11. јун, 2024

Kamate van dohvata ruke 2024 – bitni poreski saveti

Unija Smart Accounting je ranije već prenela da su objavljene kamate van dohvata ruke za 2024. godinu. Kada stupaju na snagu, na šta se odnose, kao i tačne iznose ovih kamatnih stopa pročitajte u našem tekstu Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2024. godinu.

A mi vam u nastavku dajemo 4 važna poreska saveta.

Ukoliko se obveznikova transferna cena po osnovu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem razlikuje od cene te transakcije utvrđene primenom principa „van dohvata ruke“, on je dužan da u poresku osnovicu uključi iznos pozitivne razlike između prihoda ili rashoda po osnovu tih transakcija.

Obveznik je dužan i da priloži dokumentaciju. U zaključku te dokumentacije o transfernim cenama, on prvo utvrđuje iznos korekcije transfernih cena za svaku pojedinačnu transakciju sa pojedinačnim povezanim licem, odnosno za svaku vrstu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem. Dok, zatim, sabiranjem iznosa korekcija, utvrđuje ukupan iznos korekcije transfernih cena po osnovu transakcija sa pojedinačnim povezanim licem.

Obveznik ima pravo da izvrši prebijanje pozitivnih i negativnih efekata transfernih cena sa različitim povezanim licima. I to na prihodnoj i rashodnoj strani.

Takođe, u skladu sa zakonom, može samostalno da utvrdi kamatne stope. Ali, u tom slučaju, umesto kamata koje propisuje ministar finansija, za potrebe utvrđivanja iznosa kamatnih stopa može da primeni opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“.

Podsećamo da se povezanim licem smatra fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa poreskim obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Članom 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da su povezana lica:

  • lica koja posredno ili neposredno poseduju najmanje 25% akcija ili udela ili glasova u obveznikovim organima upravljanja;
  • ista lica koja učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu na prethodno naveden način;
  • rodbina lica koja su povezana sa obveznikom po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja društva;
  • svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, tzv. poreskih rajeva.

Ako imate dodatna pitanja vezana za kamate van dohvata ruke, ili vam je potrebna pomoć prilikom izrade i dostavljanja izveštaja o transfernim cenama i ostale propisane dokumentacije, naši poreski savetnici su ovde za vas. Kontaktirajte sa nama putem imejl-adrese info.bg@unija.com.