20. маја, 2020

Šta je potrebno preduzetnicima za dobijanje kredita kod Fonda za razvoj

Kako se vanredno stanje završilo život i poslovanje se polako vraćaju u pređašnje tokove. Covid je sigurno ostavio traga na mnoge sfere društvenog života pa tako i na poslovanje mnogih firmi. U skladu sa tadašnjom situacijom Vlada Republike Srbije na predloog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti. Sve to u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

 

Ko ima pravo na korišćenje kredita

• Preduzetnici
• Zadruge
• Mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

 

 

Uslovi kredita

• rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
• kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
• krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
• minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
• maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
• za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
• za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
• za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
• otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
• u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

 

Maksimalan i minimalan iznos kredita

Minimalan iznos kredita za privredna društva za jednog korisnika kredita sa povezanim licima je 1.000.000,00 dinara. Za preduzetnike, zadruge i privredne subjeke registrovane u relevantnom registru minimalan iznos kredita je 2000.000,00 dinara.

Najviši iznos odobrenog  kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju. Napomena: Prihodi iz ove godine se ne mogu računati jer se iznos utvrđuje na osnovu predatog završnog računa. 

 

Za šta se može koristiti novac od kredita

Krediti se mogu koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava:

 • izmirivanje obaveza prema dobavljačima za nabavljeni materijal,
 • gorivo,
 • sirovine,
 • za dopunu zaliha,
 • za sezonske potrebe,
 • za izmirivanje obaveza prema državi,
 • za zarade.

Sredstva kredita za likvodnost se ne mogu korititi za:

 • refinasiranje kreditakod poslovnih banaka,
 • redinasiranje kredita kod Fonda za razvoj i drugih finansijskih organizacija.

Napomena: Oprema se ne može kupovati kreditom za likvidnost. Za investiciona ulaganja postoje druge vrste kredita koje su dostupne preko Fonda za razvovoj Republike Srbije.

 

Mi ćemo u ovom tekstu pisati samo o preduzetnicima.

 

Dokumentacija potrebna za kredit

– Zahtev za odobrenje kredita
– Saglasnost korisnika za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa
– Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 600 dinara
– Potvrde BANAKA o ostvarenom prometu na tekućem računu (dinarski i devizni) za predhodnu i tekuću godinu, posebno po godinama *
– Kartice kupaca i dobavljača sa obuhvaćenim prometom za 2019.godini. *
– Izjava o povezanim licima
– Izjava o državnoj pomoći
– Izjava o posedovanju imovine za preduzetnika
– Očitana/ fotokopija lične karte osnivača

Kompletnu potrebnu dikumentaciju možete preuzeti OVDE.

* Dokumentaciju koju je označena sa zvezdicom možete tražiti od vašeg računovođe. Oni su dužni da vam istu dostave.

 

Finansijska dokumentacija

Ukoliko su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu objavljeni na APR-u nije potrebno dostavljanje istih.

• Ukoliko nisu objavljeni finansijski izveštaji za 2017.,2018. i 2019.god.na sajtu APR-a dostaviti:

– bilans uspeha za 2017. i 2018.god. i poresku prijavu a za 2019. statistički izveštaj, bilans stanja i bilans uspeha*

•Za preduzetnike koji se paušalno oporezuju i ne vode poslovne knjige dostaviti rešenja o paušalnom oporezivanju (za prethodne dve godine).

* Dokumentaciju koju je označena sa zvezdicom možete tražiti od vašeg računovođe. Oni su dužni da vam istu dostave.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Kad vam sva dokumentacija bude spremna zahtev se elektronski podnosi na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs. Sva dokumentacija treba da bude skenirana.

Ukoliko imate naka dodatna pitanja u vezi sa ovim Programom možete ih postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs

 

Dokumentacija za obezbeđenje kredita

Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo privrednog subjekta/pristupanje dugu:

–        Dokaz  o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 600 dinara sa saglasnošću (na sajtu Fonda)

–        Potvrde o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za predhodnu i tekuću godinu, posebno po godinama (potvrde banaka).*

 

Finansijska dokumentacija:

Ukoliko su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu objavljeni na APR-u nije potrebno dostavljanje istih.

Ukoliko nisu objavljeni finansijski izveštaji za 2019.god. na sajtu APR-a (a jesu objavljeni za 2017. i 2018.god.) dostaviti:

 • bilans stanja i  bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine za 2019. kao i statistički izveštaj

Ukoliko je JEMAC PREDUZETNIK i nisu objavljeni finansijski izveštaji za 2017., 2018., i 2019.god. na sajtu APR-a potrebno je dostaviti:

 • bilans stanja i  bilans uspeha/ili samo bilans uspeha i poresku prijavu za sve godine

 

Statusna dokumentacija:

Za privredne subjekte registrovane u APR-u dostavljanje statusne dokumentacije nije potebno.

Za privredne subjekte koji nisu registrovani u APR-u:

 • Izvod ili rešenje o upisu privrednog subjekta u nadležni Registar privrednih subjekata  i
 • Akt o osnivanju i/ili Statut

 

Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo fizičkog lica

Potvrda o zaposlenju na neodređeno vreme sa potvrdom o prosečnim  mesečnim primanjima za prethodna tri meseca,

 • Izveštaj o tekućem računu za prethodna tri meseca iz banke u kojoj se uplaćuje zarada *
 •  Saglasnost jemca za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa, na priloženom  obrascu (sa sajta Fonda)
 • Dokaz  o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 246 dinara

*Dokumentaciju koju je označena sa zvezdicom možete tražiti od vašeg računovođe. Oni su dužni da vam istu dostave.

