15. децембра, 2021

Zakon o fiskalizaciji (drugi deo)

Zakon o fiskalizaciji, sa nedavno usvojenim izmenama i dopunama, počeo je da se primenjuje od 1.11.2021. godine, uz prelazni period do 30. aprila 2022. godine. Tokom prelaznog perioda, obveznici fiskalizacije trebalo bi da postepeno prilagode svoje poslovanje u skladu sa novim modelom fiskalizacije. 

Glavni ciljevi koji treba da se postignu primenom novog Zakona o fiskalizaciji su:
 • otklanjanje nedostataka postojećeg modela fiskalizacije (zastarela fiskalna oprema, dugotrajan i skup proces fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa, značajni troškovi redovnog/vanrednog servisiranja i dr.);
 • efikasnija kontrola svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo (uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga na malo);
 • obezbeđivanje uslova za bolju kontrolu poreskih obveznika od strane Poreske uprave. 

Predmet fiskalizacije je promet dobara i usluga na malo, kao i primljeni avans za promet na malo. Pod prometom na malo se podrazumeva: 

 • svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima;
 • svaki promet dobara i usluga u okviru maloprodajnih objekata. Nezavisno od toga da li se kao korisnik javlja fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata. 

Maloprodajnim objektom se smatra svaki poslovni prostor i poslovna prostorija u okviru kojih se vrši promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima. 

Obveznici fiskalizacije su: 

 • obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i 
 • obveznici poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. 

Oni su u obavezi da evidentiraju svaki ostvareni promet na malo i primljene avanse za budući promet na malo. Bez obzira na načine plaćanja, preko elektronskog fiskalnog uređaja. 

Takođe, bitno je napomenuti da je aktom Vlade značajno sužen spisak delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u odnosu na trenutno važeću Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Obveznici iz mnogih delatnosti, koji do sada nisu bili u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase, od sada će morati da svoj promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. 

Fiskalni račun

Fiskalni račun je fiskalni dokument koji služi kao potvrda o obavljenom prometu na malo, kao i o primljenom avansu za promet na malo, koji je evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju. Obavezna sadržina fiskalnog računa propisana je odredbom člana 5. st. 2. Zakona o fiskalizaciji. Kao podatak o vrsti fiskalnog računa, na fiskalnom računu se navodi jedan od sledećih podataka: promet i avans. 

Račun za promet se izdaje u slučaju evidentiranja ostvarenog prometa dobara i usluga na malo. 

Račun za avans se izdaje prilikom evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo. Takođe, preko elektronskog fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije ima mogućnost da izda i fiskalna dokumenta koja se ne smatraju fiskalnim računima: 

 • Kopija računa – izdaje se istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje naknadno za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluge. 
 • Račun obuke – izdaje se u cilju obuke osoblja obveznika fiskalizacije, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe, kada se ne vrši evidentiranje prometa na malo ili primljenog avansa za promet na malo. 
 • Predračun – izdaje se pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, u cilju obaveštavanja kupca dobara/korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo/budući primljeni avans za promet na malo. 

Prethodno navedeni dokumenti se moraju jasno vizuelno razlikovati od fiskalnih računa, nezavisno od načina izdavanja. I to tako što će morati da sadrže sledeće napomene: 

 • ,,KOPIJA“
 • ,,OBUKA“
 • ,,PREDRAČUN“
 • ,,OVO NIJE FISKALNI RAČUN“. 
Takođe, preko elektronskog fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije na fiskalnom računu kao podatak o tipu transakcije navodi jedan od sledećih podataka: 
 • Prodaja (tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za promet na malo)
 • Refundacija, odnosno poništavanje računa (tip transakcije koji podrazumeva povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo ili povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo, bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumeva vraćanje i zamenu dobara isporučenih kupcu dobara, iz bilo kog razloga, kao i povraćaj PDV-a kupcu – putniku koji u Republici Srbiji nema prebivalište, ni boravište, u skladu sa propisima kojima se uređuje takav povraćaj PDV-a). 

Kada se fiskalni račun izdaje u štampanoj formi, obveznik fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja na fiskalnom računu iskazuje dvodimenzionalni bar-kod (QR kod). Kod sadrži sve elemente elektronskog potpisa i ne sme biti ispisan na slici ili logu, niti sadržati sliku ili logo. 

U slučaju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi, obveznik fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja na fiskalnom računu iskazuje hiperlink za verifikaciju. Hiperlinku se može pristupiti preko svih uređaja koji imaju pristup internetu. QR kod i hipelink se koriste za proveru fiskalnog računa. 

Obveznik fiskalizacije je dužan da u trenutku prometa na malo svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa. Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima.

Poreska uprava evidentira primljeni fiskalni račun. Račun sadrži odgovarajući elektronski potpis u propisanom obliku i strukturi poruke, u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom. 

Postupak fiskalizacije 

Predviđeno je fazno prelaženje na novi sistem fiskalizacije, objekat po objekat. U slučaju onih obveznika koji imaju samo jedan poslovni prostor važi obaveza da promet na malo nastave da evidentiraju u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama. I to sve dok ne počnu da evidentiraju promet na malo u skladu sa novim zakonom. 

 • Prijava poslovnih prostora/prostorija i izbor fiskalnih uređaja

Od 01.10.2021. godine, posredstvom portala ePorezi, obveznici fiskalizacije mogu da počnu sa prijavom svih poslovnih prostorija u kojima vrše promet na malo i u kojima je potrebno da poseduju fiskalne uređaje. 

