Pravni due diligence i preventivna dubinska analiza
28. јул, 2022

Pravni due diligence i preventivna dubinska analiza

Šta je due diligence pregled ili analiza?

Unija Consulting svojim klijentima nudi due diligence pregled, koji može uključivati pravni, poreski i poslovno-finansijski pregled ili drugi oblik specijalizovanog pregleda, npr. komercijalni, tehnološki ili operativni pregled.

Due diligence pregled ili analiza poslovanja obavlja se iz različitih razloga, npr. za detaljniji uvid u poslovne procese kompanija i dobijanje informacija za donošenje strateških odluka (u slučaju preuzimanja kompanija od strane investitora i sl.) ili za dobijanje procene sadašnjih i budućih rizika poslovanja kojima je kompanija izložena. Ukratko, to je proces dobijanja, provere i analitičke obrade podataka o poslovnim procesima i pravnom, poreskom ili poslovnom statusu kompanije.

Due diligence mogu naručiti kompanije kada žele da dobiju informacije o adekvatnosti sopstvenog poslovanja, posebno za svaku konkretnu oblast, ali često due diligence nalažu eksterni klijenti, investitori koji žele da investiraju u kompaniju na određeni način. U svakom slučaju, dubinsku analizu sprovode spoljni konsultanti i stručnjaci u oblastima koje proveravaju, a ishod dubinske analize često zavisi od njihovog iskustva i sposobnosti da postave prava pitanja. Prilikom vršenja pregleda od izvođača se očekuje da štite poslovnu tajnu i lične podatke i da ne dozvole zloupotrebu dobijenih informacija.

Pravni due diligence

Due diligence se može obaviti u potpunosti ili samo delimično ispitivanjem samo jedne oblasti. Kao deo sveukupnog pregleda, relevantni stručnjaci razmatraju različite pravne oblasti koje se tiču kompanije, a posebno:

  • oblast radnog prava: pitanja vezana za zapošljavanje – pregled ugovora o radu i drugih modaliteta rada (poslovodni ugovori, poslovi sa spoljnim izvršiteljima), opšti akti poslodavca, sistematizacija rada, sindikati, obezbeđenje prava i obaveza iz radnopravnih odnosa, upućivanje radnika);
  • oblast privrednog prava i statusnog prava: vlasnička struktura, finansijska ulaganja kompanije, registrovana delatnost, pregled poslovanja društva, odluke i drugi akti skupštine i drugih organa društva;
  • preispitivanje uređenja odnosa u vezi sa nepokretnostima i drugom imovinom kompanije: izvod iz lista nepokretnosti, vlasnički listovi, hipoteke, prava građenja, etažne svojine, građevinske i druge relevantne dozvole, uređenje svojine na značajnim sredstvima i investicijama;
  • obligaciono pravo: pregled svih ugovora i prava i obaveza iz ugovora (posebno ugovora o kreditu, ugovora o pružanju usluga ili isporuke dobara), proizvodnih procesa, poslovne i kompenzacione odgovornosti kompanije za pružene usluge, datih garancija, ustupanja, prebijanja, naplate potraživanja i druga srodna pitanja;
  • pregled otvorenih sudskih postupaka u kojima društvo nastupa kao tuženi ili tužilac (parnični, izvršni, stečajni);
  • oblast intelektualne svojine: zaštita autorskih prava, plaćanje taksi, zaštita patenata, žigova, modela, licenciranje.

Tokom pravnog due diligencea mogu se sagledati i druge specifične pravne oblasti, na šta uglavnom utiče činjenica kojom se delatnosti (industrijom) pojedina kompanija bavi, kao i stanje na tržištu ili promene u zakonodavstvu. Kao zaključak, bitno je da se identifikuju rizici u poslovanju.

Uspešan i efikasan due diligence

Due diligence može biti sproveden uspešno i efikasno samo ako postoji komunikacija i saradnja između učesnika, posebno u pogledu obima kontrole (područja i periodi koji se kontrolišu) i tačnog postupka kontrole, koji treba unapred dogovoriti (vremenski okvir, mesto rada, stručni tim, način obrade podataka i pripreme izveštaja).

Izvori informacija za due diligence su različiti, a to mogu biti ugovori, interni akti, izveštaji o poslovanju, odluke sudova i drugih državnih organa, godišnji izveštaji i druga računovodstvena dokumentacija, prezentacije kompanija, projekti, istorija kompanije, sajtovi, planovi ili studije. Izvori se dobijaju od naručioca due diligencea ili od ovlaštenih lica kompanije koja je predmet due dilligencea, iz javnih knjiga (npr. zemljišne knjige, sudske knjige), ali i od poslovnih partnera, revizora, konsultanata – sve u zavisnosti od vrste i obima pregleda. U svakom slučaju, sve informacije treba pažljivo proveriti i proceniti njihovu relevantnost i tačnost.

Pravni due diligence se po pravilu završava izveštajem recenzenta svom klijentu i to o nalazima pregleda, postojećim rizicima, predlozima za otklanjanje grešaka ili nedostataka i, po dogovoru, pisanim izveštajem o sprovođenju zakonske dužne pažnje.