12. фебруар, 2024

Da li ste sigurni u Vaše računovodstvene isprave?

Opšti propis koji reguliše oblast računovodstva je Zakon o računovodstvu. Objavljen je u Službenom glasniku RS, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon. A u primeni je od 1. 1. 2020. godine.

Ovim Zakonom uređuju se:

 • obveznici primene ovog Zakona,
 • razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika,
 • organizacija računovodstva,
 • računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga,
 • uslovi i način vođenja poslovnih knjiga,
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga,
 • priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima,
 • sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju,
 • izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje,
 • Registar finansijskih izveštaja,
 • Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog Zakona.

Računovodstvo u Srbiji regulisano je i drugim propisima. Dok njihovo donošenje i primena imaju za cilj da, između ostalog, spreče nepravilnosti i zloupotrebe.

Povreda ovih propisa sankcioniše se kao krivično delo, privredni prestup ili prekršaj.

U nastavku Vam predstavljamo jedan od najčešćih prestupa. Kao i smernice za poslovanje u skladu sa važećom pravnom regulativom, kako biste izbegli nepotrebne kazne i osigurali ugled svoje kompanije.

E-fakture kao računovodstvene isprave

Faktura (račun) je računovodstvena isprava o nastaloj poslovnoj promeni i izvršenom prometu.

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o računovodstvu, a od 1. 1. 2022. godine, faktura kao dokument sastavlja se i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku. Tom izmenom, ukinut je tradicionalni papirni oblik.

Dakle, e-faktura predstavlja digitalni zapis, koji obuhvata identične elemente kao i regularni računi.

Primerak računovodstvene isprave kompanije Unija Smart Accounting doo
E-faktura

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, potrebno je navesti 14 obaveznih elemenata:

 • pun naziv, adresu i PIB izdavaoca,
 • redni broj, mesto i datum izdavanja,
 • pun naziv, adresu i PIB primaoca,
 • vrstu i količinu/obim dobara ili usluga,
 • datum vršenja prometa i iznos avansnog plaćanja,
 • iznos osnovice,
 • poresku stopu,
 • oporezivi iznos po stopi ili izuzeće,
 • napomene o primeni sistema naplate,
 • instrukcije za plaćanje,
 • matični broj i poslovni račun izdavaoca,
 • matični broj i poslovni račun primaoca,
 • ukupan iznos e-fakture
 • i datum isporuke dobara ili pružanja usluga.

Ovim Zakonom, ali i Zakonom o PDV, propisana su pravila i za izdavanje, slanje i odobravanje, te čuvanje e-faktura. Ali i evidentiranje PDV u SEF.

Naši stručnjaci su u prethodnom periodu već detaljno objasnili sve u vezi sa elektronskim fakturisanjem. Ukoliko ste propustili tu vest, možete pročitati članak E-fakture u Srbiji.

Napominjemo da se e-fakture koje suštinski iskazuju podatke o prometu dobara ili usluga koji nije ni nastao smatraju fiktivnim poslovnim odnosima i prekršajem. Samim tim, podložne su sankcijama u skladu s Krivičnim zakonikom.

Kazne za izdavanje lažnih e-faktura

U skladu sa članom 8. stav 1. Zakona o računovodstvu, pravna lica ili preduzetnici dužni su da donesu interni akt, kojim će definisati pravila i osobu koja je zadužena za zakonitost i ispravnost podataka unetih u fakture, odnosno računovodstvene isprave. Što se potvrđuje potpisom ili drugom identifikacionom oznakom na osnovu internog akta.

U suprotnom, izriče se kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara, shodno članu 57. stav 1. tačka 3) Zakona o računovodstvu.

Za nepoštovanje načela zakonitosti, mogu biti kažnjeni:

 • pravna lica (subjekti privatnog ili javnog sektora),
 • preduzetnici,
 • informacioni posrednici
 • i odgovorna lica u pravnim licima.

Kazne za neevidentiranje ili pogrešno upravljanje e-fakturama iznose od 50.000 do 2.000.000 dinara.

Shodno članu 245. Krivičnog zakonika, prikrivanje i lažno prikazivanje činjenica sankcioniše se i kaznom zatvora od šest meseci do 12 godina.

Rešenje za Vaše računovodstvene isprave

Ukoliko ste u potrazi za kompanijom kojoj ćete bezbrižno poveriti računovodstvene poslove, sigurni smo da je Unija Smart Accounting pravi izbor.

Nama veruje više od 2.000 klijenata, a birali su nas zato što im Unija kao grupacija uvek pruža više:

 • visokokvalifikovan stručni kadar,
 • međunarodno iskustvo,
 • napredni sistem nove generacije,
 • usklađenost sa svim propisima,
 • poverenje
 • i zadovoljstvo.

Zbog svega ovoga, uz nas, osiguraćete pravnu sigurnost i usaglašenost poslovne prakse sa postojećim i budućim zakonima. A samim tim i bolji poslovni rezultat.

Za dodatne informacije o uslugama koje nudimo, te konkretnu ponudu možete nam pisati na info.bg@unija.com.