Prijava se vrši putem Obrasca PGJO, u koji se unose sledeći podaci:
 • tip poslovnog prostora i poslovne prostorije (fiksni, pokretni, daljinska trgovina i automat – samonaplatni uređaj);
 • geolokacija poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate);
 • šifra delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji;
 • kvadratura poslovnog prostora; 
 • podatak o datumu od kada se poslovni prostor koristi; 
 • datum privremenog zatvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Nakon provere dostavljene prijave i podataka, Poreska uprava u roku od 3 dana, podnosiocu prijave dostavlja obaveštenje. Ono sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju. 

Nije propisan rok za podnošenje Obrasca PGJO. Međutim, treba imati u vidu krajnji rok za usaglašavanje sa novim modelom 30.04.2022. godine. Do tog datuma je potrebno preduzeti sve korake u cilju fiskalizacije. 

 • Izjava o zainteresovanosti 

U periodu od 15.10.2021. – 31.1.2022. godine, preko portala ePorezi obveznici mogu da podnesu Izjavu o zainteresovanosti. Jedan od uslova za korišćenje finansijske podrške za fiskalizaciju je prethodno podnet Obrazac PGJO. Kao i dobijanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Svaki obveznik ima pravo da podnese samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške. 

Na svom vebsajtu, Poreska uprava je 14.10.2021. godine objavila Program finansijske podrške obveznicima fiskalizaciji. Program između ostalog sadrži Korisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi. 

Da bi obveznik fiskalizacije ostvario pravo na korišćenje finansijske podrške, trebalo bi da ispuni sledeće uslove: 
 • da je osnovan i upisan kod nadležnog organa zaključno sa 29.10.2021. godine;
 • da se radi o prijavljenim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama. Za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.   

Postojeći obveznici fiskalizacije mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku. I to po svakoj prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kao i na finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra. 

Ukoliko je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećih obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalnih kasa. 

Novi obveznici fiskalizacije mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku. I to po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prostoriji u iznosu od 100 evra. Takođe i na finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra. U tom slučaju po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prostoriji. 

U slučaju da novi obveznici fiskalizacije u izjavi za dodelu finansijske podrške navede više poslovnih prostora i prostorija, Poreska uprava može da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i elektronskih fiskalnih uređaja od navedenog broja – ukoliko se utvrdi da navedeni podaci u izjavi ne odgovaraju činjeničnom stanju. 

Novi i postojeći obveznici fiskalizacije koji nisu na dan podnošenja izjave evidentirani u sistem PDV-a, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.  

Ukoliko obveznik fiskalizacije u roku od 6 meseci od početka primene Zakona o fiskalizaciji ne počne sa evidentiranjem prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dobio.

 • Prijava za izdavanje bezbednosnih elemenata 

Kao poslednji korak, da bi fiskalizacija bila sprovedena do kraja, obveznik fiskalizacije treba da podnese prijavu za izdavanje personalizovanog bezbednosnog elementa. Prijava je moguće podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. U roku od 7 dana od podnošenja prijave, Poreska uprava treba da: 

 • generiše bezbednosne elemente;
 • obavesti obveznika fiskalizacije da može da izda bezbednosni element uz potvrdu o preuzimanju. 
Bezbednosni element može biti u vidu: 
 • pametne kartice; 
 • pametne SD kartice; 
 • USB tokena; 
 • zaštićenog fajla u odgovarajućem formatu. 

Preuzimanje bezbednosnog elementa je moguće ili lično ili posredstvom ovlašćenog lica: 

 • u nadležnoj filijali Poreske uprave na šalteru ,,Vaš poreznik“ u slučaju kada se preuzima kartica ili USB token; 
 • u slučaju kada je izdat u formatu zaštićenog fajla, dobija se u poreskom sandučetu. 

Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije i za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju. Njegova upotreba od strane neovlašćenog lica nije moguća. Kao ni upotreba u drugom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, tj. u neodgovarajućem fiskalnom uređaju. 

Kada se izvrši povezivanje bezbednosnog elementa sa fiskalnim uređajem, tada dolazi do povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave. I na taj način se smatra da je postupak fiskalizacije završen. 

Napomene

Obveznici koji imaju više poslovnih prostora odnosno poslovnih prostorija mogu, u skladu sa Zakonom u fiskalizaciji, da u prelaznom periodu da otpočnu sa evidentiranjem prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja posebno u svakom pojedinačnom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji. S tim što su dužni da u tim poslovnim prostorima evidentiraju promet na malo u celosti u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. 

Ukoliko obveznik, koji ima više poslovnih prostora, od 1.11.2021. godine počne sa evidentiranjem prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u jednom poslovnom prostoru, obavezan je da u ostalim prostorima u kojima ne vrši evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, evidentira promet na malo u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama. 

Obveznik koji ima samo jedan poslovni prostor, dužan je da promet na malo evidentira u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama. Sve do početka evidentiranja prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. 

Ukoliko dođe do promene podataka, obveznik fiskalizacije je obavezan da Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi izmenjene podatke najkasnije u roku od 24 sata pre nastanka promene. I to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno. 

U slučaju da do promene podataka dođe usled okolnosti na koje obveznik fiskalizacije nema uticaj (npr. usled poplave, požara i sl.), dužan je da Poreskoj upravi dostavi izmenjene podatke najkasnije u roku od 24 sata po saznanju o nastanku promene.

Ukoliko dođe do prekida internet veze ili trenutne nedostupnosti internet veze, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično. Odmah čim se uspostavi internet veza, a najkasnije u roku od 5 dana od izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa. 

Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja. Sve do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi. Nakon čega toga nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Od dana od kada se počne sa evidentiranjem prometa na malo prema Zakonu o fiskalizaciji doći će do automatske defiskalizacije starih fiskalnih kasa. 

Zakon o fiskalnim kasama prestaće da važi od 01.05.2022. godine.