Due diligence

Due diligence je način prikupljanja informacija koje su investitoru potrebne prilikom donošenja strateških odluka i podrazumeva analizu operacija neke kompanije  (entiteta) kao i procenu trenutnih i budućih rizika u poslovanju tog entiteta. Investitor mora da zna šta kupuje, i iznad svega koji su rizici povezani sa ovakvom transakcijom.

Cilj

Cilj due diligence projekta je da spreči potencijalna negativna iznenađenja nakon kupovine/investiranja u određeni entitet.

Due diligence projekat otkriva pravne, poreske, finansijske, operativne i druge rizike koji mogu nastati u poslovanju entiteta koji je predmet transakcije.

Najčešće vrste due diligence analize su:

Poreski Due diligence
Finansijski Due diligence
Pravni Due diligence
Komercijalni Due diligence
Operativni Due diligence
Tehnološki Due diligence

Iskustvo

Stručnjaci zaposleni u računovodstvenoj kući UNIJA imaju dugo iskustvo na projektima poreskog, pravnog i finansijskog due diligence-a. Mi pružamo uslugu due diligence analize entiteta koji su predmet transakcije sa sedištem u celoj Adriatic regiji.

Naša ekipa

Naš tim stručnjaka se, tokom due diligence analize, primarno fokusira na identifikovanje potencijanih rizika koje kupac/prodavac treba da ima u vidu prilikom kupovine/prodaje nekog entiteta. Analiziraju se trendovi finansijskih pokazatelja u proteklom periodu, postavljeni finansijski planovi i stepen realne održivosti projektovanih planova, kvalitet sredstava i pravilnost iskazanih obaveza u poslovnim knjigama entiteta. Veoma važan aspekt due diligence projekta obuhvata i analiza poreskih rizika koji mogu nastati kao rezultat poslovanja entiteta u proteklom periodu. Svi ugovorni odnosi analiziranog entiteta sa zainteresovanim stranama (kupci, zaposleni, dobavljači, itd.) takodje predstavljaju potencijalni rizik za buduće operacije. Ovi rizici su uzeti u obzir u okviru pravnog due diligence projekta, na način da se bliže definišu potencijalni rizici koji mogu nastati iz postojećih ugovora. Kvalitet tehničke opremljenosti, realna vrednost i rizici koji su povezani sa budućim korišćenjem opreme nekog entiteta analiziraju se putem angažovanja eksternih stručnjaka.

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS