13. aprila, 2023

Poslovanje v Sloveniji

Na uspešnost poslovne ideje vpliva mnogo dejavnikov. Eden od teh dejavnikov je med drugim tudi samo okolje, v katerem bi želeli uresničiti svoje poslovne aspiracije. Velik vpliv ima tudi kultura, ljudje in njihove navade ter način življenja. Vse te sociodemografske dejavniki pa izjemno težko merimo, saj so ocenjeni subjektivno, brez numeričnih kazalnikov, ki bi lahko bolj oprijemljivo narekovali stil življenja ljudi v določeni pokrajini. Nedvoumno merljivi pa so zakonski okvirji, davčne obremenitve in spodbude ter druge državne uredbe, ki krojijo način poslovanja v določeni državi.

O Sloveniji

Slovenija je tranzitna država, ki spada v območje Srednje Evrope. V preteklosti je bila del Jugoslavije, kar se odraža v močnih povezavah z ostalimi bivšimi članicami, ki vsekakor omogočajo poslovne priložnosti in naveze podjetji na celotnem ozemlju Balkana. Slovenija ima odlične povezave tudi z drugimi državami Srednje Evrope, saj kot že uveljavljena država članica EU vidno sodeluje pri oblikovanju (srednje)evropske politike.

Slovenija se je osamosvojila leta 1991, ko je izstopila iz Federativne republike Jugoslavije. Naslednji večji mejnik Slovenije se je zgodil leta 2004, ko je vstopila v Evropsko unijo, leta 2007 pa je dvomilijonski narod uradno valuto tolar zamenjal za evro.

Slovensko gospodarstvo je v glavnem stabilno in varno za razvoj poslovnih idej in uresničitev le-teh. Večjo nestabilnost je bilo moč zaznati leta 2009, ko se je BDP zmanjšal za 7,8 odstotnih točk, vendar pa se je leta 2014 zopet povzpel nad predkrizno raven. Tudi pandemija COVID-19 je močno zaznamovala gospodarstvo, a je hkrati prinesla nekaj novih poslovnih priložnosti in uspešnih zgodb. Gospodarstvo je hitro okrevalo, četudi je bilo tudi leto 2021 še vedno deloma v znamenju pandemije in ukrepov za zajezitev virusa.

Zakaj investirati v slovensko gospodarstvo?

Katere so kvalitete slovenskega gospodarstva, ki pretehtajo in prepričajo investitorja, da podpre investicijo v slovenski ekonomski prostor?

– Kvalificirana delovna sila

Slovenska delovna sila je v povprečju dobro izobražena, izobrazbo pa velikokrat povezujemo tudi z zaposljivostjo ljudi. Prav tako država redno podeljuje subvencije za zaposlovanje manj zaposljivega kadra; starejših, mladih ali tistih z diferencialnimi poklici.

– Bližina tujih trgov

Slovenija s svojo lokacijo privabi marsikaterega investitorja, ki želi zgraditi mrežo strank tako na jugovzhodu Evrope kot tudi v srednji Evropi. S podpornim poslovnim okoljem v Sloveniji je tak načrt za potencialne investitorje lažje dosegljiv.

– Infrastruktura

Slovenija se ponaša z moderno infrastrukturo, ki posameznikom omogoča hiter prenos blaga in materiala iz ene točke v drugo. Zaradi majhnosti države so razdalje relativno kratke.

– Tuje investicije v Sloveniji

V Sloveniji ni nobenih omejitev za tuje investitorje za vstop na slovenski trg. Vlaganja so omogočena tako tujim pravnim, kot tudi fizičnim osebam, razen če je drugače določeno z zakonom o deviznem poslovanju in z ustreznimi mednarodnimi pogodbami. Slovenija obravnava enako tako domača kot tudi tuja podjetja.

Ustanovitev podjetja v Sloveniji

V okviru slovenske zakonodaje je mogoče ustanoviti nekaj različnih pravno organizacijskih oblik podjetji: v okviru partnerstva je mogoča ustanovitev komanditne družbe, splošne in tihe družbe. Kot korporacija pa je mogoča delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in komanditna družba po deležih. Omogočena je ustanovitev tudi samostojnega podjetnika.

Postopek ustanovitve družb ni zapleten. Med drugim zakonodaja omogoča tudi ustanovitev čezmorske družbe ali podružnice.

Registracijski proces ustanovitve družbe     

Registracija podjetja običajno traja do 3 tedne in steče po predvidenih korakih:

  • Potrditev statuta in imenovanje poslovodje s strani slovenskega notarja
  • Odprtje bančnega računa pri izbrani lokalni banki
  • Poravnava ustanovitvenega kapitala
  • Prijava v sodni register
  • Registracija podjetja pri statističnem in davčnem uradu

Nekateri zahtevani dokumenti, ki so nujno potrebni za registracijo podjetja v primeru, ko je ustanoviteljica pravna oseba, so:

  • Potrdilo o registraciji družbe ustanoviteljice v slovenščini
  • Kopija osebnega dokumenta imenovanega poslovodje ali pooblaščenca
  • Pri notarju overjen podpis poslovodje
  • Pooblastilo ustanovitelja družbe izdano osebi, ki podpiše ustanovitevene listine novega podjetja
  • Uradna pogodba o ustanovitvi

Če podjetje ustanovi fizična oseba, torej posameznik, pa mora le-ta priskrbeti kopijo osebnega dokumenta, overitev podpisa poslovodje in uradno pogodbo o ustanovitvi.

Zaposlovanje tujih delavcev

Vsi tujci, ki imajo delovno dovoljenje oziroma drugo enakovredno dovoljenje po mednarodni pogodbi, se lahko brez omejitev zaposlijo v Sloveniji.

Delovno dovoljenje država izda na zahtevo delodajalca. S tem je tujcem omogočeno, da se zaposlijo pri delodajalcu prosilcu. Delovna dovoljenja se izdajo največ za eno leto, sicer pa lahko delavec pridobi dovoljenje za nedoločen čas, ko ima stalno prebivališče v Sloveniji.

Davki

Davčni zavezanec je vsaka pravna oseba, ki izkazuje dobiček iz poslovanja v Sloveniji, kjer ima tudi sedež podjetja.

Dobički s tujine niso zavezani k dajatvi, če so bili obračuni s tujim davkom pravnih oseb v višini vsaj 12,5%. Sicer pa je davek na dobiček pravnih oseb 19%.

Davčna osnova je v določenem davčnem obdobju izkazan dobiček, zmanjšan za morebitne subvencije in olajšave. Od leta 2020 se znižanje davčne osnove zaradi koriščenja davčne izgube in davčne olajšave za raziskave in razvoj prizna v višini 63% davčne osnove. Sicer pa se določene davčne spodbude tekom let spreminjajo in nadgrajujejo ter pokrivajo različna področja davkov. S tem se delodajalce vzpodbuja k različnim proaktivnim dejavnostim, ki pripomorejo družbi, na primer vključevanju invalidov v različne spektre zaposlitve, vključitev zaposlenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, podpora donacijam humanitarnim in drugim organizacijam in podobno.

Slovenija je v preteklosti skupaj z večino evropskih in ostalih svetovnih držav podpisala tudi dokument dvojne obdavčitve.

Osebni dohodek se obdavčuje progresivno, višina davčne stopnje je odvisna od davčne osnove.  Poznamo več razredov obdavčitve, višina dohodka pa določa, v kateri razred spadamo.

Obdavčeni so tudi kapital, obresti in dividende. Obdavčitev kapitala in nepremičnin je odvisna od časovnega obdobja, ko imamo nepremičnino v lasti. Daljše, kot je časovno obdobje, nižja je davčna stopnja. Bančne obresti so obdavčene s 25% davčno stopnjo, če presegajo prag 1000€.

Najpogostejši davek je davek na dodano vrednost. S tem davkom se v Sloveniji obdavči vse blago in storitve. Višina splošne davčne stopnje DDV je 22%, poznamo pa tudi znižani davčni stopnji, katerih višina znaša 9,5% in 5%. S 9,5% davkom so obdavčeni hrana, javni promet, živila, sadike, hotelska prenočišča, zdravila in medicinska oprema ter drugo, medtem ko so 5% obdavčeni knjige in časopisi.

Medicinska oskrba, socialno varstvo, izobrazba , šport in podobne aktivnosti so obdavčene z 0% davčno stopnjo.

Računovodenje in poročanje

Vse družbe v Sloveniji so zavezane k letnemu poročanju računovodskih izkazov po Slovenskih računovodskih standardih. Podjetja, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v EU, morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z  mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Nekatere družbe so obvezane tudi k reviziji, predvsem velike in srednje velike družbe.

Velikost družbe je določena z upoštevanjem dveh od treh kriterijev določanja velikosti družbe: velika družba ima preko 250 zaposlenih, prihodki od poslovanja presegajo 40.000.000€, ali pa je knjigovodska vrednost sredstev višja od 20.000.000€. Kriteriji kvalifikacije srednje-velike družbe pa so: med 50 in 250 zaposlenih, prihodki iz poslovanja so v okviru 8.000.000 – 40.000.000€ in sredstva v knjigovodskih listinah med 4.000.000 in 20.000.000€.

Ustanovitev podjetja v Sloveniji lahko za nekatere pomeni veliko oviro za širitev svojega posla na tuje trge. Nedvomno je ta majhna srednjeevropska država vabljiva za marsikaterega investitorja, ki bi želel posel razširiti tako na Balkan, kot tudi srednjo Evropo. Pri vsem tem je pomembno, da ima investitor ob sebi zanesljivega in zaupanja vrednega svetovalca, ki zna razširiti obzorja in pomagati pri morebitnem zaposlovanju delavcev, pridobivanju sredstev ali davčnih vprašanjih.

Pri celotnem postopku ustanovitve družbe pa vam lahko pomagajo tudi strokovnjaki Unija Consulting. Oglasite se nam na nina.orehek@unija.com in z veseljem se bomo z vami pogovorili o vaših možnostih.