Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna 2023. godine
12. Jula, 2022

Provjera poreznog i finansijskog stanja kompanije

Veoma je važno identifikovati porezne i finansijske rizike u jednoj kompaniji, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja te kompanije, već i kada želite da provjerite porezno i finansijsko stanje trenutnih aktivnosti vaše kompanije i da izbjegnete nepotrebne kazne i provjerite da li ima prostora za uštede (optimizaciju).

Porezni due diligence

Kada govorimo o poreznom due diligenceu, predmet su najčešće sve vrste poreznih obaveza, sa posebnim akcentom na porez na dobit pravnih lica, porez na dodatu vrijednost i porez na dohodak građana. Ovakva provjera zakonitosti poslovanja omogućava poreznom obvezniku da blagovremeno preduzme korektivne radnje i donese relevantne odluke.

Uzimajući u obzir složenost poreznog sistema, porezni obveznici nisu često sigurni da su porezi u poslovnim knjigama pravilno obračunati (u dovoljnom iznosu) ili da možda ne plaćaju previsoke porezne obaveze i tada prepuštaju stručnim licima da sprovedu pažljivu poreznu reviziju. Takav pregled se često naziva preventivnim pregledom, jer se radi o prethodnom ispitivanju porezne izloženosti poreznoh obveznika, ali i dijagnostičkom pregledu, jer je usmjeren na uočavanje problema i pronalaženje zakonskih rešenja.

Tokom poreznog due diligencea uzima se u obzir porezno zakonodavstvo i provjerava se ispunjenost poreznih obaveza klijenata za pojedinačni porezni period, dio perioda ili za više poreskih perioda. Akcenat je uglavnom na otkrivanju grešaka ili poreskih rizika u obračunu i plaćanju poreznih obaveza.

Koje oblasti posebno ispituju porezni stručnjaci?

Porezni stručnjaci posebno ispituju sljedeće oblasti:

 • Oblast poreza na dohodak: oporezivanje fizičkih lica porezom na dohodak, pregled ispravnosti obračuna poreza na dohodak, pregled dostavljenih poreznih prijava za prihode fizičkih lica, pregled ispravnosti oporezivanja različitih oblika rada (redovno zaposleni, ugovori o djelu, studenti, penzioneri, autorske naknade, drugi prihodi, kapitalni dobici, dividende i kamate i dr.), ostvarivanje poreznih kredita, obračun i plaćanje doprinos;
 • Oblast poreza na dobit pravnih lica: provjera ispravnosti u postupanju sa poslovnim događajima i knjigovodstvenim dokumentima, pravo na korištenje poreznih olakšica, sastavljanje poreznih bilansa, porezni tretman i pravo na priznavanje određenih troškova u poreznom bilansu, odnosno korekcije prihoda i rashoda kroz porezni bilans koji utječe na osnovicu poreza na dobit.

Naime, često se dešava da porezni obveznici ne znaju da određene prihode mogu isključiti iz oporezive osnovice, također, nisu sigurni oko potrebne dokumentacije za ispravno dokumentovanje troškova da bi mogli biti priznati, gdje pomoć od strane eksternog konsultanta ima značajnu ulogu i nosi značajne uštede. Zatim, pregled i pomoć pri obračunu poreza po odbitku i mogućnost korištenja beneficiranih stopa propisanih međunarodnim ugovorima, koji se zapravo odnose na sve direktne porezne oblike.

 • Oblast transfernih cijena: pregled transakcija sa povezanim licima, testiranje da li su cijene po kojima se transakcije sa povezanim licima odvijaju u skladu sa tržišnim ili je potrebno izvršiti određene korekcije porezne osnovice za obračun poreza na dobit i pregled politika transfernih cijena koje kompanija primjenjuje;
 • Oblast poreza na dodatu vrednost (PDV): provjera ispravnosti obračuna PDV-a, ostvarivanje prava na odbitak PDV-a i ispravke odbitka PDV-a, provjera vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava, mogućnost povrata PDV-a i mogućnost korištenja poreznih oslobođenja također spadaju u fokus stručnjaka koji će napraviti detaljnu analizu;
 • Mogućnost primjene Međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, provjera potrebne dokumentacije i ispunjenost uslova za primjenu beneficiranih poreznih stopa iz ugovora, odnosno mogućnost poreznog izuzeća;
 • Pregled ispravnosti obračuna ostalih oblika poreznih dažbina (naročito u odnosu na djelatnost kojom se naručilac bavi): naknade za korištenje građevinskog zemljišta, akcize, porez na imovinu koji obuhvata i porez na naslijeđe i poklone, porez na prenos apsolutnih prava itd.
Veoma je važno identifikovati porezne rizike u jednoj kompaniji.

Finansijski due diligence

Finansijski due diligence se fokusira na pregled (prošlog) poslovanja, imovine i projekcija za buduće poslovanje kompanije (ciljne kompanije). Konačna svrha pregleda je da skrene pažnju na moguće sumnjive okolnosti i rizike kojima bi klijent (možda i kao potencijalni investitor) mogao biti izložen u slučaju poslovanja sa takvim preduzećem.

