Provjera poreznog i financijskog stanja društva
13. srpnja, 2022

Provjera poreznog i financijskog stanja društva

Vrlo je važno identicirati porezne i financijske rizike u jednom društvu, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja tog društva, već i kada želite provjeriti porezno i financijsko stanje trenutnih aktivnosti vašeg društva i izbjeći nepotrebne kazne i provjeriti da li ima prostora za uštede (optimizaciju).

Porezni due diligence

Kada govorimo o poreznom due diligenceu, predmet su najčešće sve vrste poreznih obaveza, sa posebnim akcentom na porez na dobit pravnih osoba, porez na dodatnu vrijednost i porez na dohodak građana. Ovakva provjera zakonitosti poslovanja omogućava poreznom obvezniku da pravovremeno poduzme korektivne radnje i donese relevantne odluke.

Uzimajući u obzir složenost poreznog sustava, porezni obveznici nisu često sigurni da su porezi u poslovnim knjigama pravilno obračunati (u dovoljnom iznosu) ili da možda ne plaćaju previsoke porezne obaveze i tada prepuštaju stručnim osobama da provedu pažljivu poreznu reviziju. Takav pregled se često naziva preventivnim pregledom, jer se radi o prethodnom ispitivanju porezne izloženosti poreznoh obveznika, ali i dijagnostičkom pregledu, jer je usmjeren na uočavanje problema i pronalaženje zakonskih riješenja.

Tokom poreznog due diligencea u obzir se uzima porezno zakonodavstvo i provjerava se ispunjenost poreznih obaveza klijenata za pojedinačni porezni period, dio perioda ili za više poreznih perioda. ANaglasak je uglavnom na otkrivanju grešaka ili poreznih rizika u obračunu i plaćanju poreznih obaveza.

Koja područja posebno ispituju porezni stručnjaci?

Porezni stručnjaci posebno ispituju sljedeća područja:

 • Područje poreza na dohodak: oporezivanje fizičkih osoba porezom na dohodak, pregled ispravnosti obračuna poreza na dohodak, pregled dostavljenih poreznih prijava za prihode fizičkih osoba, pregled ispravnosti oporezivanja različitih oblika rada (redovno zaposleni, ugovori o djelu, studenti, penzioneri, autorske naknade, drugi prihodi, kapitalni dobitci, dividende i kamate i dr.), ostvarivanje poreznih kredita, obračun i plaćanje doprinosa;
 • Područje poreza na dobit pravnih osoba: provjera ispravnosti u postupanju sa poslovnim događajima i knjigovodstvenim dokumentima, pravo na korištenje poreznih olakšica, sastavljanje poreznih bilanci, porezni tretman i pravo na priznavanje određenih troškova u poreznoj bilanci, odnosno korekcije prihoda i rashoda kroz poreznu bilancu koja utječe na osnovicu poreza na dobit.

Naime, često se dešava da porezni obveznici ne znaju da određene prihode mogu isključiti iz oporezive osnovice, također, nisu sigurni oko potrebne dokumentacije za ispravno dokumentiranje troškova da bi mogli biti priznati, gdje pomoć od strane vanjskog konzultantaa ima značajnu ulogu i nosi značajne uštede. Zatim, pregled i pomoć pri obračunu poreza po odbitku i mogućnost korištenja beneficiranih stopa propisanih međunarodnim ugovorima, koji se zapravo odnose na sve direktne porezne oblike.

 • Područje transfernih cijena: pregled transakcija sa povezanim licima, testiranje da li su cijene po kojima se transakcije sa povezanim licima odvijaju u skladu sa tržišnim ili je potrebno izvršiti određene korekcije porezne osnovice za obračun poreza na dobit i pregled politika transfernih cijena koje kompanija primjenjuje;
 • Područje poreza na dodatu vrednost (PDV): provjera ispravnosti obračuna PDV-a, ostvarivanje prava na odbitak PDV-a i ispravke odbitka PDV-a, provjera vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava, mogućnost povrata PDV-a i mogućnost korištenja poreznih oslobođenja također spadaju u fokus stručnjaka koji će napraviti detaljnu analizu;
 • Mogućnost primjene Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, provjera potrebne dokumentacije i ispunjenost uslova za primjenu beneficiranih poreznih stopa iz ugovora, odnosno mogućnost poreznog izuzetka;
 • Područje ispravnosti obračuna ostalih oblika poreznih dažbina (naročito u odnosu na djelatnost kojom se naručitelj bavi): naknade za korištenje građevinskog zemljišta, dionice, porez na imovinu koji obuhvaća i porez na naslijedstvo i poklone, porez na prijenos apsolutnih prava itd.
Vrlo je važno identifcirati porezne rizike u jednoj kompaniji.

Financijski due diligence

Financijski due diligence se fokusira na pregled (prošlog) poslovanja, imovine i projekcija za buduće poslovanje društva (ciljnog društva). Konačna svrha pregleda je da skrene pažnju na moguće sumnjive okolnosti i rizike kojima bi klijent (možda i kao potencijalni investitor) mogao biti izložen u slučaju poslovanja sa takvim poduzećem.

