7. lipnja, 2023

Benificirani radni staž

Radnici odnosno osiguranici s osnove radnog odnosa ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem u skladu sa odredbama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar.nov.br.115/18, 34/21). Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise.

Više...
17. studenoga, 2022

Da li obračun plaća povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o plaćama, svaki pojedinac želi da iznos njegove plaće ostane tajni podatak i poduzeća su dužna osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini plaća i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna plaća, kao rješenje koje može zadovoljiti sve zahtjeve zaposlenika i njihovih poslodavaca.

Više...