25. мај, 2021

Subvencije za podršku noćnih barova i klubova

Od 22. maja 2021. godine na snagu je stupila Uredba o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova. Uredba je doneta zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Uredbom je predviđeno dodeljivanje bespovratnih sredstava za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova. Iznos subvencija nije utvrđen Uredbom već će naknadno biti utvrđen posebnim aktom Vlade.

 

Pitanja i odgovori

1. Ko ima pravo na bespovratna sredstva?

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava. Privredni subjekti u privatnom sektoru su privredni subjekti koji nisu korisnici javnih sredstava (tzv. budžetski korisnici)*, i to:

  • rezidentna pravna lica;
  • rezidentni preduzetnici.

Napomena: Pretraga korisnika javnih sredstava može se izvršiti ovde: https://kjs.trezor.gov.rs/ a spisak svih korisnika javnih sredstva se može dobiti ovde: http://www.trezor.gov.rs/src/services/kjs/arhiva/

 

2. Koji su to opšti uslovi koje privredni subjekti treba da ispune za ostvarivanje prava na sredstva?

1) da su u APR-u, kao pretežnu delatnost, registrovali:

  • 5610– delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili
  • 5630– usluge pripremanja i usluživanja pića;

2) da im Poreska uprava nije privremeno oduzela PIB na osnovu člana 26. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

3) da su evidentirani kao obveznici PDV, sa datumom evidentiranja u sistem PDV ne kasnijim od 1. aprila 2019. godine, kao i da u periodu od 1. aprila 2019. godine do 22. maja 2021. godine nisu brisani iz evidencije obveznika PDV;

4) da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

 

3. Koji su to posebni uslovi koje privredni subjekti treba da ispune za ostvarivanje prava na sredstva?

1) da nisu dobili pomoć po osnovu podrške radu hotelske industrije;

2) da nemaju dugovanja po svim javnim prihodima koje administrira Poreska uprava, zaključno sa 29. februarom 2020. godine;
Napomena:  izuzetno pravo mogu da ostvare privredni subjekti čija dugovanja na navedeni datum ne prelaze iznos od 10.000 dinara.

3) da su, u najmanje jednom objektu vrste noćni bar ili noćni klub, u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine, radili u radnom vremenu koje započinje ne pre 17 časova i koje se završava ne pre 02 časa posle ponoći, najmanje dva dana u nedelji, kao i da su evidentirali svaki pojedinačno ostvaren promet preko fiskalne kase;
Napomena: Ako je kod privrednog subjekta u navedenom periodu inspekcijski organ utvrdio da nije evidentiran svaki promet preko fiskalne kase, ovaj uslov nije ispunjen.

4) da su u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine u odnosu na referentni period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine imali pad prometa na koji se plaća PDV, od najmanje 70%, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz prijava PDV za odgovarajući period;
Napomena: Iako nije precizirano, bilo bi logično da ovaj uslov bude automatski proveren od strane Poreske uprave.

5) da im u periodu od 1. aprila 2019. godine do 22. maja 2021. godine nije izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole, na osnovu člana 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

4. Gubitak prava na subvencije

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje sredstava ukoliko od dana dodele sredstava do 30. juna 2022. godine:

1) prestane da obavlja delatnost 5610 ili 5630, u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub;

2) ostvari manji promet od 30% prometa, na koji se plaća PDV, u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine, u odnosu na period od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine.
Napomena: izuzetno privredni subjekt neće izgubiti pravo na subvencije zbog navedenog smanjenja prometa ukoliko propisom Vlade, ministarstva ili jedinice lokalne samouprave bude ograničen u obavljanju delatnosti u periodu između 02 časa i 05 časova posle ponoći, u ukupnom trajanju ne manje od 120 dana.

Proveru da li je privredni subjekt izgubio pravo na korišćenje sredstava vršiće Ministarstvo za turizam, ugostiteljstvo i telekomunikacije (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ministarstvo proverava prethodno navedene uslove za gubitak prava na korišćenje sredstava, kao i to da privredni subjekt nije dobio pomoć po osnovu podrške radu hotelske industrije.

Privredni subjekti su dužni da Ministarstvu kvartalno, od dana isplate sredstava, do petog u mesecu za prethodni kvartal dostavljaju dokaz u vezi sa uslovom da nije ostvaren manji promet od 30% ranijeg prometa (1. jul 2021 – 30. jun 2022. u odnosu na 1. april 2019 – 31. mart 2020).
Napomena: Ranije navedeni uslov za gubitak prava na subvencije u vezi sa manjim prometom navodi na zaključak da se gleda promet u periodu od godinu dana, ali ova odredba o kvartalnom izveštavanju stvara nedoumicu da se možda ipak gleda svaki pojedinačni kvartal. Nadamo se da će Ministarstvo na vreme razrešiti ovu nedoumicu.

Privredni subjekt koji izgubi pravo na korišćenje sredstava je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva, izvrši povraćaj dodeljenih sredstava sa kamatom obračunatom. To mora učini po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su mu sredstva isplaćena do dana kada vrši povraćaj. Povraćaj se vrši na poseban namenski dinarski podračun Ministarstva, otvoren kod Uprave za trezor.

 

5. Isplata sredstava

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku. O otvaranju namenskih računa privredni subjekti će biti obavešteni dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplate sredstava. Nakon toga će neiskorišćena sredstva biti pren

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku. O otvaranju namenskih računa privredni subjekti će biti obavešteni dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplate sredstava. Nakon toga će neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

 

U Javnom pozivu objavljenom na internet stranici Ministarstva navedeno je da sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/3139-676, 011/3139-677 i 011/3139-678.