U Unija CONSULTING brinemo za…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju kompanija i drugim pravnim organizacionim oblicima.

 • statusno – pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, poduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promjene (podjele, spajanja) kompanija, samostalnih poduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udjela, likvidaciji kompanije

IZVRŠENJE I PROVEDBA STEČAJNOG POSTUPKA

Savjetovanje i podnošenje pravnih lijekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji.

 • savjetovanje o restrukturiranju poduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savjetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu provjerenih zahtjeva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lijekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, PLATE I ZAPOSLENICI

Pomoć u pitanjima radnopravnih odnosa, priprema ugovora i internih akata, te zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova.

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • provođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVJEŠTAJ

Pravno dijagnostički izvještaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procjena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izvještaju poslovanja kompanije možete pročitati ovdje.

NEKRETNINE

Savjetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretninama i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima.

 • savjetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamjenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savjetovanje o osnivanju hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje omjera iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savjetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 • priprema i pregled prodaje, iznajmljivanja, poslovanja, mandata, licenciranja i drugih vrsta podugovora

OSNIVANJE KOMPANIJE U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EUROPI (CEE)

Pripremamo sve potrebno za osnivanje kompanije u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Pružamo vam sve upute i procedure, a za vas otvaramo kompaniju i bankovni račun. Sve što nam treba od vas je saradnja i jednokratna posjeta notaru radi potpisivanja memoranduma o udruživanju.

KADA OSNIVATE KOMPANIJE U INOSTRANSTVU (I U BiH), NUDIMO SLJEDEĆE USLUGE

Pravilne i pravovremene poreske prijave neophodne su za zakonito poslovanje bilo koje kompanije.

 • pripremu Akta o osnivanju ili društveni ugovori, priprema prijave za dobijanje poreskog broja i pečata
 • učešće u sudskim registracijskim postupcima
 • učešće u otvaranju poslovnog računa
 • priprema prijave za dobijanje poreznog broja i pečata

NAKON USPOSTAVLJANJA KOMPANIJE PO VAŠOJ ŽELJI I DALJE OSTAJEMO SA VAMA

Priprema izvještaja za različite institucije i menadžment, koji pružaju tačne informacije važne za daljnje planiranje i poslovanje.

 • nudimo vrhunske računovodstvene usluge (u 14 zemalja)
 • omogućavamo vam lako poslovanje bez papira u skladu s najnovijim rješenjima u informacijskoj tehnologiji (APP Union)
 • savjetujemo i pomažemo vam u daljnjem rastu

PREDNOSTI SAVJETOVANJA U UNIJI

Na jednom mjestu dobivate sve odgovore na pitanja iz različitih područja. Pružamo vrhunske usluge na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA ADRESA PITANJA IZ RAZNIH PODRUČJA

Pravno, računovodstveno, porezno, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Sve vrste savjetovanja u CEE regiji na jednom mjestu. Ponosni smo na veliki tim konsultanata čak u 14 zemalja.

VISOKO STRUČNI KONSULTANTI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNA POMOĆ

Sve svoje klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im u optimizaciji rada.

UNIJA TIM SAVJETNIKA

Znanje i iskustvo utemeljeni na profesionalnim osnovama, kao i temeljito poznavanje izazova s kojima se susrećete.

VISOKA STRUČNOST

Visoka stručnost ključni je faktor koji utječe na izbor stručnjaka za savjetovanje u određenoj oblasti, ali i na povjerenje klijenata. Zaposlenici Unije Consulting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog prosjeka, koji se kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji se brinu o vašem računovodstvu te pregledate njihova postignuća.

Često nas pitate

Uvijek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih provjerite u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Koje pravne usluge savjetovanja najčešće pružamo klijentima?

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo da se radi o B2B ili drugim slučajevima. Međutim, ugovorni odnosi mogu uzrokovati i neke neizvjesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta će se dogoditi ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje, odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola, stoga je od izuzetne važnosti izbjeći nepotrebne rizike, poreze i sudske troškove.

Dubinska pravna analiza je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih područja, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i platnog spiska, nekretnina, (ne)solventnosti, poreznog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identificirati nepoštivanje relevantnih zakona.

Želite li osnovati kompaniju?

Prilikom pokretanja kompanije, bilo u zemlji ili u inostranstvu, važno je imati pouzdanog savjetnika koji će vam pružiti sve potrebne usluge na jednom mjestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cijene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savjetovanja o različitim pravnim i poreznim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući virtualnu kancelariju, administrativnu podršku i računovodstvene pakete, naši klijenti se mogu fokusirati na svoju primarnu djelatnost znajući da je administrativni dio posla dobro zbrinut.

Kako upravljati likvidacijom i drugim statusnim promjenama?

Donosioci odluka mogu odlučiti zatvoriti ili promijeniti svoje poslovanje, bez obzira koji je razlog.

Na zahtjev, Unija preuzima cijeli postupak likvidacije i djeluje kao likvidator ili samo pruža savjetodavne usluge s potrebnim prijavama i poreznim povratom te pomaže u likvidaciji imovine.

Upravljate li uslugama spajanja i preuzimanja (M&A)?

Savjetujemo i vodimo proces i pri prodaji i kupovini kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge vezane za M&A uključuju finansijske analize, dubinsku analizu, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih ulagača. Predstavlja opsežnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike kompanija, nove mogućnosti za investitore i omogućuje novu dinamiku tržišta.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM