novi zakon o računovodstvu
8. октобар, 2019

12 najvažnijih izmena u novom Zakonu o računovodstvu

Ovih dana stručna javnost polemiše o nacrtu novog Zakona o računovodstvu. On se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri i trebalo bi da stupi na snagu 01.01.2020.

Valja napomenuti da će se neke njegove odredbe primenjivati tek od 01.01.2022. a neke od dana prijema Srbije u Evropsku uniju.

U nastavku pronađite najznačajnijih 12 izmena koje donosi novi Zakon o računovodstvu.

Znamo svakako i da je teško ispratiti sve izmene zakona i propisa. Ukoliko ste propustili neki od prethodnih tekstova koji se odnose na izmene zakona, kliknite na neki od linkova u nastavku:

Izmene Zakona o PDV

Izmene Zakona o trgovini

Izmene Zakona o elektronskoj trgovini

Novi pravilnici iz oblasti poreza na dohodak građana

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Izmene Zakona o postupku registracije u APR i Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar

1.      Definiše se ko sme da pruža računovodstvene usluge

Prema novom Zakonu o računovodstvu, profesionalnim pružanjem računovodstvenih usluga će moći da se bave samo pravna lica i preduzetnici koji imaju minimum 1 stalno zaposlenog sa profesionalnim zvanjem iz oblasti računovodstva i revizije.

Predloženo je da Komora ovlašćenih revizora izdaje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga, dok se Registar pružalaca računovodstvenih usluga vodi kod Agencije za privredne registre (APR).

Društva za reviziju dobijaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga na osnovu dozvole za obavljanje revizije.

2.      Registar pružalaca računovodstvenih usluga kod APR

Registar pružalaca računovodstvenih usluga se vodi kod APR. Ovaj registar bi trebalo da počne sa radom 01.01.2021. godine.

3.      Lica koja ne mogu da vode poslovne knjige

Lica pravnosnažno osuđena na kaznu zatvora za krivično delo u Srbiji ili stranoj državi ne mogu da vode poslovne knjige, sastavljaju finansijske izveštaje niti obavljaju druge poslove u oblasti računovodstva.

4.      Fakture u elektronskom obliku

Predlogom novog Zakona o računovodstvu precizirano je da se fakture u elektronskom obliku odnose samo na pravna lica i preduzetnike. Predloženo je da se obaveza izdavanja ovih faktura pomeri na 01.01.2022. godine.

Odgovorno lice mora da potvrdi elektronsku fakturu; svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom utvrđenom opštim aktom potvrđuje njenu verodostojnost.

Nije precizirano kako se potvrđuje verodostojnost kod faktura za određene poslove poput privremenih situacija koje zahtevaju overu nadzornog organa.

 

5.      Rok za dostavljanje računovodstvenih isprava je 5 dana

Predlogom novog Zakona o računovodstvu, kao rok za dostavljanje računovodstvenih isprava na knjiženje navodi se rok od 5 radnih dana od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno 5 radnih dana od dana prijema.

izmene zakona o računovodstvu

6.      Kontni okvir za druga pravna lica

Druga pravna lica primenjuju, kao i do sada, poseban kontni okvir.

Prethodnim Nacrtom ovog Zakona bilo je predviđeno da druga pravna lica koriste kontni okvir koji koriste privredna društva, zadruge i preduzetnici. Međutim, u predlog novog Zakona o računovodstvu, koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, vraćena je odredba „starog“ Zakona.

7.      Napomene uz finansijske izveštaje obavezne i za mikro pravna lica

Počev od finansijskih izveštaja za 2021. godinu, napomene će biti obavezne i za mikro pravna lica.

Za druga pravna lica koja su razvrstana kao mikro pravna lica, ne postoji obaveza sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje, već samo bilans stanja i bilans uspeha.

Od obaveze sastavljanja Napomena su, takođe,  izuzeti i preduzetnici.

Precizirano je i da su sva pravna lica dužna da u Napomenama uz finansijske izveštaje navedu neusaglašena potraživanja i obaveze (broj i ukupan iznos neusaglašenih potraživanja, odnosno obaveza).

