Due diligence analiza
13. lipnja, 2022

Due diligence analiza

Zašto je tvrtkama potreban proces due diligence?

Due diligence ili dubinska analiza poslovanja obavlja se iz raznih razloga, npr. zbog detaljnijeg uvida u poslovne procese tvrtke i dobivanja informacija za donošenje strateških odluka (u slučaju preuzimanja tvrtke od strane novog investitora i sl.) ili za dobivanje procjene sadašnjih i budućih poslovnih rizika kojima je društvo izloženo. Zapravo, to je proces dobivanja, provjere i analitičke obrade podataka o poslovnim procesima te pravnom, poreznom i financijskom statusu tvrtke.

Složenost poreznog sustava zahtijeva od poreznog obveznika opsežna znanja o čestim promjenama zakonodavstva i relevantnih pravila poslovanja. Zbog nedostatka kapaciteta, nedovoljnog znanja i drugih okolnosti, gospodarski subjekti često sumnjaju u ispravnost poreznog tretmana pojedinih transakcija. To se može očitovati u činjenici da porezni obveznik zbog navedenih razloga plaća premalo ili čak previše poreza.

Iz zakona proizlazi da je svaki porezni obveznik dužan obračunati porez koji mora platiti na temelju utvrđene porezne osnovice, poreznih olakšica i stopa, te obračunatu poreznu obvezu iskazati u poreznoj prijavi. Kada porezni obveznici nisu uvjereni da su porezi u poslovnim knjigama točno (u dovoljnom iznosu) obračunati ili da se ne plaćaju u adekvatnim iznosima, pažljivu poreznu kontrolu mogu obaviti vanjski stručnjaci. Takav pregled se često naziva preventivnim pregledom, jer se radi o preliminarnom pregledu porezne izloženosti poreznog obveznika, ali i dijagnostičkom pregledu, jer je namijenjen utvrđivanju problema i pronalaženju zakonskih rješenja.

Porezni due diligence

Porezni due diligence podrazumijeva pregled svih poreznih obveza određenog poreznog obveznika ili pregled samo određenog poreznog područja.

Tijekom poreznog due diligence-a analizira se porezno zakonodavstvo i prati ispunjenje poreznih obveza kod pravnog subjekta za pojedino porezno razdoblje, dio razdoblja ili za više poreznih razdoblja. Naglasak je uglavnom na otkrivanju pogrešaka ili poreznih rizika u obračunu i plaćanju poreznih obveza.

Due diligence može se provesti brzo i učinkovito kroz odgovarajuću suradnju između klijenta i poreznog stručnjaka uz jasno definirane ciljeve analize. Sukladno dogovorenom opsegu, porezni savjetnik pregledati će porezne prijave, odluke nadležnih poreznih tijela, sudova i drugih državnih tijela, kao i svu dokumentaciju koja je bila osnova za obračun i prijavu poreznih izvještaja (primljeni i izdani računi, narudžbenice, ugovori, interni akti, poslovna izvješća, itd.).

Porezni due diligence, u pravilu, završava izvještavanjem poreznog savjetnika o nalazima dubinske analize, o postojećim rizicima, prijedlozima za otklanjanje pogrešaka ili nedostataka u skladu s pisanim izvješćem o provedenom poreznom nadzoru.

Pravni due diligence

Pravni due diligence može se provesti u cijelosti ili djelomično pregledom samo jednog područja. Kao dio cjelokupnog pregleda, relevantni stručnjaci analiziraju različita pravna područja važna za tvrtku, a posebno:

  • gospodarsko i statusno pravo: vlasnička struktura, registrirane djelatnosti, interne odluke i drugi akti skupštine i ostalih tijela društva;
  • područje radnog prava: pitanja vezana za zapošljavanje – pregled ugovora o radu i drugih modaliteta rada (ugovor o upravljanju, eksternalizacija), opći akti poslodavca, sistematizacija, sindikati, osiguranje prava i obveza iz radnih odnosa, upućivani radnici;
  • preispitivanje uređenja odnosa s nekretninama i drugom imovinom društva: zemljišnoknjižni ulošci, založna prava, prava građenja, etažni elaborati, građevinske i druge relevantne dozvole, uređenje vlasništva nad značajnijom imovinom i ulaganjima;
  • obvezno pravo: pregled svih ugovora te prava i obveza iz ugovora (posebno ugovora o kreditu, ugovora o uslugama ili isporuci robe), proizvodnih procesa, odgovornosti društva za pružene usluge, dana jamstva, koncesije, prijeboji, ustupci, preuzimanje duga i ostala slična pitanja;
  • pregled otvorenih sudskih postupaka u kojima društvo nastupa kao tuženik ili tužitelj (parnica, ovrha, stečaj), te
  • područje intelektualnog vlasništva: zaštita autorskih prava, plaćanje pristojbi, zaštita patenata, žigova, dizajna, licenciranje.

Tijekom due diligence-a mogu se ispitati i druga specifična pravna područja, na što uglavnom utječe činjenica kojom djelatnošću (industrijom) se pojedina tvrtka bavi, kao i stanje na tržištu, promjene u zakonodavstvu, politička situacija, itd.

Financijski due diligence

Financijski due diligence predstavlja uvid u poslovanje tvrtke kroz financijske podatke. Osnovna premisa iz koje proizlazi dubinska analiza je da financijski izvještaji društva predstavljaju fer i istiniti prikaz poslovanja te da ne postoje značajna odstupanja od javno objavljenih podataka. Sukladno tome, vanjski financijski savjetnici pregledat će, u dogovoru s klijentom, određeni uzorak dokumentacije koja predstavlja osnovu za knjiženja, te sa računovodstvom klijenta proći kroz sve korake procesa koji rezultiraju evidencijom promjena u poslovnim knjigama društva.

Prilikom provedbe dubinske analize izvršit će se kontrola kako tehničkog unosa podataka u poslovne knjige, tako i njihova logička kontrola te procijeniti njihov utjecaj na financijske izvještaje društva. Svrha toga je donijeti objektivno mišljenje o kvaliteti financijskih izvještaja i financijskog položaja društva zajedno sa pregledom rizika koji su povezani s time.

Ovisno o tome tko je naručitelj financijskog due diligenca, svrha istog možete biti:

  • Izračun stvarne profitabilnosti društva
  • Procjena održivosti poslovnog modela
  • Modaliteti restrukturiranja društva
  • Identifikacija financijskih i poslovnih rizika

U praksi se dubinske analize financijskog poslovanja društva rade u svrhu preuzimanja, podjele ili nekog drugog oblika promjene vlasničke strukture društva kada je važno steći objektivno i neovisno mišljenje o poslovanju tvrtke.