Sistem e-faktura
30. децембар, 2021

Sistem e-faktura

Primena sistema e-faktura

Na skupu „Primena sistema elektronskih faktura“, ministar finansija je najavio izmene Zakona o elektronskom fakturisanju. Njime će biti uveden prelazni period od 1. januara 2022. godine do 30. aprila 2022. godine za obaveze čija je primena trebalo da počne od 1. januara 2022. godine, da bi puna primena bila od 01. maja 2022.godine. E-fakturisanje, kako je predviđeno propisima, primenjivaće se fazno.    

Prvo nastupa obaveza javnog sektora da prima i čuva e-fakture i da izdaje e-fakture drugom subjektu javnog sektora. I to će se primenjivati od 01. maja 2022. godine, umesto od 1. januara. Isto važi i za obavezu firme u privatnom sektoru da izda e-fakturu javnom sektoru.  

Obaveza firme u privatnom sektoru da primi i čuva e-fakturu koji je izdao javni sektor, ali i druga privatna preduzeća primenjivaće se od 01. jula 2022. godine, kao što je i bilo planirano. Takođe, obaveze izdavanja  e-fakture u transakcijama između firmi u privatnom sektoru nastupaju od 01. januara 2023. godine, kao što je i bilo planirano.

Obaveza subjekta privatnog sektora za e-fakture
Obaveza subjekta javnog sektora za e-fakture

Napoemene

Napomena  1: Navedeni rokovi predstavljaju krajnje obavezne rokove, ali je moguća i ranija primena  (po opredeljenju ili po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova subjekta).

Napomena 2: Iako je subjekt privatnog sektora dužan da e-fakturu izda drugom subjektu privatnog sektora, počev od 1. januara 2023. godine, subjekt privatnog sektora je dužan da e-fakturu primi i čuva od subjekta privatnog  i javnog sektora počev od 1. jula 2022. godineDrugim rečima, ukoliko se izdavalac e-fakture, subjekt privatnog sektora  opredelio da izdaje e-fakture i pre datuma od kojeg počinje obaveza izdavanja između subjekata privatnog sektora odnosno pre 1. januara 2023. godine, primalac e-fakture je dužan da primi i čuva e-fakturu koja je izdata pre 01. januara 2023.godine.

Pritom, predviđeno je da sistem e-faktura može da koristi subjekt javnog i privatnog sektora i to po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova. U ovom momentu još uvek je dostupna samo demo verzija sistema e-faktura na internet stranici www.efaktura.gov.rs. Ona ne sadrži sve što bi trebalo da sadrži na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju i podzakonskih propisa, što obveznicima onemogućava uvid u najjednostavnija rešenja ispunjavanja propisanih obaveza. Produkciona verzija SEF će biti dostupna od 01. januara 2022. godine. Subjekti će moći da sistem elektronskih faktura (u daljem tekstu SEF) počnu da koriste i pre početka datuma obavezne primene odnosno u tzv. prelaznom periodu od 1. januara do 30. aprila 2022. godine. 

Šta su e-fakture?

Elektronske fakture su fakture koje se izdaju, primaju, obrađuju, evidentiraju i čuvaju isključivo elektronskim putem u elektronskom obliku (do kraja ciklusa ostaju u digitalnom formatu) i to preko novog sistema elektronskih faktura (SEF) kojim upravlja Ministarstvo finansija.  

SEF će imati obavezu da koriste javna preduzeća, pravna ili fizička lica, kao i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a. Ukoliko lice nije subjekt javnog sektora ili nije u sistemu PDV-a, nije u obavezi da izdaje fakture u ovom sistemu, ali može ga koristiti (u određenim specijalnim situacijama je to i potreba). Ukoliko se odluči za korišćenje sistema, ova lica su u obavezi da koriste SEF  u tekućoj i narednoj godini.

  • Elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcije sa naknadom. Svaki drugi  dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate. Faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse. 
  • Prednosti e-faktura su što je njihova izrada brža i jednostavnija jer nema štampanja, pakovanja i slanja poštom.  Njihovo pretraživanje i čuvanje je daleko jednostavnije u odnosu na papirne verzije.  Povećava se efikasnost, smanjuju greške u radu.  Sistemski se ugrađuje bolja kontrola a stepen uspešnosti dostave e-fakture je veoma visok. Time se povećava efikasnost naplate potraživanja i PDV.    

Subjekti sistema e-faktura (SEF)

Subjekti sistema e-faktura su subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora – obveznik PDV i to:

  • pravno lice (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo i dr.);
  • preduzetnik;
  • fizičko lice obveznik PDV-a;
  • ogranak;
  • ustanova;
  • udruženje;
  • drugo pravno lice – pravno lice koje je registrovano u Jedinstvenom registru Poreskih Obveznika  (JRPO) – npr. fizičko lice – poljoprivredni proizvođač u sistemu PDV-a).

Dakle, pod pojmom subjekt privatnog sektora, misli se na subjekte koji su u sistemu PDV-a.

U subjetke sistema e-faktura spadaju još i poreski punomoćnik stranog lica i dobrovoljni korisnici SEF.

Ko je dobrovoljni korisnik sistema e-faktura (SEF)?

To su svi ostali subjekti koji nisu u sistemu PDV-a i nemaju obavezu da koriste SEF po zakonu, ali mogu da se opredele za dobrovoljno korišćenja SEF-a, odnosno to su pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici PDV-a. Ukoliko se odluče na korišćenje SEF, u obavezi su da ga koriste celu tekuću i narednu kalendarske godinu. U toj situaciji se na njih primenjuju sve obaveze u vezi sa slanjem, primanjem, itd. na isti način kao i za subjekta privatnog sektora.    

Dakle, pravna lica i preduzetnici koji nisu evidentirani u PDV sistem, nisu dužni da izdaju e-fakture, bez obzira da li promet vrše licima koja su u PDV sistemu ili licima koja nisu u PDV sistemu, osim ukoliko se registruju kao dobrovoljni korisnici sistema e-faktura.

Navešćemo dva primera gde pravna lica i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a bi trebali da se dobrovoljno prijave na SEF iako nisu posebno navedena u članu 5. stav 1. Zakona  kao subjekti koji su u obavezi da koriste SEF. 

Npr. pravno lice, odnosno preduzetnik koji nije obveznik PDV-a ukoliko ima  svojstvo poreskog dužnika (primalac je usluge iz oblasti građevinarstva) u skladu sa Zakonom o PDV, ima obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a preko SEF. 

Isto tako, preduzetnik i pravno lice koji nije obveznik PDV-a, imaće obavezu da preko SEF registruje  fakture u CRF-u u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja preko SEF, dok u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju od 1. januara 2022. godine nema obavezu izdavanja e-fakture jer nije obveznik PDV-a. 

Sistem elektronskih faktura (SEF) 

SEF će imati obavezu da koriste javna preduzeća, pravna ili fizička lica, kao i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a.

SEF je program odnosno informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik, odnosno nadležna jedinica u okviru Ministarstva finansija, koji vodi registar informacionih posrednika, upravlja sistemom e-faktura i odgovorna je za njegovo funkcionisanje. 

Zakon predviđa procedure registracije svakog korisnika radi prijave na SEF i to besplatno. Način razmene e-faktura (XML format), prateće dokumentacije u PDF-u, kao i razmenjivanje tekstualnih informacija i notifikacionih poruka biće automatski. Od trenutka kada jedna od strana učesnika inicira slanje dokumenta drugoj strani, Sistem preuzima odgovornost za sigurnu dostavu uz dodatno arhiviranje. Procedura dostavljanja podrazumeva i prenos informacija o potvrdi prijema, odbijanju uz navođenje razloga  za neprihvatanje.