13. април, 2023

Poslovanje u Sloveniji  

Na uspeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik uticaj. Sve te soci demografske faktore teško je meriti i vrednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, poreska opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nesumnjivo su merljivi.   

O Sloveniji 

Slovenija je tranzitna država, koja pripada prostoru srednje Evrope. Kao bivša jugoslavenska država, Slovenija još uvek neguje veze sa zemljama bivše Jugoslavije, koje pružaju poslovne mogućnosti preduzeću i povezanost sa kompanijama duž Jadranskog mora. Slovenija je takođe odlično povezana s ostalim srednjoevropskim državama, budući da je već dobro uhodana država članica EU, aktivno sarađuje u oblikovanju (srednje)evropske politike. 

Slovenija je postala nezavisna 1991. kada se odvojila od Savezne Republike Jugoslavije. Sledeća velika prekretnica dogodila se 2004. kada je ušla u Evropsku uniju, a 2007. nacija od 2 miliona ljudi promenila je svoju službenu valutu, tolar, u euro. 

Slovenska privreda generalno je stabilno i sigurna za razvoj poslovnih ideja i njihovu realizaciju. Veća nestabilnost mogla se uočiti 2009. godine kada je BDP pao za 7,8 procentnih bodova, ali je 2014. ponovno porastao iznad nivoa pre krize. Pandemija COVID-19 takođe je snažno uticala na privredu, ali je u isto vreme donela i nove poslovne prilike i uspešne priče. Privreda se brzo oporavila, iako je 2021. još uvek delomično bila obeležena pandemijom i  merama za suzbijanje virusa. 

Zašto investirati u slovensku privredu? 

Koje su kvalitete slovenske privrede koje uzimate u obzir pri odabiru investitora kojeg ćete podržati i, posledično, ulagati u slovenski privredni prostor? 

– Kvalifikovana radna snaga 

Slovenska radna snaga u proseku je dobro obrazovana što potvrđuje  dobra zaposlenost ljudi. Država takođe redovito daju podrške za zapošljavanje teže zapošljivih grupa kao što su stariji, mladi ili oni koji su se školovali za neko drugo zanimanje. 

– Blizina i povezanost sa inostranim tržištima 

Zbog svog položaja, Slovenija privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Evropi tako i u srednjoj Evropi. Uz povoljno poslovno okruženje Slovenije, takav je plan lakše dostupan potencijalnim ulagačima. 

– Infrastruktura 

Slovenija se može pohvaliti modernom infrastrukturom koja pojedincima omogućuje brzi prenos robe i materijala sa jedne tačke na drugu. Zbog male veličine zemlje, udaljenosti su relativno kratke.  

– Direktne strane investicije u Sloveniji 

U Sloveniji nema ograničenja za ulazak stranih investitora na slovenačko tržište. Ulaganja su dopuštena stranim pravnim i fizičkim osobama, osim ako Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. U Sloveniji se jednako tretiraju i domaća i strana preduzeća.  

Osnivanje preduzeća u Sloveniji 

U okviru slovenačkog zakonodavstva moguće je osnovati više različitih pravno organizacijskih oblika institucija: u okviru partnerstva moguće je osnovati komanditno društvo, generalno i tiho partnerstvo. Kao korporacija moguće je akcionarsko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko komanditno društvo. Moguće je registrovati se i kao samostalni preduzetnik

Postupak osnivanja preduzeća nije komplikovan. Uz navedene pravne oblike, zakon dopušta i osnivanje filijala

Postupak osnivanja kompanije

Registracija kompanije obično traje do 3 nedelje i uključuje sledeće korake:  

  • Potvrda statuta i imenovanje direktora od strane slovenačkog javnog beležnika,  
  • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci, 
  • Uplata osnivačkog kapitala,  
  • Upis u sudski registar, 
  • Registracija kompanije u Statističkom i Poreskom sektoru. 

Ukoliko je osnivač preduzeća druga pravna osoba, uz prethodno navedene korake potrebno je sledeće:  

  • Potvrda o registraciji kompanije osnivača na slovenskom jeziku, 
  • Fotokopiju lične isprave imenovanog direktora ili predstavnika,
  • Overa potpisa direktora kod javnog beležnika ,
  • Punomoć osnivača društva, izdata osobi koja potpisuje akt o osnivanju novog društva,  
  • Službeni ugovor o osnivanju.  

