Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna 2023. godine
21. July, 2022

Provjera poreskog i finansijskog stanja kompanije

Veoma je važno identifikovati poreske i finansijske rizike u jednoj kompaniji, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja te kompanije, već i kada želite da provjerite poresko i finansijsko stanje trenutnih aktivnosti vaše kompanije i da izbjegnete nepotrebne kazne i provjerite da li ima prostora za uštede (optimizaciju).

Poreski due diligence

Kada govorimo o poreskom due diligenceu, predmet su najčešće sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim akcentom na porez na dobit pravnih lica, porez na dodatu vrijednost i porez na dohodak građana. Ovakva provjera zakonitosti poslovanja omogućava poreskom obvezniku da blagovremeno preduzme korektivne radnje i donese relevantne odluke.

Uzimajući u obzir složenost poreskog sistema, poreski obveznici nisu često sigurni da su porezi u poslovnim knjigama pravilno obračunati (u dovoljnom iznosu) ili da možda ne plaćaju previsoke poreske obaveze i tada prepuštaju stručnim licima da sprovedu pažljivu poresku reviziju. Takav pregled se često naziva preventivnim pregledom, jer se radi o prethodnom ispitivanju poreske izloženosti poreskog obveznika, ali i dijagnostičkom pregledu, jer je usmjeren na uočavanje problema i pronalaženje zakonskih rješenja.

Tokom poreskog due diligencea uzima se u obzir poresko zakonodavstvo i provjerava se ispunjenost poreskih obaveza klijenata za pojedinačni poreski period, dio perioda ili za više poreskih perioda. Akcenat je uglavnom na otkrivanju grešaka ili poreskih rizika u obračunu i plaćanju poreskih obaveza.

Koje oblasti posebno ispituju poreski stručnjaci?

Poreski stručnjaci posebno ispituju sljedeće oblasti:

 • Oblast poreza na dohodak: oporezivanje fizičkih lica porezom na dohodak, pregled ispravnosti obračuna poreza na dohodak, pregled dostavljenih poreskih prijava za prihode fizičkih lica, pregled ispravnosti oporezivanja različitih oblika rada (redovno zaposleni, ugovori o djelu, studenti, penzioneri, autorske naknade, drugi prihodi, kapitalni dobici, dividende i kamate i dr.), ostvarivanje poreskih kredita, obračun i plaćanje doprinos;
 • Oblast poreza na dobit pravnih lica: provjera ispravnosti u postupanju sa poslovnim događajima i knjigovodstvenim dokumentima, pravo na korištenje poreskih olakšica, sastavljanje poreskih bilansa, poreski tretman i pravo na priznavanje određenih troškova u poreskom bilansu, odnosno korekcije prihoda i rashoda kroz poreski bilans koji utiče na osnovicu poreza na dobit.

Naime, često se dešava da poreski obveznici ne znaju da određene prihode mogu isključiti iz oporezive osnovice, također, nisu sigurni oko potrebne dokumentacije za ispravno dokumentovanje troškova da bi mogli biti priznati, gdje pomoć od strane eksternog konsultanta ima značajnu ulogu i nosi značajne uštede. Zatim, pregled i pomoć pri obračunu poreza po odbitku i mogućnost korištenja beneficiranih stopa propisanih međunarodnim ugovorima, koji se zapravo odnose na sve direktne poreske oblike.

 • Oblast transfernih cijena: pregled transakcija sa povezanim licima, testiranje da li su cijene po kojima se transakcije sa povezanim licima odvijaju u skladu sa tržišnim ili je potrebno izvršiti određene korekcije poreske osnovice za obračun poreza na dobit i pregled politika transfernih cijena koje kompanija primjenjuje;
 • Oblast poreza na dodatu vrijednost (PDV): provjera ispravnosti obračuna PDV-a, ostvarivanje prava na odbitak PDV-a i ispravke odbitka PDV-a, provjera vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava, mogućnost povrata PDV-a i mogućnost korištenja poreskih oslobođenja takođe spadaju u fokus stručnjaka koji će napraviti detaljnu analizu;
 • Mogućnost primjene Međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, provjera potrebne dokumentacije i ispunjenost uslova za primjenu beneficiranih poreskih stopa iz ugovora, odnosno mogućnost poreskog izuzeća;
 • Pregled ispravnosti obračuna ostalih oblika poreskih dažbina (naročito u odnosu na djelatnost kojom se naručilac bavi): naknade za korištenje građevinskog zemljišta, akcize, porez na imovinu koji obuhvata i porez na naslijeđe i poklone, porez na prenos apsolutnih prava itd.
Veoma je važno identifikovati poreske rizike u jednoj kompaniji.

Finansijski due diligence

Finansijski due diligence se fokusira na pregled (prošlog) poslovanja, imovine i projekcija za buduće poslovanje kompanije (ciljne kompanije). Konačna svrha pregleda je da skrene pažnju na moguće sumnjive okolnosti i rizike kojima bi klijent (možda i kao potencijalni investitor) mogao biti izložen u slučaju poslovanja sa takvim preduzećem.