Poslovna i financijska analiza se preporučuje prvenstveno za sljedeće subjekte ili u sljedećim situacijama:

 • kupac koji pregovara za kupovinu poslovnog udjela, poduzeća ili djelatnosti, za spajanje ili preuzimanje poduzeća ili za drugi oblik ulaska u vlasničku strukturu poduzeća (sa dokapitalizacijom) i koji želi detaljniju sliku o poslovanje kompanije ili pomoć u određivanju odnosa razmjene pri ulasku u društvo;
 • prodavatelj koji nudi poduzeće ili udio u poduzeću koje je na prodaju ili kada želi steći novog investitora u poduzeće i želi da potencijalnom investitoru (kupcu) dostavi detaljan izveštaj o poslovanju predmeta prodaje i o njegovom stvarnom stanju;
 • investitor ili financijska institucija koja odlučuje o odobravanju kredita;
 • matično društvo o poslovanju zavisnog ili druge povezane osobe;
 • druga osoba koja ima poseban pravni i ekonomski interes u poslovanju subjekta (npr. partner) ili mu je potrebno drugo (nezavisno) mišljenje o poslovanju i stanju preduzeća.

Šta se provjerava tokom financijskog pregleda?

Prilikom vršenja financijskog pregleda financijski rizici se procjenjuju uz pomoć odgovarajućih metoda, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnji obujam poslovanja, adekvatnost kapitala (održivost odnosa kapitala i obaveza i samog sastava kapitala), likvidnost i promet potraživanja, obrtna sredstva (aktiva), EBITDA, kreditna sposobnost i dr.

Stručnjak provjerava i koji računovodstveni standardi se koriste pri sastavljanju financijskih izveštaja i kakva je ocjena revizora, objašnjenje i poslovna opravdanost transakcija između povezanih osoba, tržište na kojem preduzeće posluje, kakva je priroda, obujam i opravdanost ulaganja preduzeća, kolika je koncentracija kupaca ili kupaca kontroliranog preduzeća. Pregledom se ocenjuje dosljednost knjigovodstvene i fer vrijednosti imovine. Provjerava se i prisustvo valutnog i kamatnog rizika, postojanje popusta i rabata i njihov tretman i druge relevantne informacije.

Ispitivači također provjeravaju nematerijalnu imovinu društva, odnosno zaštitu strateškog imena društva (plan razvoja poslovanja poduzeća), postojanje sveobuhvatne grafičke slike (brend ili uslužni znak), upravljanje intelektualnim vlasništvom, strateške web domene, know-how i druga znanja društva.

Uz odgovarajući due diligence pregled poduzeća, klijent također može pružiti dobru osnovu za procjenu (ocjenu) poduzeća ili samo pojedinih dijelova preduzeća (npr. samo određene djelatnosti – pogona), jer u cilju utvrđivanja potrebna je procijenjena vrijednost, detaljno poznavanje poslovanja društva i drugi relevantni pokazatelji.

Uspješan i efikasan porezni i finanCijski due diligence

Posebno napominjemo da se porezni i financijski due diligence može sprovesti uspješno i efikasno samo uz odgovarajuću saradnju između naručioca revizije i stručnjaka i jasnoću o ciljevima revizije. Due diligence se može provesti uspješno i efikasno samo uz odgovarajuću suradnju između naručioca revizije i poreznog stručnjaka i jasnoću o ciljevima revizije. Prema ugovorenom obujmu, porezni stručnjak pregleda porezne izjave, porezne prijave, odluke i mišljenja Ministarstva financija, sudova i drugih državnih organa, kao i svu dokumentaciju koja je bila osnova za računovodstveni i porezni tretman (primljene i izdane račune, narudžbenice, ugovore, interne akte, izveštaje o poslovanju itd).

Financijski i porezni due diligence uglavnom se završava izveštajem lica koje vrši provjeru i to o nalazima pregleda, o postojećim rizicima, prijedlozima za otklanjanje grešaka ili nedostataka i, po dogovoru, pisanim izveštajem o izvršenju financijske i porezne analize.

Na osnovu obavljenog pravnog, poreznog i poslovno-financijskog due diligencea, klijent stiče potpun uvid u stvarno stanje provjerenog poduzeća, što mu omogućava poduzimanje mjera za otklanjanje neadekvatnog stanja, odnosno donošenje najinformiranijih odluka u vezi sa mogućim investicijama. Istovremeno, poznavanje svih mogućih uočenih nedostataka pruža klijentu izuzetnu polaznu točku za pregovore u vezi sa:

 • iznosom investicije (u ovom slučaju se plaćanje dijela kupoprodajne cijene može odgoditi dok se nedostaci ne uklone ili dok se ne ostvari jedna od predviđenih okolnosti – npr. ako poduzeće dobije posao čije zaključivanje još nije sigurno u vrijeme inspekcije),
 • rokom za izvršenje transakcije i
 • utvrđivanjem drugih uvjeta koji investitoru daju adekvatno osiguranu poziciju (pravo na predujam likvidacijske imovine, pravo prvenstva na dividende, obujam prava glasa, utvrđivanje kompenzacijske obveze prijašnjih dioničara i dr).