11. мај, 2020

Test samostalnosti preduzetnika

Zakon o porezu na dohodak građana

Skupština Srbije  usvojila je nedavno izmene Zakona o porezu na dohodak građana, kojim treba preciznije da se definiše status preduzetnika.

Ovaj propis najviše će pogoditi radnike u IT industriji. To je zato što u većini slučajeva poslodavci i u Srbiji i u inostranstvu ove stručnjake ne angažuju u radni odnos, već kao samostalnu IT agenciju. Uglavnom su to preduzetnici paušalci. Nedavno smo pisali o izmenama zakona koji najviše utiču na paušalce programere. Podsetimo se, u pitanju su izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. 

Od 1. marta 2020. godine svaki pojedinačni ugovorni odnos preduzetnika i poslodavca testiraće se prema devet kriterijuma. Ako se ispuni pet od devet kriterijuma, pokazaće se da preduzetnik praktično nije samostalan u obavljanju svog posla. Pokazaće se da mu poslodavac obezbeđuje  i određuje uslove za rad.

Nalogodavcem će se smatrati pravno lice, fizičko lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, odnosno svako ko angažuje nekog drugog preduzetnika. Ova odredba u članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se i na povezana pravna lica — tj. situaciju kada je jedan preduzetnik angažovan od više entiteta koji čine povezana pravna lica. Takođe, nalogodavcem se smatraju i domaća, ali i strana pravna lica. Samim tim ovim odredbama je obuhvaćen i preduzetnik koji pruža usluge stranom nalogodavcu koji nema registrovan entitet u Republici Srbiji. 

 

 

Kriterijumi koji ukazuju na nesamostalnost preduzetnika

  1. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem (radi pojednostavljenja teksta, u nastavku za oba lica koristimo termin „nalogodavac“) određuje radno vreme preduzetniku ili su odmor i odsustva preduzetnika zavisni od odluke nalogodavca i naknada preduzetniku se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;
  2. Preduzetnik uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac. To čini za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.
  3. Nalogodavac vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika.
  4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika.
  5. Nalogodavac obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili finansira njihovu nabavku. Ovo se ne odnosi na specijalizovane alate, opremu ili druga specijalizovana materijalna ili nematerijalna sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio.
  6. Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika u periodu od 12 meseci (koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini) je ostvareno od jednog nalogodavca.
  7. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca. Za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca, ukoliko takav klijent postoji.
  8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima. Izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.
  9. Preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci. Period počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa.

U slučaju ispunjenja pet od devet kriterijuma, prihod koji preduzetnik ostvaruje od tog poslodavca oporezivaće se kao drugi prihod. To je u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. To znači da se neće oporezivati kao prihod od samostalne delatnosti.

 

Načini oporezivanja

Uvođenjem testa samostalnosti, ne ukida se pravo na paušalno oporezivanje. Samo se konkretan prihod koji preduzetnik ostvaruje od datog poslodavca, za kog se utvrdi da ne postoji samostalnost, oporezuje kao drugi prihod. Svi ostali prihodi koje preduzetnik ostvaruje od drugih poslodavaca za koje postoji samostalnost oporezuju se kao prihodi od samostalne delatnosti.

Drugi prihod oporezuje se po odbitku, po stopi od 20% na bruto prihod, bez umanjenja za normirane troškove. Za plaćanje ovog poreza, kao i doprinosa za PIO, odgovornost je poslodavca. Ako nadležni poreski organ utvrdi da postoji nesamostalnost preduzetnika, obavezaće nalogodavca da plati porez i doprinos za PIO, zajedno sa kamatom. Kamata se obračunava sa članom 75 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Međutim, ako preduzetnik ostvaruje prihode od stranog pravnog lica i utvrdi se njegova nesamostalnost, preduzetnik je obavezan da utvrdi i plati porez i doprinos za PIO po osnovu tog prihoda (20% za poreze, 26% za doprinose). On mora i da podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

U cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja, članom 37v Zakona se uređuje da se u oporezivi prihod od samostalne delatnosti ne uračunava prihod koji se oporezuje saglasno članu 85. stav 1. tačka 17) Zakona, a koji ostvari obveznik poreza na stvarni prihod od samostalne delatnosti.

Poslodavac, nakon utvrđivanja nesamostalnosti preduzetnika, može da nastavi sa angažovanjem istog. Uslov je da ga angažuje po ugovoru o radu, ugovoru o delu i sl.

