povraćaj poreza
25. новембра, 2019

Kada i kako imate pravo na povraćaj poreza

U praksi smo često sretali slučajeve da se menadžment više bavi računovodstvom i porezima nego delatnošću koja im donosi profit. Razlozi za ovo su najčešće nedovoljno poznavanje propisa i strah od mogućih sankcija.

Iako se retko dešava da se obaveze zanemare, sva ta briga je nešto što je pri vođenju jednog biznisa veliki teret. Prvo oduzima dragoceno vreme, a zatim i sklanja fokus sa primarne delatnosti.  

Nakon što nam se obrate za pomoć, naš tim stručnjaka neretko utvrdi da klijent nije upoznat sa svojim pravima, ili da je delimično upoznat ali da se boji da ih ostvari. Svaki propis iz oblasti iz računovodstva i poreza daje i neka prava poreskim obveznicima. Poznavanje prava stvara prostora, između ostalog, za dobru poresku optimizaciju.

Jedno od tih prava je pravo na povraćaj poreza. U ovom tekstu ćete saznati kada i kako imate pravo na povraćaj poreza, a pogledajte i naš prethodni tekst koji se odnosi na povraćaj više uplaćenih doprinosa iz prethodnih godina.

Opšte o povraćaju poreza

Povraćaj poreza je, između ostalih, definisan i Zakonom o poreskom postupku u kome se navodi da pravno lice ima pravo:

  1. na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno;
  2. na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom;
  3. da koristi poreski kredit u odnosu na poresku obavezu, odnosno obavezu po osnovu sporednih poreskih davanja;
  4. da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.

Ako se opredelite za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, sporednih poreskih davanja, kao i za refakciju, odnosno refundaciju poreza ili namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, Poreska uprava ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja.

To mora da uradi najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, osim ako, naravno, poreski zakoni to ne uređuju drugačije.

Poreska kontrola pre povraćaja poreza

Zahtevi za povraćaj poreza su u najvećem broju slučajeva praćeni poreskom kontrolom. Naša praksa je pokazala da postoji preventiva za kontrolu – a to je da odradite temeljan posao sami. Štedite vreme, ali i dragoceni mir.

U takvim slučajevima, na primer, kada naš tim radi analizu obračunavanja i plaćanja poreza, sastavljamo grupu koja se sastoji od poreskog savetnika, savetnika za računovodstvo, za obračun zarada i ostalih ličnih primanja, kao i savetnka iz pravnog odeljenja Tako smo sigurni da smo pokrili svaki mogući aspekt.

Kada angažujete spoljnu službu ili ako koristite interne resurse za analize pre podnošenja zahteva za povraćaj poreza, vodite računa o sastavu tima i tome da je ključni zadatak da se temeljno procene rizici i predlože eventualno potrebne izmene poreskih prijava.

Preventivne provere štite vaš biznis

Ovakve preventivne detaljne provere, interno ili od strane stručnjaka, predstavljaju jedno od najboljih rešenja. Najpre jer je obavezno podnošenje izmenjene poreske prijave ako prethodna prijava sadrži grešku koja za posledicu ima pogrešno utvrđenu poresku obavezu ili postoji propust druge vrste.

Ovo je bitno jer postoje ograničenja u podnošenju izmenjenih poreskih prijava – recimo, ove prijave se podnose samo dva puta. Dakle, nema mnogo prostora za greške.

Drugo ograničenje se ogleda u vremenu u kojem se izmenjene poreske prijave ne mogu podnositi, kao i u situacijama kada se ove prijave ne mogu podnositi.

Kada se u obzir uzmu i propisane kazne koje se u zavisnosti od iznosa mogu tretirati i kao krivično delo kažnjivo izuzetno ozbiljnim sankcijama, dolazimo do zaključka da preventivna provera može mnogo da znači.

Povraćaj poreza na dobit

Najčešći poreski oblik kod kog se ne traži povraćaj poreza je porez na dobit. Kod ovog poreskog oblika smo nailazili na najčešće greške. Uzrok za to su ne previše precizne odredbe Zakona o porezu na dobit i pratećih akata koji regulišu ovu oblast.

U preventivnim analizama koje smo radili, utvrdili smo da je kod jednog klijenta došlo do zastarevanja prava na povraćaj dela sredstava, ali da za preostali deo i dalje ima priliku da ostvari svoje pravo. Situaciju je komplikovalo prekidanje zastarevanja. Uz obostranu saradnju i blagovremeni rad, uspeli smo da rešimo problem.

Drugi čest tip propusta je neadekvatno usklađivanje rashoda, najčešće u delu koji se odnosi na priznavanje rashoda po osnovu ispravljenih i otpisanih potraživanja, kao i po osnovu obezvređenja imovine. Nakon što bismo sproveli usklađivanje rashoda i podneli izmenjene poreske prijave, zahtevali bismo (naravno u dogovoru sa klijentom) povraćaj više plaćenog poreza na dobit.

Porez na dodatu vrednost

Iako je ovaj poreski oblik u primeni već skoro 15 godina i kontrola obračunavanja i plaćanja ovog poreza se sprovodi kao redovna poreska aktivnost inicirana nekad radnjom poreskog obveznika, a nekad planom kontrole koju sprovodi sama poreska uprava – još uvek se dešava da nam se klijenti obraćaju sa problemom postojanja preplate za koju ne zahtevaju povraćaj jer brinu da li su pravilno obračunali porez.

Brige klijenata jesu često bile opravdane. Nakon što bismo pregledali PDV obračunavan i plaćan za poreski period, naše analize bi se završavale izmenama poreskih prijava i podnošenjem zahteva za povraćaj.

Kod svake poreske radnje bitne su formalnosti, pa je tako i pravovremeno podnošenje zahteva od izuzetne važnosti. U suprotnom, poreski postupak može biti okončan zaključkom poreske uprave da u kontroli nisu utvrđene nepravilnosti, ali da se odbija zahtev za povraćaj sredstava jer nije pravovremeno podnet.

PDV je svakako jedan od „najformalnijih“ poreza. U prilog ovom govori činjenica da je poreski organ u jednoj kontroli osporio pravo na prethodni PDV usled neadekvatne primene člana 42 Zakona o PDV i to u delu koji se odnosi na vrstu i obim usluga. Ono što klijent pre dolaska kod nas nije znao jesu mogućnost i način na koji on može i naknadno da ostvari ovo pravo. Jedini trošak koji je ovaj klijent na kraju imao je neminovni trošak kamate koju je poreski organ obračunao.