Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna 2023. godine
13. јул, 2022

Provera poreskog i finansijskog stanja kompanije

Veoma je važno identifikovati poreske i finansijske rizike u preduzeću, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja tog preduzeća, već i kada želite da proverite poresku i finansijsku situaciju trenutnih aktivnosti Vaše kompanije i da izbegnete nepotrebne kazne i proverite da li ima mesta za uštede (optimizacija).

Poreski due diligence

Kada je u pitanju poreski due diligence, predmet provere su najčešće sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim akcentom na porez na dobit pravnih lica, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana. Ovakva provera zakonitosti poslovanja omogućava poreskom obvezniku da blagovremeno preduzme korektivne radnje i donese relevantne odluke.

Uzimajući u obzir složenost poreskog sistema, poreski obveznici često nisu sigurni da su porezi u poslovnim knjigama pravilno obračunati (u dovoljnom iznosu) ili da možda ne plaćaju previsoke poreske obaveze i onda prepuštaju stručnjacima da sprovode pažljivu poresku reviziju. Takav pregled se često naziva preventivnim pregledom, jer se radi o prethodnom ispitivanju poreske izloženosti poreskih obveznika, ali i dijagnostičkom pregledu, jer je usmeren na uočavanje problema i pronalaženje zakonskih rešenja.

Prilikom poreskog due diligence-a uzima se u obzir poresko zakonodavstvo i proverava se ispunjenje poreskih obaveza klijenta za pojedinačni poreski period, deo perioda ili za više poreskih perioda. Akcenat je uglavnom na otkrivanju grešaka ili poreskih rizika u obračunu i plaćanju poreskih obaveza.

Koje oblasti posebno ispituju poreski stručnjaci?

Poreski stručnjaci posebno ispituju sledeće oblasti:

 • Oblast poreza na dohodak: oporezivanje fizičkih lica porezom na dohodak, pregled ispravnosti obračuna poreza na dohodak, pregled dostavljenih poreskih prijava na dohodak fizičkih lica, pregled ispravnosti oporezivanja različitih oblika rada (redovni zaposleni, rad ugovori, studenti, penzioneri, autorske naknade, drugi prihodi, kapitalni dobici, dividende i kamate i dr.), ostvarivanje poreskih kredita, obračun i plaćanje doprinosa;
 • Oblast poreza na dobit pravnih lica: provera ispravnosti u postupanju sa poslovnim događajima i knjigovodstvenim dokumentima, pravo na korišćenje poreskih olakšica, sastavljanje poreskih bilansa, poreski tretman i pravo na priznavanje određenih rashoda u poreskom bilansu, tj. prihoda i rashoda kroz poreski bilans koji utiče na osnovicu poreza na dohodak.

Naime, često se dešava da poreski obveznici ne znaju da određene prihode mogu da isključe iz poreske osnovice, kao i da nisu sigurni u potrebnu dokumentaciju za pravilno dokumentovanje rashoda kako bi bili priznati, pri čemu je pomoć eksternog konsultanta igra značajnu ulogu i donosi značajne uštede. Zatim, pregled i pomoć pri obračunu poreza po odbitku i mogućnosti korišćenja beneficiranih stopa propisanih međunarodnim ugovorima, a koje se zapravo odnose na sve oblike direktnog oporezivanja.

 • Oblast transfernih cena: pregled transakcija sa povezanim licima, testiranje da li su cene po kojima se transakcije odvijaju u skladu sa tržišnim ili da li su određene korekcije poreske osnovice za obračun poreza na dobit i pregled potrebno je napraviti politiku transfernih cena koju primenjuje kompanija;
 • Oblast poreza na dodatu vrednost (PDV): provera ispravnosti obračuna PDV-a, ostvarivanje prava na odbitak PDV-a i ispravke odbitka PDV-a, provera verodostojnosti knjigovodstvene dokumentacije, mogućnost povraćaja PDV-a i mogućnost korišćenja poreskih oslobođenja takođe spadaju u fokus stručnjaka koji će napraviti detaljnu analizu;
 • Mogućnost primene međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, provere potrebne dokumentacije i ispunjavanja uslova za primenu beneficije poreskih stopa iz ugovora, odnosno mogućnost poreskog oslobođenja;
 • Pregled ispravnosti obračuna ostalih oblika poreskih obaveza (naročito u odnosu na delatnost kojom se klijent bavi): naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, akcize, porez na imovinu koji uključuje i porez na nasleđe i poklon, porez o prenosu apsolutnih prava itd.
Veoma je važno identifikovati poreske rizike u preduzeću.

Finansijski due diligence

Finansijski due diligence se fokusira na pregled (prošlog) poslovanja, imovine i projekcija za buduće poslovanje kompanije (ciljne kompanije). Konačna svrha pregleda je da skrene pažnju na moguće sumnjive okolnosti i rizike kojima bi klijent (možda kao potencijalni investitor) mogao biti izložen u slučaju poslovanja sa takvom kompanijom.

