TP dokumentacija za transferne cijene
3. February, 2022

TP dokumentacija za transferne cijene

Šta su transferne cijene?

Transakcije između povezanih lica predstavljaju bitan momenat u poslovanju pravnih lica, a posebno u multinacionalnim Grupama. Pomenute transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru Grupe.

Poreski obveznik je dužan da transakcije sa povezanim licima posebno prikaže u svom poreskom bilansu. Detaljnije informacije o ovim transakcijama obezbjeđuje poreskoj upravi putem izvještaja o transfernim cijenama. Cilj je utvrđivanje cijene transakcija među povezanim licima.

Najvažniji korak je izbor metode za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”. Izabrana metoda mora da odgovara okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene. Izveštaj o transfernim cijenama se podnosi Poreskoj upravi u istom roku u kom se podnosi poreska prijava i poreski bilans.

Izrada TP dokumentacije

U Uniji Smart Accounting pružamo usluge izrade TP dokumentacije za sve regione na jednom mjestu, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena ukoliko pripremamo Master fajl i lokalne fajlove za više zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, tako da će u slučaju međunarodne TP kontrole sve povezane strane biti testirane na isti način.

Pored pripreme TP dokumentacije, vršimo i kreiranje TP politika i konsultantske usluge u vezi sa transfernim cijenama, prilagođenost politike transfernih cijena u skladu sa zakonskim okvirom. Kontaktirajte nas!