Ukoliko niste sigurni šta predstavlja termin – transferne cene, sigurni smo da će Vam posle objašnjenja koje sledi sve biti u potpunosti jasno.

Objašnjenje termina transferne cene zasnovano je na odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“).

Šta su transferne cene i koje obaveze one prouzrokuju za Vaše privredno društvo?

Transferna cena je cena koja nastaje u transakcijama sa povezanim licima, i za njih su privredna društva u obavezi da sastave izveštaje o transfernim cenama u punom ili skraćenom obliku. Takođe, ove transakcije privredna društva moraju prikazivati posebno u svom Poreskom bilansu. Dokumentacija o transfernim cenama za svaku pojedinačnu godinu mora biti pripremljena u roku od 180 dana od dana kada je završena poslovna godina, što znači za 2019. godinu ukoliko se poslovna godina poklapa sa kalendarskom u obavezi ste da do 28. juna 2020. predate studiju za prethodnu godinu.

Ko se smatra povezanim licem Vašeg privrednog društva?

Licem povezanim sa privrednim društvom smatra se fizičko ili pravno lice, ukoliko u odnosu sa tim licem postoji mogućnost kontrole ili uticaja na poslovne odluke.

Mogućnost kontrole postoji u slučaju neposrednog ili posrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela, a ukoliko pored toga lice poseduje i posredno ili neposredno najmanje 25% glasova u organima upravljanja istog privrednog društva, postoji i značajan uticaj na poslovne odluke.

Licem povezanim sa Vašim privrednim društvom se smatraju i lica kod kojih ista fizička ili pravna lica posredno ili neposredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, kao i lica koja su na neki od načina propisanih Zakonom u bližoj vezi ili srodstvu. Izuzetno od navedenog, povezanim licem sa privrednim društvom se smatra i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Šta predstavlja izveštaj o transfernim cenama?

Izveštaj o transfernim cenama predstavlja dokumentaciju koju prema Zakonu društvo mora da priloži Poreskoj upravi, u kojoj se posebno prikazuju vrednosti transakcija sa prethodno definisanim povezanim licima po cenama koje bi se ostvarile, da su te ili slične transakcije realizovane na tržištu, odnosno prikazuju se u cenama po principu „van dohvata ruke“.

Prilikom utvrđivanja navedenih cena moguće je koristiti nekoliko metoda propisanih odredbama Zakona, u zavisnosti od toga koja je relevantna u konkretnom slučaju ili kombinaciju nekoliko njih. Ukoliko se poređenjem transfernih cena i cena na tržištu utvrdi pozitivan iznos razlike između prihoda ili rashoda po osnovu transakcije, taj iznos se uključuje u poresku osnovicu.

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku mogu sastavljati privredna društva kod kojih je transakcija sa povezanim licem jednokratna i da njena vrednost nije veća od vrednosti za koju je propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost (tj. 8 miliona dinara) ili ukoliko ukupna vrednost transakcija sa povezanim licem nije veća od pomenute vrednosti. U tom slučaju društvo nije u obavezi da transakcije prikazuje posebno po cenama po principu „van dohvata ruke“, već samo iskazuje njihove vrednosti.

Nadamo se da smo uspeli da Vam bliže objasnimo značenje termina- transferne cene .

Takođe, nemojte zaboraviti da Vam je naš stručni tim uvek na raspolaganju za potrebe izrade izveštaja o transfernim cenama, kao i za usluge povezane sa transfernim cenama.

U oblasti transfernih cena vam nudimo sveobuhvatne savete, a oni uključuju:

  • Identifikacija povezanih lica
  • Utvrđivanje transakcija sa povezanim stranama
  • Priprema dokumentacije o transfernim cenama (opšti i posebni deo)
  • Analiza pojedinačne transakcije
  • Pravljenje referentne analize (tzv. benchmarking)
  • Obračun ograničenja kamata na kredite povezanih strana (utanjena kapitalizacija)
  • Druga savetovanja po potrebi

Znamo da je obimno i zbog toga vam stojimo raspolaganju. Naše kolege savetnici su tu za kratak, neobavezujući sastanak ili informativni telefonski poziv.