Poslovna i finansijska analiza preporučuje se prvenstveno za sledeće subjekte ili u sledećim situacijama:

 • kupac koji pregovara za kupovinu poslovnog udela, preduzeća ili delatnosti, za spajanje ili preuzimanje preduzeća ili za drugi oblik ulaska u vlasničku strukturu preduzeća (sa dokapitalizacijom) i koji želi detaljniju sliku o poslovanje kompanije ili pomoć́ u određivanju kursnog odnosa pri ulasku u društvo;
 • prodavac koji nudi preduzeće ili udeo u preduzeću koje je na prodaju ili kada želi da stekne novog investitora u preduzeću i želi da potencijalnom investitoru (kupcu) dostavi detaljan izveštaj o poslovanju predmeta prodaje i o njegovom stvarnom stanju;
 • investitor ili finansijska institucija koja odlučuje o odobravanju kredita;
 • matično društvo o poslovanju zavisnog ili drugog povezanog lica;
 • drugo lice koje ima poseban pravni i ekonomski interes u poslovanju subjekta (npr. ortak) ili mu je potrebno drugo (nezavisno) mišljenje o poslovanju i stanju kompanije.

Šta se proverava tokom finansijskog pregleda?

Prilikom sprovođenja finansijskog pregleda finansijski rizici se procenjuju uz pomoć odgovarajućih metoda, uzimajući u obzir, između ostalog, trenutni obim poslovanja, adekvatnost kapitala (održivost odnosa kapitala i obaveza i sastav samog kapitala), likvidnost i promet potraživanja, obrtna sredstva (aktiva), EBITDA , kreditna sposobnost i dr.

Stručnjak takođe proverava koji se računovodstveni standardi koriste pri sastavljanju finansijskih izveštaja i kakva je ocena revizora, obrazloženje i poslovna opravdanost transakcija između povezanih lica, tržište na kojem preduzeće posluje, kakva je priroda, obim i opravdanost poslovanja ulaganja preduzeća, kolika je koncentracija kupaca ili kupaca kontrolisanih preduzeća. Pregledom se ocenjuje doslednost knjigovodstvene i fer vrednosti imovine. Takođe se proverava prisustvo valutnog i kamatnog rizika, postojanje popusta i rabata i njihov tretman i druge relevantne informacije.

Ispitivači takođe proveravaju nematerijalnu imovinu preduzeća, odnosno zaštitu strateškog imena preduzeća (plan razvoja poslovanja), postojanje sveobuhvatne grafičke slike (brend ili uslužni znak), upravljanje intelektualnom svojinom, strateški web domeni, know-how i druga znanja kompanije.

Uz odgovarajući due diligence pregled preduzeća, klijent takođe može da pruži dobru osnovu za procenu (ocenu) preduzeća ili samo određenih delova preduzeća (npr. samo određene delatnosti – pogoni), jer u cilju utvrđivanja procenjenih vrednost, detaljno poznavanje poslovanja kompanije i druge relevantne pokazatelje.

Uspešan i efikasan poreski i finansijski due diligence

Posebno napominjemo da se poreski i finansijski due diligence može uspešno i efikasno sprovesti samo uz odgovarajuću saradnju između knaručioca revizije i stručnjaka i jasnoću o ciljevima revizije. Po ugovorenom obimu, poreski veštak pregleda poreske izjave, poreske prijave, rešenja i mišljenja Ministarstva finansija, sudova i drugih državnih organa, kao i svu dokumentaciju koja je bila osnov za računovodstveni i poreski tretman (primljene i izdate fakture, narudžbenice, ugovori, interni akti, poslovni izveštaji itd.).

Finansijski i poreski due diligence uglavnom se završava izveštajem lica koje vrši proveru o nalazima pregleda, o postojećim rizicima, predlozima za otklanjanje grešaka ili nedostataka i, po dogovoru, pisanim izveštajem o izvršenju finansijske i poreske analiza.

Na osnovu obavljenog pravnog, poreskog i poslovno-finansijskog due diligence-a, klijent stiče potpun uvid u stvarno stanje revidiranog društva, što mu omogućava preduzimanje mera za otklanjanje neadekvatnog stanja, odnosno donošenje najinformisanijih odluka u vezi sa mogućim investicijama. Istovremeno, poznavanje svih mogućih uočenih nedostataka pruža klijentu odličnu polaznu osnovu za pregovore u vezi sa:

 • iznosom investicije (u ovom slučaju se plaćanje dela kupoprodajne cene može odložiti dok se nedostaci ne otklone ili dok ne nastupi neka od predviđanih okolnosti – na primer, ako preduzeće dobije posao čije zaključivanje još nije sigurno u vreme inspekcije),
 • rokom za izvršenje transakcije i
 • utvrđivanje drugih uslova koji investitoru daju adekvatno obezbeđenu poziciju (pravo prečeg plaćanja likvidacione imovine, pravo prečeg na dividende, obim prava glasa, utvrđivanje kompenzacione obaveze prethodnih akcionara i dr).