 

Test samostalnosti za preduzetnike koji rade sa klijentima iz inostranstva

U nastavku teksta osvrnućemo se na slučaj kada domaći preduzetnik ili preduzetnik paušalac pruža usluge uz naknadnu stranom nalogodavcu. To činimo zato što su se u praksi javile nedoumice u vezi sa obavezom sprovođenja testa samostalnosti u ovom slučaju.

U slučaju kada domaći preduzetnik ili preduzetnik paušalac pruža usluge uz naknadnu nalogodavcu iz inostranstva, obaveza sprovođenja testa samostalnosti postoji. To nema veze što je u tom slučaju nalogodavac strano pravno lice. Preduzetnik je u obavezi da sprovede test samostalnosti u odnosu na inostranog nalogodavca.

Ukoliko se na osnovu sprovedenog testa samostalnosti utvrdi da preduzetnik u odnosu na ino nalogodavca ispunjava najmanje pet od devet propisanih kriterijuma, preduzetnik kao fizičko lice u tom slučaju ima obavezu da za sve po tom osnovu primljene naknade od ino nalogodavca, počevši od 2. marta 2020., podnese poresku prijavu PP OPO na osnovu koje će utvrditi i platiti:

– porez na druge prihode po stopi od 20% (bez prava na priznavanje normiranih troškova) i

– doprinos za PIO po stopi od 25,5%.

Imajući u vidu visok iznos pratećih poreza i doprinosa koje je preduzetnik u obavezi da plati po navedenom osnovu, preduzetnici koji su do sada poslovali na ovakav način a utvrdi im se zavisnost od ino nalogodavca na osnovu sprovedenog testa samostalnosti, pre svega treba da testiraju isplativost svog poslovanja u skladu sa ovim modelom, pri čemu treba uzeti u obzir i:

– moguću obavezu za godišnji porez na dohodak građana i uticaj plaćenih poreza i doprinosa tokom godine po ovom osnovu na umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana. Za više infomracija na ovu temu možete pročitati OVDE.

– mogućnost povraćaja dela plaćenih doprinosa u skladu sa odredbama Člana 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Na ovu temu pisali smo OVDE.

 

 

Neke od mogućih a isplativijih opcija koje su se u praksi javile kao alternativna a zakonski ispravna rešenja jesu:

– poslovanje u okviru društva sa ograničenom odgovornošću. O tome kako se osniva D.O.O možete pročitati OVDE.  ili

– zasnivanje radnog odnosa u slučaju domaćeg nalogodavca tj. poslodavca, uz mogućnost korišćenja propisanih olakšica za kvalifikovane novozapsolene. Tekst na ovu temu možete naći OVDE.

 

Napomena:

S tim u vezi, podsećamo da je Uredbom o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (Sl. glasnik RS broj 60 od 24.4.2020. godine), pomeren rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica u skladu sa članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, sa 30. aprila 2020. godine na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja a usled okolnosti izazvanih vanrednim stanjem nastalim usled bolesti COVID-19.

Kvalifikovanim novozaposlenim licem u tom smislu smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine (sada rok od 60 dana od dana ukidanja vanrednog stanja),  zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca ili kod drugog poslodavca.

 

Primer preduzetnika koji pruža usluge jednom stranom nalogodavcu, kada se odnos između preduzetnika i nalogodavca smatra samostalnim

 

Finska kompanija Team Group angažovala je preduzetnika Marka Markovića PR, za usluge izrade softverskog rešenja u oblasti mobilnog bankarstva. Želimo da napomenemo da su ime firme i preduzetnika fiktivni. Koristimo ih kako bismo vam što jasnije onjasnili test samostalnosti.

 

 

Kriterijum 1

Analizom ugovora o pružanju usluga preduzetnika i finske kompanije, utvrđuje se da je preduzetnika angažovan da pruži usluge izrade nove aplikacije za mobilno bankarstvo kompanije. Lansiranje aplikacije planirano je za proleće 2021. godine. U skladu sa ugovorom, preduzetnik na mesečnom nivou dostavlja pregled izvršenih zadataka putem mejla. Ispostavlja  fakturu za svoje usluge, u zavisnosti od faze završenog posla, a prema broju utrošenih sati u konkretnom mesecu. Ugovorom je određena ukupna cena usluge preduzetnika za period od 12 meseci, na osnovu ukupnog broja radnih sati potrebnih za izvršenje usluge.

