7. фебруар, 2024

Struktura zarade u Republici Srbiji

Zarada je jedno od osnovnih i najvažnijih prava zaposlenog u radnom odnosu. U najvećem broju slučajeva, ona predstavlja osnovni motiv zbog kojeg jedno lice i stupa u radni odnos.

Zarada u najprostijem smislu predstavlja naknadu koja zaposlenom pripada za rad koji obavlja kod poslodavca. Takođe, u svom najprostijem obliku, zarada se utvrđuje u fiksnom iznosu na mesečnom nivou i kao takva se ugovara i isplaćuje zaposlenima od strane poslodavca.

Međutim, zarada kao pojam i institut koji se u Republici Srbiji definiše i uređuje Zakonom o radu, nije ovako jednostavan pojam. Već predstavlja pravo zaposlenog koje ima svoju strukturu i sastoji se iz određenih zakonom predviđenih i definisanih elemenata.

Članovi Zakona kojima se uređuje struktura zarade

Zakon o radu u članovima od 104. do 123. uređuje zaradu i druga primanja zaposlenih. A odredbama članova od 104. do 108. detaljno se uređuje struktura zarade, i to kako sledi:

Prikaz članova Zakona o radu koji uređuju strukturu zarade.
Članovi Zakona o radu

Dakle, navedene zakonske odredbe uređuju strukturu zarade na način da se ona sastoji iz:

 1. zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu;
 2. zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.)
 3. i drugih primanja po osnovu radnog odnosa.

Dalje je navedenim odredbama određeno da se deo zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji iz:

 1. osnovne zarade – predstavlja fiksni deo zarade;
 2. dela zarade za radni učinak – predstavlja varijabilni deo zarade;
 3. uvećane zarade – predstavlja deo zarade do kojeg dolazi uvećanjima predviđenim Zakonom o radu.

Nakon ovako izdvojenih elemenata zarade, treba naglasiti da ista sadrži elemente koji su fiksni i elemente koji su varijabilni/promenljivi.

Kao fiksni element zarade, javlja se osnovna zarada, koja nije uslovljena radnim učinkom zaposlenog niti njegovim doprinosom poslovnom uspehu poslodavca. Te kao takva mora biti izražena u ugovoru o radu u fiksnom bruto iznosu (najčešće se navodi i neto iznos).

Kao varijabilni delovi zarade, javljaju se dva elementa:

 • zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.)
 • i deo zarade za radni učinak.

Kada znamo ovo, jasno je da je Zakon o radu kroz strukturu zarade koju svojim odredbama definiše, predvideo mogućnost za poslodavce da, kroz varijabilne elemente zarade, utvrde stimulativnu politiku zarada. I time obezbede adekvatnu motivaciju za svoje zaposlene. Ali i naprave razliku u zaradama između efikasnijih, poslušnijih, disciplinovanijih zaposlenih i onih koji to nisu, a zaposleni su na istim radnim mestima.

Poslodavci u Srbiji ovakvu mogućnost relativno retko koriste. A dobar deo onih koji se i odluče da to učine, često prave greške prilikom formulacije ovakvih odredbi, koje onda onemoguće primenu takvih odredbi i otvore prostor za tužbe od strane nezadovoljnih zaposlenih.

Kao najčešću grešku koju poslodavci čine, istakli bismo slučajeve u kojima definišu osnovnu zaradu kao varijabilni element zarade, koji zavisi od radnog učinka ili doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca.

Zaključak

Zaključak je da poslodavci mogu zaradu svojih zaposlenih urediti kao varijabilnu i njen iznos usloviti radnim učinkom konkretnog zaposlenog i doprinosom zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca. Ali, potrebno je da prilikom definisanja zarade u ugovorima o radu vode računa o sledećem:

 • da strukturu zarade urede precizno i u skladu sa Zakonom, vodeći računa o tome koje elemente utvrđuju kao varijabilne/promenljive;
 • da ugovorom o radu ili opštim aktom, precizno, jasno, transparentno i jednako za sve zaposlene (na istom radnom mestu), definišu kriterijume za ocenu radnog učinka, odnosno doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca;
 • da se ukoliko ne utvrđuju kriterijume iz prethodne stavke u ugovoru o radu, jasno pozovu na opšti akt kojim su predmetni kriterijumi utvrđeni;
 • da ukoliko se predmetni kriterijumi ne utvrđuju ugovorom ni Pravilnikom o radu, obezbede da se oba ova dokumenta u odredbama koje se odnose na zaradu pozivaju na drugi opšti akt kojim je ova materija utvrđena.

Utvrđivanje zarade za zaposlene može biti problematično, ukoliko ne poznajete pravila. Zbog toga ova oblast često zahteva pravnog savetnika.

Obratite nam se za pomoć na info.bg@unija.com.