Poslovna i finansijska analiza se preporučuje prvenstveno za sljedeće subjekte ili u sljedećim situacijama:

 • kupac koji pregovara za kupovinu poslovnog udjela, preduzeća ili djelatnosti, za spajanje ili preuzimanje preduzeća ili za drugi oblik ulaska u vlasničku strukturu preduzeća (sa dokapitalizacijom) i koji želi detaljniju sliku o poslovanje kompanije ili pomoć u određivanju odnosa razmjene pri ulasku u društvo;
 • prodavac koji nudi preduzeće ili udio u preduzeću koje je na prodaju ili kada želi da stekne novog investitora u preduzeće i želi da potencijalnom investitoru (kupcu) dostavi detaljan izveštaj o poslovanju predmeta prodaje i o njegovom stvarnom stanju;
 • investitor ili finansijska institucija koja odlučuje o odobravanju kredita;
 • matično društvo o poslovanju zavisnog ili drugog povezanog lica;
 • drugo lice koje ima poseban pravni i ekonomski interes u poslovanju subjekta (npr. ortak) ili mu je potrebno drugo (nezavisno) mišljenje o poslovanju i stanju preduzeća.

Šta se provjerava tokom finansijskog pregleda?

Prilikom vršenja finansijskog pregleda finansijski rizici se procjenjuju uz pomoć odgovarajućih metoda, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnji obim poslovanja, adekvatnost kapitala (održivost odnosa kapitala i obaveza i samog sastava kapitala), likvidnost i promet potraživanja, obrtna sredstva (aktiva), EBITDA, kreditna sposobnost i dr.

Stručnjak provjerava i koji računovodstveni standardi se koriste pri sastavljanju finansijskih izveštaja i kakva je ocjena revizora, objašnjenje i poslovna opravdanost transakcija između povezanih lica, tržište na kojem preduzeće posluje, kakva je priroda, obim i opravdanost ulaganja preduzeća, kolika je koncentracija kupaca ili kupaca kontrolisanog preduzeća. Pregledom se ocenjuje dosljednost knjigovodstvene i fer vrijednosti imovine. Provjerava se i prisustvo valutnog i kamatnog rizika, postojanje popusta i rabata i njihov tretman i druge relevantne informacije.

Ispitivači također provjeravaju nematerijalnu imovinu kompanije, odnosno zaštitu strateškog imena kompanije (plan razvoja poslovanja preduzeća), postojanje sveobuhvatne grafičke slike (brend ili uslužni znak), upravljanje intelektualnom svojinom, strateške web domene, know-how i druga znanja kompanije.

Uz odgovarajući due diligence pregled preduzeća, klijent također može da pruži dobru osnovu za procjenu (ocjenu) preduzeća ili samo pojedinih dijelova preduzeća (npr. samo određene djelatnosti – pogona), jer u cilju utvrđivanja potrebna je procijenjena vrijednost, detaljno poznavanje poslovanja kompanije i drugi relevantni pokazatelji.

Uspješan i efikasan porezni i finansijski due diligence

Posebno napominjemo da se porezni i finansijski due diligence može sprovesti uspješno i efikasno samo uz odgovarajuću saradnju između naručioca revizije i stručnjaka i jasnoću o ciljevima revizije. Prema ugovorenom obimu, poreski stručnjak pregleda poreske izjave, poreske prijave, odluke i mišljenja Ministarstva finansija, sudova i drugih državnih organa, kao i svu dokumentaciju koja je bila osnov za računovodstveni i porezni tretman (primljene i izdate račune, narudžbenice, ugovore, interne akte, izveštaje o poslovanju itd).

Finansijski i porezni due diligence uglavnom se završava izveštajem lica koje vrši provjeru i to o nalazima pregleda, o postojećim rizicima, prijedlozima za otklanjanje grešaka ili nedostataka i, po dogovoru, pisanim izveštajem o izvršenju finansijske i porezne analize.

Na osnovu obavljenog pravnog, poreznog i poslovno-finansijskog due diligencea, klijent stiče potpun uvid u stvarno stanje provjerenog preduzeća, što mu omogućava preduzimanje mjera za otklanjanje neadekvatnog stanja, odnosno donošenje najinformisanijih odluka u vezi sa mogućim investicijama. Istovremeno, poznavanje svih mogućih uočenih nedostataka pruža klijentu izuzetnu polaznu tačku za pregovore u vezi sa:

 • iznosom investicije (u ovom slučaju se plaćanje dijela kupoprodajne cijene može odložiti dok se nedostaci ne otklone ili dok se ne ostvari jedna od predviđenih okolnosti – npr. ako preduzeće dobije posao čije zaključivanje još nije sigurno u vrijeme inspekcije),
 • rokom za izvršenje transakcije i
 • utvrđivanjem drugih uslova koji investitoru daju adekvatno obezbjeđenu poziciju (pravo prečeg plaćanja likvidacione imovine, pravo prečeg na dividende, obim prava glasa, utvrđivanje kompenzacione obaveze prethodnih akcionara i dr).