refakcija poreza
31. јануар, 2019

Ostvarivanje prava na povraćaj PDV-a i refakcija

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije* i refundacije PDV (dalje u tekstu: “Pravilnik“), koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine.

U nastavku ćete pronaći najznačajnije izmene koje su propisane ovim Pravilnikom.

Ostvarivanje prava na povraćaj PDV

U Pravilniku je obrisana reč naredni koja se odnosila na poreski period za koji obveznik može da koristi poreski kredit.

Poreski obveznik sada može koristiti poreski kredit* za bilo koji poreski period za koji mu je utvrđeno dugovanje PDV, odnosno i za neke prethodne poreske periode. Iz tog razloga neće biti u obavezi da, kao do sada, za dugovanja iz prethodnih perioda naknadno uplaćuje, iako na raspolaganju ima poreski kredit.

Refakcija PDV stranom obvezniku

Pravilnikom je proširena lista u kojim slučajevima strani obveznik ima pravo na refakciju PDV. To pravo se odnosi i na slučaj ukoliko on vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga.

Ovom izmenom dolazi do ključnog rešenja kada je reč o refakciji PDV stranim obveznicima koji nisu evidentirani u sistem PDV i koji ne vrše fizički promet na teritoriji Republike Srbije, ali koji vrše promet pojedinih dobara i usluga za koje se mestom prometa smatra Republika Srbija.

PDV na takav promet obračunava primalac dobara i usluga.

Imajući u vidu da se samim tim smatra da i oni vrše promet na teritoriji Republike Srbije, do sada nisu ispunjavali uslove za refakciju PDV. Pre uvođenja gorepomenute odredbe, ovim stranim obveznicima jedina opcija za povraćaj PDV bila je da se evidentiraju u sistem PDV, što je ujedno komplikovanija i skuplja opcija, te su teže ostvarivali svoja prava.

Više detalja možete pronaći na stranici Poreske uprave.

Pravila u vezi sa podnošenjem zahteva i dokumentacije

Pravilnikom je propisano da se Zahtev za refakciju, kao i dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev, podnose elektronskim putem preko portala eUprave. Sva dokumentacija koja se dostavlja Poreskoj upravi u cilju sprovođenja postupaka refakcije i refundacije PDV mora biti na srpskom jeziku.

 

Objašnjenja pojmova

*Refakcija poreza – Povraćaj PDV-a koji se vrši primaocu dobara ili korisniku usluga, a koji je platio prilikom nabavke dobara ili korišćenja usluga.

*Poreski kredit – razlika kada je prethodni porez veći od poreske obaveze, a za koju poreski obveznik ne traži povraćaj. Drugim rečima, to je iznos za koji se umanjuje poreska obaveza. On predstavlja cifru koja direktno umanjuje iznos poreskog zaduženja.

 

Ako imate nedoumica, kontaktirajte nas putem stranice za kontakt ili oblačića za čet na stranici. Podelite ovaj tekst na društvenim mrežama ili putem mejla sa poslovnim partnerima. Pratite nas takođe redovno na Fejsbuku i LinkedInu kako biste bili u toku sa novostima iz sveta računovodstva i finansija.