Za privih 6 meseci pružanja usluga, 3 fakture su izdate sa istim iznosom, za ukupno utrošenih 60h na pružanju usluge. 3 fakture izdate na manje iznose, – dve za utrošenih 30h, a jedna za utrošenih 20h; pružene u kraćem vremenskom periodu, usled odsustva preduzetnika. Pri tom, Ugovor sadrži obavezu preduzetnika da jednom mesečno, na kraju meseca prisustvuje sastanku u prostorijama nalogodavca. To čini radi utvrđivanja statusa projekta.

Preduzetnik ne ispunjava kriterijum 1 u odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 2

Preduzetnik ima registrovane poslovne prostorije na adresi Bulevar Zorana Đinđića 16b. Po osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija, kao dokaz postoje i izvodi o plaćanju zakupnina. Proverom uplata na tekući račun preduzetnika, može se utvrditi da osim faktura koje su izdate na mesečnom nivou, preduzetnik nije imao dodatnih uplata od finske kompanije. Ugovorom o angažovanju, kao mesto rada su navedene poslovne prostorije preduzetnika.

Preduzetnik ne ispunjava kriterijum 2 u odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 3

Preduzetnik nije prisustvovao stručnim usavršavanjima ili obukama koje je organizovala ili vršila finska kompanija. Analizom prepiske između preduzetnika i finske kompanije, utvrđuje se da ne sadrži upućivanje na obuku/stručno usavršavanje. Proverom pasoša, kao i prateće dokumentacije o prirodi boravka u inostranstvu (avionske karte, smeštaj i sl.) utvrđeno je nije prisustvovao stručnom usavršavanju organizovanom od strane finske kompanije.

Preduzetnik ne ispunjava kriterijum 3 u svom odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 4

Preduzetnik je kontaktiran od strane nalogodavca, na osnovu preporuke drugog klijenta. Preduzetnik dostavlja e-mail prepisku, kao i ponudu za pružanje usluga koju je dostavilo finskoj kompaniji.

Preduzetnik ne ispunjava kriterijum 4 u odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 5

Uvidom u poslovne prostorije preduzetnika, utvrđeno je da preduzetnika poseduje 2 računara i 2 lapotopa. On ih koristi za obavljanje poslovne delatnosti. Poseduje radni sto i drugi kancelarijski nameštaj, kao i 5 softvera. Jedini alat koji preduzetnik dobija od finske kompanije, je licenca za softver koji preduzetniku omogućava pristup infrastrukturi finske kompanije. Tu preduzetnik postavlja rezultate svog rada, a koji se dalje integrišu u finalnu uslugu finske kompanije prema klijentu. Dakle, finska kompanija obezbeđuje preduzetniku isključivo specijalizovane alate potrebne za izvršenje posla za koji je angažovan preduzetnik.

Preduzetnik ne ispunjava kriterijum 5 u svom odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 6

Uvidom u pregled izdatih faktura i pregleda uplata na poslovni račun preduzetnika, utvrđeno je 100% prihoda preduzetnika dolazi od finske kompanije. T je shodno klauzuli ekskluzivnosti u periodu pružanja usluga, koju sadrži ugovor o pružanju usluga.

Preduzetnik ispunjava kriterijum 6 u odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 7

Uvidom u ugovor o angažovanju, utvrđeno je da ugovor sadrži odredbe u skladu sa kojima preduzetnik odgovara za naknadu štete finskoj kompaniji. U slučaj da usled korišćenja usluge pružene od strane preduzetnika za finsku kompaniju ili za klijenta finske kompanije nastane šteta – iznos naknade štete prema ugovoru ne može preći dvostruki iznos naknade preduzetnika.

Preduzetnik ne ispunjava kriterijum 7 u svom odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 8

Analizom ugovora o pružanju usluga, utvrđeno je da ugovor sadrži odredbe kojima se preduzetniku zabranjuje pružanje istovetnih usluga drugim nalogodavcima. Ovo se odnosi u sve dok traje ugovora o angažovanju.

Preduzetnik ispunjava kriterijum 8 u odnosu sa nalogodavcem.

 

Kriterijum 9

Ugovor o angažovanju preduzetnika zaključen je na period od 12 meseci.  U tom periodu preduzetnik pruža usluge isključivo finskoj kompaniji.

Preduzetnik ispunjava kriterijum 9 u odnosu sa nalogodavcem.

Kako preduzetnik ispunjava 3 od 9 kriterijum propisanih članom 85 stav 1 tačka 17 Zakona, utvrđuje se da naknada isplaćena preduzetniku od strane finske kompanije se ne može smatrati ostalim prihodom.