Pravni due diligence i preventivna dubinska analiza
28. srpnja, 2022

Pravni due diligence i preventivna dubinska analiza

Data-Link Unija Consulting d.o.o. nudi klijentima due diligence pregled. Ovo može uključivati pravni, porezni i poslovno-financijski pregled ili drugi oblik specijaliziranog pregleda, npr. komercijalni, tehnološki, operativni pregled.

Due diligence pregled ili analiza poslovanja obavlja se iz različitih razloga, npr. za detaljniji uvid u poslovne procese društva i dobivanje informacija za donošenje strateški važnih odluka (u slučaju preuzimanja društva od strane novog investitora i sl.) ili za dobivanje procjene sadašnjih i budućih rizika poslovanja na koje je društvo izloženo. Drugim riječima, to je proces dobivanja, provjere i analitičke obrade podataka o poslovnim procesima i pravnom, poreznom, poslovnom i drugom statusu društva.

Due diligence mogu naručiti sama društva kada žele dobiti informacije o usklađenosti svojeg  poslovanja, posebno npr. s obzirom na svako konkretno područje, no često due diligence nalažu eksterni klijenti odnosno investitori koji žele ući u društvo na određeni način. U svakom slučaju, dubinsku analizu provode vanjski konzultanti i stručnjaci u područjima koje provjeravaju, a ishod dubinske analize često ovisi od njihovog iskustva i sposobnosti da postave prava pitanja. Prilikom vršenja pregleda od izvođača se očekuje da štite poslovnu tajnu i osobne podatke i da zabrane zloupotrebu povlaštenih informacija.

Pravni due diligence

Due diligence se može obaviti u potpunosti ili samo djelomično, ispitivanjem samo jednog područja. Kao dio sveukupnog pregleda, relevantni stručnjaci razmatraju različita pravna područja koje se tiču društva, a posebno:

  • područje radnog prava: pitanja vezana za zapošljavanje – pregled ugovora o radu i drugih načina rada (poslovni ugovori, poslovi s vanjskim izvođačima), opći akti poslodavca, sistematizacija, sindikati, osiguravanje prava i obaveza iz radnopravnih odnosa, upućivani zaposlenici,
  • područje trgovačkog prava i statusnog prava: vlasnička struktura, financijska ulaganja društva, bilančne stavke, odnosi s povezanim osobama, registrirana djelatnost, pregled poslovanja društva, odluke i drugi akti skupštine i drugih organa društva,
  • preispitivanje uređenja odnosa u vezi s nekretninama i drugom imovinom društva: zemljišnoknjižni upisi, hipoteke, prava građenja, etažiranja, građevinske i druge relevantne dozvole, upravljanje imovinom na značajnim dobrima i investicijama,
  • obvezno pravo: pregled svih ugovora te prava i obveza iz ugovora (osobito ugovora o kreditu, ugovora o pružanju usluga ili isporuci robe), proizvodnih procesa, poslovanja i kompenzacijske odgovornosti društva za izvršene usluge, dana jamstva, ustupanje, prijeboj, ustupanje, potraživanja naplate i druga srodna pitanja,
  • pregled aktivnih sudskih postupaka u kojima društvo nastupa kao tuženik ili tužitelj (parnica, ovrha, stečaj), i
  • područje intelektualnog vlasništva: zaštita autorskih prava, plaćanje pristojbi, zaštita patenata, žigova, modela, licenciranja.

Tokom pravnog due diligencea mogu se razmatrati i druga specifična pravna područja, na što uglavnom utječe činjenica kojom se djelatnošću (industrijom pojedino društvo bavi, kao i stanje na tržištu, promjene u zakonodavstvu, politička situacija itd. Glavno je identificirati rizike u poslovanju kako bi društva mogla donijeti odgovarajuće odluke.

Uspješan i efikasan due dilligence

Due diligence može biti proveden uspješno i efikasno samo ako postoji komunikacija i suradnja između sudionika, posebno u pogledu obujma utvrđivanja činjenica (područja i periodi koji se kontroliraju) i točnog postupka provođenja koji treba unaprijed dogovoriti (vremenski okvir, mjesto, stručni tim, način obrade podataka i pripreme izvještaja).

Izvori informacija za due diligence su različiti, a to su ugovori, interni akti, izvještaji o poslovanju, odluke sudova i drugih državnih organa, godišnji izvještaji i druga računovodstvena dokumentacija, prezentacije društva, projekti, povijest tvrtke, web stranice, planovi, studije. Izvori se dobivaju od naručitelja due diligencea ili od samog društva, iz javno dostupnih knjiga i očevidnika (npr. zemljišne knjige, sudski spisi), ali i od poslovnih partnera, bivših zaposlenika, revizora, konzultanata – sve ovisno o vrsti i opsegu projekta. U svakom slučaju, sve informacije treba pažljivo provjeriti i procijeniti radi njihove relevantnosti i točnosti.

Pravni due diligence u pravilu završava izvještajem prema klijentu, i to o nalazima pregleda, o postojećim rizicima, prijedlozima za otklanjanje grešaka ili nedostataka i, po dogovoru, pisanim izvještajem o provedenom usklađenju.