Međutim, ako kompaniju osniva fizička osoba, odnosno pojedinac, mora dostaviti fotokopiju ličnog dokumenta, overu potpisa direktora i službeni ugovor o osnivanju.  

Zapošljavanje stranih radnika 

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u Sloveniji bez ograničenja.  

Radnu dozvolu izdaje država na zahtev poslodavca. Time se strancima omogućuje zapošljavanje kod poslodavca podnositelja zahteva. Radne dozvole izdaju se na najviše godinu dana, inače radnik može dobiti dozvolu na neodređeno vreme kada ima stalno prebivalište u Sloveniji.  

Porezi 

Poreski obveznik je svaka pravna osoba koja prijavljuje dobit od poslovanja u Sloveniji, gde je i sedište društva. 

Dobit iz inostranstva ne podleže oporezivanju ako je na nju obračunat inostrani porez na dobit u iznosu od najmanje 12,5%. Inače, porez na dobit iznosi 19%. 

Poreska osnovica je dobit iskazana u poreskom razdoblju umanjena za eventualne subvencije i olakšice. Od 2020. godine umanjenje poreske osnovice zbog korišćenja poreskih gubitaka i poreskih olakšica za istraživanje i razvoj priznaje se u iznosu od 63% poreske osnovice. Inače, određeni poreski podsticaji se tokom godina menjaju i nadograđuju te pokrivaju različita područja poreza. Time se poslodavci podstiču na razne proaktivne aktivnosti koje pomažu društvu; primera radi, uključivanje osoba sa invaliditetom u različite spektre zapošljavanja, kao i uključivanje zaposlenih u penzijsko i invalidsko osiguranje, potpore donacijama humanitarnim i drugim organizacijama i slično. 

Slovenija je u prošlosti takođe potpisala dokument o dvostrukom oporezivanju sa većinom evropskih zemalja kao i državama svetskog standarda. 

Dohodak se oporezuje progresivno, a visina poreske stope zavisi o poreskoj osnovici. Imamo nekoliko poreskih razreda, a visina primanja određuje kojem ćemo razredu pripadati. 

Kapital, kamate i dividende takođe se oporezuju. Oporezivanje kapitala i nekretnina, zavidi o vremenskom razdoblju u kojem nekretninu posedujemo. Što je vremensko razdoblje duže, to je niža poreska stopa. Bankovne kamate oporezuju se poreskim stopom od 25% ako prelaze prag od 1000 €. 

Najčešći porez je porez na dodanu vrednost. Time se sva dobra i usluge u Sloveniji oporezuju. Uobičajena poreska stopa PDV-a je 22%, dok poreske stope od 9,5% i 5% takođe ostaju. Porezom od 9,5 posto oporezuju se hrana, javni prevoz, namirnice, sadnice, hotelski smeštaj, lekovi i medicinska oprema i drugo, dok se na knjige i novine primenjuje poreska stopa od 5 posto. Zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje, sport i slične delatnosti oporezuju se poreskom stopom od 0%. 

Računovodstvo i izveštavanje 

Sva preduzeća u Sloveniji obavezna su da podnositi godišnje finansijske izveštaje prema slovenskim računovodstvenim standardima. Društva uvrštena na organizovano tržište vrednosnih papira u EU moraju sastavljati konsolidovane finansijske izveštaje u skladu s međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Neke kompanije takođe su obavezne proći reviziju, posebno velike i srednje kompanije. 

Velike kompanije imaju preko 250 zaposlenih, prihodi od poslovanja prelaze 40.000.000 € ili je knjigovodstvena vrednost imovine veća od 20.000.000 €. U međuvremenu, kriterijumi kvalifikacije za srednje veliko preduzeće su sledeći:  između 50 i 250 zaposlenih, prihodi od poslovanja u rasponu od 8.000.000 € do 40.000.000 € i imovina u računovodstvenim dokumentima između €4.000.000 i €20.000.000. 

Osnivanje kompanije u Sloveniji nekima može biti velika prepreka za širenje poslovanja na strana tržišta. Nesumnjivo je da je ova srednjoevropska država privlačna brojnim ulagačima koji bi želeli svoje poslovanje proširiti na Balkan, ali i Srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog savetnika koji zna proširiti vidike i pomoći oko eventualnog zapošljavanja radnika, dobijanja sredstava ili eventualnih poreskih problema. 

Sve to možete dobiti i u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju.