Due diligence

Due diligence je način prikupljanja informacija koje su investitoru potrebne prilikom donošenja strateških odluka i podrazumjeva analizu operacija neke kompanije  (entiteta) kao i procjenu trenutačnih i budućih rizika u poslovanju tog entiteta. Investitor mora da zna šta kupuje, i iznad svega koji su rizici povezani sa ovakvom transakcijom.

Cilj

Cilj due diligence projekta je da spriječi potencijalna negativna iznenađenja nakon kupovine/investiranja u određeni entitet. Due diligence projekat otkriva pravne, porezne, financijske, operativne i druge rizike koji mogu nastati u poslovanju entiteta koji je predmet transakcije.

Najčešće vrste due diligence analize su:

Porezni Due diligence

Financijski Due diligence

Pravni Due diligence

Komercijalni Due diligence

Operativni Due diligence

Tehnološki Due diligence

NAJNOVIJE VIJESTI

24. veljače, 2023

Stručnjaci za obračun plaća

Velik izazov u RH za osobe koje rade na obračunu plaća jesu česte izmjene zakona kao i poznavanje puno raznih propisa kao što su Zakon o radu, Zakon o doprinosima i porezu na dohodak, Ovršni zakon i razni drugi propisi koji su usko vezani uz plaće. Uz sve navedeno vrlo su bitne i važne organizacijske i komunikacijske vještine.

Više
20. veljače, 2023

Pojašnjenje PU u svezi prava na odbitak pretporeza

Postupanje prema presudi primjenjivati će se u PDV prijavama za razdoblje oporezivanja od prosinca 2022. godine nadalje, odnosno primjenjivati će se na vrijednosti koje će se unijeti u Obrazac U-RA od 1. prosinca 2022. godine nadalje. Tromjesečni obveznik podnošenja prijava PDV-a navedeno primjenjuje na primljene račune koje iskazuje u od 1. prosinca 2022. godine nadalje.

Više
20. veljače, 2023

Mišljenja PU u svezi poreznog tretmana isporuke solarnog crijepa

Dana 11.01.2023. godine, Porezna uprava objavljuje mišljenje vezano za porezni tretman isporuke solarnog crijepa. Naime, solarni crijep se ne može kategorizirati kao klasična solarna ploča, već kao solarna ćelija integrirana u betonski crijep te će se po prvi puta plasirati na hrvatsko tržište. Shodno navedenome, postavlja se pitanje primjene stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa.

Više
17. veljače, 2023

Evidentiranje zakupa ili najamnine u poslovnim knjigama

Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama – vlasnicima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama.

Više
3. veljače, 2023

Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva

Kako odbrati računovodstveni servis koji će vam postati najbolji prijatelj nije baš lako za staviti u okvire pravila, ali definitivno vam ovih pet savjeta može pomoći.

Više
27. siječnja, 2023

Pregled novih izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene i dopune zakona, odnosno prilagodio je zakonski okvir uvođenju nove valute kao zakonskog sredstva plaćanja. U nastavku će se pobliže obrazložiti i navesti usvojene promjene Zakona o računovodstvu, Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Zakona o visini minimalne plaće.

Više
23. siječnja, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plaća

Usled fluktuacije zaposlenika može se dogoditi da tvrtka koja ima 50 i više zaposlenika ostane bez stručnjaka za obračun plaća. Koji su sve to problemi koji se mogu dogoditi ukoliko jedina osoba koja obračunava plaće napusti tvrtku?

Više
16. siječnja, 2023

Najam plovila – Charter i oporezivanje

Koja će se porezna pravila primijeniti ovisi i o tome da li je primatelj chartera porezni obveznik ili krajnji korisnik, odnosno da li mu je prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili je u drugoj državi članici Europske Unije, odnosno treće zemlje.

Više
7. prosinca, 2022

Pregled izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene […]

Više
7. prosinca, 2022

Porezni tretman ulaganja u kriptovalute

Iako u Hrvatskoj još ne postoji Zakon o kriptovalutama, porezni tretman trgovanja kriptovalutama se može utvrditi s aspekta poreza na dohodak, poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. Drugim riječima, primjena zakonskog okvira će ovisiti o kategoriji ulagača koji može biti fizička ili pravna osoba. U nastavku, porezni tretman ulaganja u kriptovalute biti će objašnjen s aspekta vrste ulagatelja.

Više