povraćaj-PDV-firmama-iz-Slovenije
26. април, 2019

Refakcija PDV slovenačkim firmama u Srbiji

Republika Slovenija i Republika Srbija su 01.10.2013. potpisali uzajamni sporazum o povraćaju PDV (refakciji PDV-a) poreskim obveznicima sa sedištem u drugoj državi potpisnici ovog sporazuma. Ovo je nesumnjivo dodatni podsticaj za privredna društva koja posluju na srpskom i slovenačkom tržištu za međusobnu saradnju ili razmišljaju o osnivanju firme ili otvaranju predstavništva.

Ovaj sporazum se odnosi na nabavku dobara i usluga počev od 01.10.2013. U nastavku teksta ćemo vam pojasniti postupak povraćaja PDV privrednim društvima koji imaju sedište u Sloveniji, sa strane srpskog  Zakona.

Ako želite da znate više o postupku povraćaja/refakcije PDV za privredna društva koja posluju isključivo u Srbiji, pročitajte naš tekst o izmenama pravilnika za povraćaj PDV koje su na snazi od 1. januara 2019. godine.

Ko može da ostvari pravo na refakciju PDV-a

Pravo na refakciju PDV može da stekne slovenački obveznik (sa privrednim društvom koje ima sedište u Republici Sloveniji) za dobra i usluge koje nabavlja u Republici Srbiji ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

 

  • da se radi o nabavci pokretnih dobara ili nabavci usluga,
  • da je PDV iskazan u računu u skladu sa Zakonom i da je račun plaćen,
  • da je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za refakciju PDV,
  • da su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom (da nabavljena dobra i usluge koristi ili će koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza)
  • da strani obveznik ne vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji ili da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa Zakonom oslobođene PDV (prevozne i ostale usluge povezane sa uvozom, izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom, kao i usluge povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu i usluge koje se pružaju u slobodnoj zoni) ili usluge prevoza putnika koji u skladu sa Zakonom podležu pojedinačnom oporezivanju prevoza (usluge prevoza putnika autobusima)

 

Ako bilo koji od navedenih uslova nije ispunjen, slovenački obveznik nema pravo na refakciju PDV  (npr. ako nisu ispunjeni uslovi pod kojima bi strani obveznik mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza kao što je kupovina putničkog vozila ili reprezentacija, ako se radi o nabavci nepokretnosti u Republici Srbiji i drugo)

Slovenački obveznik, uz ispunjenje propisanih uslova, ima pravo na refakciju PDV za nabavku dobara i usluga u Republici Srbiji i kada ta dobra i usluge nabavlja za potrebe svog predstavništva u Republici Srbiji.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  donetim tokom 2018. godine, strani obveznik ima pravo na refakciju PDV i ako u Republici Srbiji vrši promet dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga.

Izmenama iz 2018. godine rešava se ovaj problem i omogućava stranim obveznicima da ostvare pravo na refakciju PDV i kada na teritoriji Republike Srbije vrše promet dobara i/ili usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima primalac dobara i/ili usluga. Ova izmena i dopuna Zakona primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Ostvarivanje prava na refakciju PDV

Pravo na refakciju se ostvaruje tako što ovlašćeno lice podnosi potpisani zahtev Centrali Poreske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev se dostavlja:

  • potvrda o registraciji za PDV koju izdaje poreski organ Slovenije (original i overen prevod);
  • originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici Srbiji, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Nakon provere ispunjenosti uslova za refakciju PDV, Poreska uprava rešenjem odlučuje o zahtevu.

Ako su ispunjeni svi uslovi za refakciju, Poreska uprava dostavlja rešenje Upravi za trezor, a Uprava za trezor dostavlja Nardodnoj banci Srbije nalog za plaćanje prema inostranstvu. Troškove preračuna dinarskog iznosa u stranu valutu snosi korisnik, tj. primalac refakcije PDV (preduzeće sa sedištem u Sloveniji).

Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva (u slučaju Slovenije u EUR) u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

Originali računa, odnosno dokumenata koje podnosilac zahteva za refakciju PDV podnosi uz zahtev za refakciju PDV, overeni od strane Centrale PU, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem kojim se odlučuje po zahtevu stranog obveznika za refakciju PDV.

Pravilnikom je propisano da nadležni poreski organ rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refakciju PDV.