8.      Nove granične vrednosti za veličine pravnih lica

Predlogom Zakona su predviđene nove granične vrednosti za određivanje veličine pravnih lica. Izmene se odnose na sve, osim na mikro pravna lica. Granične vrednosti za mikro pravna lica ostaju nepromenjene.

9.      Primena punih MSFI i za mikro i mala pravna lica

Predviđena je mogućnost da i mikro i mala pravna lica primenjuju MSFI prilikom sastavljanja redovnih finansijskih izveštaja. Ukoliko se neko mikro ili malo pravno lice odluči za primenu punih MSFI standarda, te odluke se moraju pridržavati narednih 5 godina.

novi zakon o računovodstvu

10. Dostavljanje finansijskih izveštaja

Novi Zakon o računovodstvu ukida dva seta finansijskih izveštaja jer predviđen je jedan rok za dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja koji će obuhvatiti i izveštaj za statističke potrebe.

Odredbe koje se tiču obuhvata finansijskih izveštaja, rokova za predaju finansijskih izveštaja, izveštaja za statističke potrebe i konsolidovanih izveštaja, dostavljanja dokumentacije uz finansijske izveštaje, zamene finansijskih izveštaja će se primenjivati počev od izveštaja za 2021. godinu.

 

Dakle, počev od finansijskih izveštaja za 2021. godinu:

  • Napomene uz finansijske izveštaje će dostavljati i mikro pravna lica
  • Rok za predaju finansijskih izveštaja će biti 31.03.
  • Rok za predaju statističkog izveštaja će biti 31.03.
  • Rok za predaju konsolidovanih izveštaja će biti 30.04.
  • Rok za dostavljanje revizorskog izveštaja za redovne finansijske izveštaje i prateće dokumentacije će biti 30.06.
  • Rok za dostavljanje revizorskog izveštaja za konsolidovane finansijske izveštaje i prateće dokumentacije će biti 31.07.
  • Predviđena je mogućnost podnošenja zahteva za zamenu javno objavljenog finansijskog izveštaja
  • Predviđeno je nedostavljanje odluke o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka.

11. Nefinansijsko izveštavanje

Članom 37. Zakona definisano je nefinansijsko izveštavanje.

Obveznici ovog izveštavanja su velika pravna lica koja su društva od javnog interesa i koja na datum bilansa prelaze kriterijum prosečnog broja od 500 zaposlenih tokom poslovne godine.

Međutim, pravno lice koje je zavisno pravno lice nije obveznik ovog vida izveštavanja, ako je zajedno sa svojim zavisnim pravnim licima uključeno u konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju ili zasebne izveštaje drugog pravnog lica sastavljene u skladu sa ovim članom i članom 34.

Ovim članom je definisano koje informacije ovaj izveštaj treba da sadrži, a koje može da izostavi. Konsolidovano nefinansijsko izveštavanje je definisano članom 38.

Izveštaj o plaćanjima vladama na godišnjoj osnovi prema članu 39. u obavezi su da sastavljaju društva od javnog interesa koja posluju u ekstraktivnoj industriji ili seči primarnih šuma u okviru svog godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Takođe su definisani i uslovi koji, ukoliko su ispunjeni, čine da pravno lice nije u obavezi da sastavlja ovaj izveštaj. Konsolidovani izveštaj o plaćanjima vladama je definisan članom 40. Nacrta Zakona.

12. Donošenje podzakonskih akata i početak primene

Donošenje podzakonskog akta za sprovođenje ovog Zakona doneće se najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Počeće da se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju 31. decembra 2021. godine.  

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje usluga računovodstva, dužni su da poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu.

 

Nadamo se da smo vam uspešno približili najvažnije izmene. Naravno, budući  da se ovaj Zakon odnosi direktno na nas, pripremamo i tekst koji sadrži naše mišljenje o njemu. Ukoliko imate neke nedoumice, obratite nam se putem društvenih mreža ili preko stranice za kontakt.

U međuvremenu, podelite ovaj tekst sa drugim računovođama u svojoj mreži.