Poslovna i finansijska analiza se preporučuje prvenstveno za sledeće subjekte ili u sledećim situacijama:

 • kupac koji pregovara za kupovinu poslovnog udjela, preduzeća ili djelatnosti, za spajanje ili preuzimanje preduzeća ili za drugi oblik ulaska u vlasničku strukturu preduzeća (sa dokapitalizacijom) i koji želi detaljniju sliku o poslovanju kompanije ili pomoć u određivanju odnosa razmjene pri ulasku u društvo;
 • prodavac koji nudi preduzeće ili udio u preduzeću koje je na prodaju ili kada želi da stekne novog investitora u preduzeće i želi da potencijalnom investitoru (kupcu) dostavi detaljan izveštaj o poslovanju predmeta prodaje i o njegovom stvarnom stanju;
 • investitor ili finansijska institucija koja odlučuje o odobravanju kredita;
 • matično društvo o poslovanju zavisnog ili drugog povezanog lica;
 • drugo lice koje ima poseban pravni i ekonomski interes u poslovanju subjekta (npr. ortak) ili mu je potrebno drugo (nezavisno) mišljenje o poslovanju i stanju preduzeća.

Šta se provjerava tokom finansijskog pregleda?

Prilikom vršenja finansijskog pregleda finansijski rizici se procjenjuju uz pomoć odgovarajućih metoda, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnji obim poslovanja, adekvatnost kapitala (održivost odnosa kapitala i obaveza i samog sastava kapitala), likvidnost i promet potraživanja, obrtna sredstva (aktiva), EBITDA, kreditna sposobnost i dr. Stručnjak provjerava i koji računovodstveni standardi se koriste pri sastavljanju finansijskih izveštaja i kakva je ocjena revizora, objašnjenje i poslovna opravdanost transakcija između povezanih lica, tržište na kojem preduzeće posluje, kakva je priroda, obim i opravdanost ulaganja preduzeća, kolika je koncentracija kupaca ili kupaca kontrolisanog preduzeća. Pregledom se ocenjuje dosljednost knjigovodstvene i fer vrijednosti imovine. Provjerava se i prisustvo valutnog i kamatnog rizika, postojanje popusta i rabata i njihov tretman i druge relevantne informacije.

Ispitivači takođe provjeravaju nematerijalnu imovinu kompanije, odnosno zaštitu strateškog imena kompanije (plan razvoja poslovanja preduzeća), postojanje sveobuhvatne grafičke slike (brend ili uslužni znak), upravljanje intelektualnom svojinom, strateške web domene, know-how i druga znanja kompanije.

Uz odgovarajući due diligence pregled preduzeća, klijent takođe može da pruži dobru osnovu za procjenu (ocjenu) preduzeća ili samo pojedinih dijelova preduzeća (npr. samo određene djelatnosti – pogona), jer u cilju utvrđivanja potrebna je procijenjena vrijednost, detaljno poznavanje poslovanja kompanije i drugi relevantni pokazatelji.

Uspješan i efikasan poreski i finansijski due diligence

Posebno napominjemo da se poreski i finansijski due diligence može sprovesti uspješno i efikasno samo uz odgovarajuću saradnju između naručioca revizije i stručnjaka i jasnoću o ciljevima revizije. Prema ugovorenom obimu, poreski stručnjak pregleda poreske izjave, poreske prijave, odluke i mišljenja Ministarstva finansija, sudova i drugih državnih organa, kao i svu dokumentaciju koja je bila osnov za računovodstveni i poreski tretman (primljene i izdate račune, narudžbenice, ugovore, interne akte, izveštaje o poslovanju itd).

Finansijski i poreski due diligence uglavnom se završava izveštajem lica koje vrši provjeru i to o nalazima pregleda, o postojećim rizicima, predlozima za otklanjanje grešaka ili nedostataka i, po dogovoru, pisanim izveštajem o izvršenju finansijske i poreske analize.

Na osnovu obavljenog pravnog, poreskog i poslovno-finansijskog due diligencea, klijent stiče potpun uvid u stvarno stanje provjerenog preduzeća, što mu omogućava preduzimanje mjera za otklanjanje neadekvatnog stanja, odnosno donošenje najinformisanijih odluka u vezi sa mogućim investicijama. Istovremeno, poznavanje svih mogućih uočenih nedostataka pruža klijentu izuzetnu polaznu tačku za pregovore u vezi sa:

 • iznosom investicije (u ovom slučaju se plaćanje dijela kupoprodajne cijene može odložiti dok se nedostaci ne otklone ili dok se ne ostvari jedna od predviđenih okolnosti – npr. ako preduzeće dobije posao čije zaključivanje još nije sigurno u vrijeme inspekcije),
 • rokom za izvršenje transakcije i
 • utvrđivanjem drugih uslova koji investitoru daju adekvatno obezbjeđenu poziciju (pravo prečeg plaćanja likvidacione imovine, pravo prečeg na dividende, obim prava glasa, utvrđivanje kompenzacione obaveze prethodnih akcionara i dr).