Šta su transferne cijene
10. March, 2022

Šta su transferne cijene?

Transferne cijene

Transferne cijene predstavljaju cijene koje se formiraju u poslovanju između povezanih lica.

Transakcije između povezanih lica predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih lica, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreskog tijela, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za smanjenje rizika poslovanja u okviru grupe.

Poreski obveznik koji učestvuje u transakciji sa povezanim licem mora utvrditi svoju oporezivu dobit u skladu sa principom “van dohvata ruke”. Upotreba principa “van dohvata ruke” je zasnovana na poređenju uslova kontrolisanih transakcija sa uslovima nekontrolisanih transakcija (nepovezanih lica).

Vrijednost transakcija između povezanih lica ne bi trebala odstupati od tržišne vrijednosti koja se odražava kroz transakcije između nezavisnih lica. Ukoliko odstupa od tržišne vrijednosti u pitanju je transferna cijena.

Najvažniji korak je izbor metode za utvrđivanje usklađenosti transfernih cijena s cijenama utvrđenim u skladu s načelom nepristranosti (tzv. arm’s length principle). Izabrana metoda mora odgovarati okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene.

Izvještaj o transfernim cijenama se podnosi Poreskom tijelu na njegov zahtjev, stoga je preporuka da se isti priprema za svaku finansijsku godinu.