10. March, 2022

Šta su transferne cijene?

Transakcije između povezanih lica predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih lica, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreskog tijela, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za smanjenje rizika poslovanja u okviru grupe.

Više...