20. децембар, 2023

Ključne izmene u Zakonu o elektronskom fakturisanju

Na sednici održanoj 26. oktobra 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. On je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 92/2023 od 27. oktobra 2023. godine. Primenjivaće se od 1. 1. 2024. godine.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, odredbe koje se odnose na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza primenjivaće se za poreske periode koji počinju nakon 31. 8. 2024. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

U nastavku prenosimo najvažnije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju:

1. Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF: skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a. Do sada je bilo propisano u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV-u. Umesto toga, rok je deset dana po isteku poreskog perioda; dodatno, ukoliko po isteku navedenog roka od 10 dana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a, obveznik ga koriguje u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kome je došlo do te promene. Napominjemo, poseban rok za korigovanje ne primenjuje se kada obveznik:

  • propusti da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF u propisanom roku od 10 dana od isteka poreskog perioda,
  • ili napravi grešku prilikom evidentiranja.

2. Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza: uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa. Odnosno, plaćenog pri uvozu dobara. Navedeno evidentiranje će se vršiti nezavisno od toga da li obveznik može da ostvari pravo na odbitak PDV-a koji se evidentira ili ne. Rok je 10 dana po isteku poreskog perioda.

3. Preciziranja sa ciljem usklađivanja sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju: on je u primeni od 1. 7. 2023. godine. Promene se tiču dela izuzetka obveznika PDV-a koji primenjuju sistem naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje PDV za iznos PDV-a iskazanog u elektronskoj fakturi/fiskalnom računu, za koji ne nastaje poreska obaveza za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura/fiskalni račun.

Kriterijumi za evidentiranje obračuna PDV-a u pojedinačnoj i zbirnoj evidenciji nisu menjani. Kao i pravila za evidentiranje u SEF-u.

4. Obaveza izdavanja elektronske fakture za transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod: to je transakcija po osnovu koje postoji obaveza obračunavanja PDV-a u skladu sa zakonom.

5. Mogućnost i uslovi za brisanje korisnika iz SEF-a.

6. Proširenje kaznenih odredbi: obrisana je odredba po kojoj se korisnik SEF-a kažnjava, ukoliko ne primi elektronsku fakturu u skladu sa zakonom. Novom tačkom 1b) propisuje se sledeće:

  • novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice – subjekt privatnog sektora, tj. javno preduzeće, ako ne koristi SEF u skladu sa zakonom;
  • novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice pravnog lica, po osnovu povrede obaveze izdavanja elektronske fakture, neevidentiranja PDV-a u SEF i korišćenja podataka koji su dostupni na SEF-u u svrhe koje nisu propisane zakonom.

Kada se očekuje donošenje podzakonskih akata?

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju je stupio na snagu 4. 11. 2023. godine.

Kada je reč o elektronskom evidentiranju obračunatog PDV-a, podzakonski akti će biti doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona.

Kada je reč o elektronskom evidentiranju prethodnog poreza, podzakonski akti će biti doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona.

Zaključak

Na kraju, možemo sumirati najznačajnije promene, a to su:

  • skraćenje roka elektronskog evidentiranja poreza,
  • uslovi brisanja korisnika SEF-a,
  • obaveza izdavanja elektronske fakture za transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod
  • i preciziranje i proširenje kaznenih odredbi.

Naši stručnjaci iz poreskog savetovanja posvećeni su održavanju visokog nivoa ažurnosti u vezi sa promenama zakona. Zbog toga ostanite uz nas i pošaljite upit na info.bg@unija.com.