 

Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka

Dokumentacija koja je potrebna u ovom slučaju je:

 1. Prepis lista nepokretnosti iz katastra.
 2. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa sajta www.mfin.gov.rs/usluge/imenici/, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti koja je objavljena na sajtu Fonda. Procena ne može biti starija od 6 meseci.
 3. Fotokopija poslednjeg dostavljenog rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su predmet hipoteke
 4. Fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti
 5. Za nepokretnosti u vlasništvu pravnog lica, Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnostima , a za nepokretnost u vlasništvu fizičkog lica, saglasnost fizičkog lica za uspostavljanje hipoteke. Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.
 6. Rešenje o registraciji privrednog subjekta iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut odnosno akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice

 

Kako do potrebnih dokumenata za hipoteku

Prepis lista nepokretnosti iz katastra

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:

 1. Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti sa unetim podacima o:
  • Nazivu katastarske opštine na kojoj se nalazi nepokretnost
  • Broj katastarske parcele ili ime vlasnika nepokretnosti – ukoliko je podatak o broju katastarske parcele nepoznat, za link ka podacima eKatastra, preko adrese nepokretnosti kliknite OVDE.

Republičke administrativne takse za zahtev i za izdavanje lista nepokretnosti

 1. Taksa za zahtev iznosi 320 dinara.
 2. Taksa za izdavanje lista nepokretnosti iznosi:
  • Do 50 strana A4 formata 930 dinara, a svaka sledeća strana 70 dinara.

Sa popunjenim obrascem i potrebnom dokumentacijom možete zakazati termin za predaju zahteva OVDE.

 

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti

Sve što je potrebno da uradite je da pronađete sudskog veštaka koji poseduju licencu izdatu od strane Ministarstva finansija. Spisak veštaka možete naći OVDE. Osoba koju izaberete će vam zatim uradite sve što je neophodno.

 

Fotokopija poslednjeg dostavljenog rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su predmet hipoteke

Rešenje o porezu na imovinu bi trebalo već da posedujete. Ukoliko ovo nije slučaj sa vama delimo kontakte lokalnih poreskih administracija. Spisak možete naći OVDE. Važno je samo da ukoliko ne posedujete rešenje da kontaktirate lokalnu poresku administraciju na kojoj se nepokretnost nalazi. 

 

Fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti

Svoju ličnu kartu možete očitati na mestima koje imaju čitač lične karte. Danas i fotokopirnice imaju ovaj uređaj.

 

Nepokretnosti u vlasništvu pravnog/fizičkog lica

Fizičko lice

Potrebno je da sastavi saglasnost to je vrsta izjave daće kad mu bude odobren kredit dati određenu imovinu pod hipoteku. Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

Pravno lice

Smatramo da je za Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnostima najbolje da angažujete advokata da vam sastavi tj ibezbedi formu ovog dokumenta. Odluka organa je dokument koji je vrlo sličan saglasnosti koju pravi fizičko lice, ali u ovom slučaju organ upravljanja određene firme treba da da saglasnost da se određeni objekat može staviti pod hopoteku. Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

 

Rešenje o registraciji privrednog subjekta

Rešenje o registraciji privrednog subjekta iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre bi trebalo da već posedujete. Dobija se kad registrujete firmu. Ukoliko rešenje nemate ili ste ga izgubili možete se obratiti Agenciji za privredne registre. Link do mesta na kome možete naći kako da dobijete rešenje možete  naći OVDE.

Statut odnosno akt o osnivanju je dokument koji trebate da posedujete. On se pravi na samom početku osnivanje firme.

OP obrazac vam je potrebam samo ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice. Obrazac možete preuzeti OVDE.

 

Ukoliko je instrument obezbeđenja zaloga na opremi

Dokumentacija koja je potrebna u ovom slučaju je:

 1. Specifikacija proizvodne opreme, koje se predlažu za zalogu (vrsta, inventarski broj, količina, godina proizvodnje, mesto i adresa gde je oprema locirana);
 2. Dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi, (ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene, itd);
 3. Kopiju knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava, koja se vodi za predmetnu opremu,odnosno popisne liste overene od ovlašćenog lica pravnog lica (samo ako je pravno lice vlasnik pokretnih stvari koje se daju u zalogu);*
 4. Odluku nadležnog organa privrednog subjekta kojom se dozvoljava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi. Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.
 5. Procenu vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu, izrađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fonda. Fotografije ponuđene opreme overene od strane veštaka a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti / pokretnih stvari koja je objavljena na sajtu Fonda. Procena ne može biti starija od 6 meseci

*Dokumentaciju koju je označena sa zvezdicom možete tražiti od vašeg računovođe. Oni su dužni da vam istu dostave.

 

Kako do potrebnih dokumenata

Specifikacija proizvodne opreme

Samostalno se treba napraviti ovaj dokument. Besplatan primer možete preuzeti OVDE.

 

Dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi

Dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi su mogu (ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene, itd) su dokumenti koje trebate da već posedujete. Ukolko imate osobu koja se bavi ovim pitanjima u firmu zahtevajte od nje ovu dokumenatciju.

 

Odluku nadležnog organa

Odluku nadležnog organa privrednog subjekta kojom se dozvoljava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi priprema upravo nadležni organ. Potrebno je da nadležni organ neka to bude npr skupština društva donese odluku da se saglasna tj da dozvoljava da se određene

Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

 

Procenu vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu

Ovaj dokument treba da bude izrađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fonda. Spisak možete videti OVDE.

Verujemo da će vam za ovaj dokument od pomoći biti dokument koji možete preuzeti OVDE. Tu možete naći sve obavezne elemente za procenu tržišne vrednosti pokretnih stvari/nepokretnosti.

 

Ukoliko imate bilo kakva dodatna potanja ili vam je potreba pomoć pri aplikaciji za kredit pišite nam na info.bg@unija.com.