27. јул, 2021

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pripremili smo novi tekst za vas o pravilniku o porezu na dodatu vrednost. U njima smo izvukli suštinske izmene i ono što do sada nije bilo jasno definisano već se samo provlačilo kroz praksu.

Za sve nedoumice koje budete imali u vezi sa primenama odredaba novog Pravilnika o PDV, budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo vam pomogli u tumačenju.

U sledećim oblastima, došlo je do značajnih izmena: 

U slučaju uzimanja i upotrebe dobara i svakog drugog prometa dobara i usluga, bez naknade, došlo je do sledećih izmena:

 • Dopunjena je definicija sopstvene potrošnje. Iz sopstvene potrošnje izuzima se, pored manjka koji se može pravdati višom silom i onaj manjak koji se smatra rashodom na koji se ne plaća PDV.
 • Besplatno davanje kataloga, brošura, lifleta, flajera i sličnih dobara u cilju informisanja kupaca/potencijalnih kupaca se ne smatra svakim drugim prometom bez naknade. Tj. više se neće smatrati reklamnim materijalom, niti će se na njih primenjivati kriterijum od 0,25% ukupnog prometa. 
 • Za potrebe davanja određene količine poslovnih uzoraka kupcima/potencijalnim kupcima bez naknade. Smatraće se da je dovoljna ona količina poslovnih uzoraka da se kupci/potencijalni kupci upoznaju sa karakteristikama određenog proizvoda. Takođe, preciznije su određeni poslovni uzorci koji se šalju za potrebe analize nadležnog organa.
 • Reklamni materijal, koje poreski obveznik besplatno daje različitim licima, od sada to može činiti i neposredno ili posredstvom trećih lica. 
 • Prilikom određivanja vrednosti ukupnog prometa (radi primene kriterijuma od 0,25%) u poreskom periodu, preciznije je određeno da se u ukupan promet ne uračunavaju i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje obveznik PDV naplaćuje naknadu, bez PDV. 
 • Kod prenosa dela imovine kao poslovne celine, preciznije je određena poslovna celina. Tj. poslovnom celinom se smatra ona celina koja sticaocu pruža mogućnost da samostalno obavlja onu delatnost koju je obavljao prenosilac. Pri čemu prenosilac može da nastavi sa obavljanjem svoje dotadašnje delatnosti.

U oblasti građevinarstva, došlo je do sledećih izmena:  

– Prometom iz oblasti građevinarstva (nezavisno od vrednosti prometa) više se ne smatraju: 

 • Popravka opreme koja je sastavni deo objekta, kao i popravka delova te opreme;
 • Popravka instalacija i delova instalacija koja su deo vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema; 
 • Isporuka sa ugradnjom. Odnosno sama ugradnja elemenata za kuhinje i kupatila, kao i nameštaja u objektima; 
 • Isporuka sa ugradnjom, odnosno ugradnja uređaja za grejanje/hlađenje; 
 • Isporuka sa ugradnjom. Odnosno ugradnja sistema za zalivanje/navodnjavanje, kao i delova tih sistema;  
 • Isporuka dobara i pružanje usluga u okviru uređenja zelenih površina.Takođe i uređenje zelenih površina u/na objektima. 

– U slučaju da se prilikom prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva vrši sporedan promet dobara/usluga koja nisu iz oblasti građevinarstva, smatraće se da je došlo samo do prometa dobara i usluga iz građevinarstva. Slično, ako se prilikom prometa dobara i usluga koji se ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva vrši sporedan prometa dobara/usluga iz oblasti građevinarstva, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga koja nisu iz oblasti građevinarstva. 

-U slučaju da je za promet dobara ili usluga (koji će se vršiti od 1.7.2021.) plaćen/naplaćen avans do 30.06.2021. godine. Na taj promet primenjivaće se koja su važila do 30.06.2021. godine. 

-U načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva. Preciznije su određeni uslovi koje fizičko lice(preduzetnik) / pravno lice treba da ispuni kako bi mogao da bude poreski punomoćnik stranog lica. Kao i da punomoćje mora biti overeno od strane suda, javnog beležnika i drugih lica nadležnih za overu.

  •  Novina je da ukoliko dođe do opoziva / otkaza punomoćja, lice koje je bilo poreski punomoćnik može da obavesti nadležnog poreskog organa putem obrasca OOPPPDV – Obaveštenje o opozivu. Odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost. Uz obaveštenje se prilaže i dokaz o opozivu/otkazu punomoćja. Poresko punomoćstvo prestaje onog dana kada nadležni organ primi obaveštenje.

-Kod prometa dobara koji se vrši uz naknadu, došlo je do sledećih promena: 

   • Dopunjena je sadržina poreske osnovice za promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu. Porez po odbitku, kao ostali javni prihod i vrednost ambalaže. 
   • U slučaju da se povratna ambalaža ne vrati u roku koji je predviđen ugovorom. Smatraće se da je došlo do prometa povratne ambalaže, a ne do izmene osnovice. 

-U slučaju kada, u trenutku prometa dobara ili usluga za koje je poreski dužnik primalac dobara ili usluga, nije poznat iznos osnovice, poreski dužnik vrši procenu osnovice. Ako se procenjeni iznos osnovice razlikuje od iznosa osnovice na dan kada nastane poreska obaveza, tada se smatra da je došlo do izmene osnovice.  

Kod određivanja načina na koji je moguće izvršiti izmenu poreske osnovice, došlo je do sledećih promena:

  • Ako strano lice, koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji, naknadno smanji osnovicu za izvršeni promet dobara i usluga, primalac dobara i usluga (poreski dužnik za taj promet) ima mogućnost smanjenja obračunatog PDV pod uslovom da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza i da poseduje dokument kao potvrdu o smanjenju naknade za promet dobara ili usluga;
  • Preciznije su određene situacije kada naročito dolazi. Kao i kada ne dolazi do izmene osnovice.
  • Došlo je do definisanja dobara koja se smatraju dobrima kojima ističe rok trajanja.

Za ostvarivanje poreskog oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, došlo je do sledećih izmena: 

Ako se kod uvoza dobara obračunava PDV, osnovica za obračunavanje PDV  sadrži prevozne usluge povezane sa uvozom dobara, uz ispunjenje propisanih uslova(posedovanje potrebne dokumentacije); isto važi i u slučaju drugih usluga povezanih sa uvozom dobara. 

  • U slučaju da dođe do povećanja naknade  za izvršenu prevoznu/neku drugu uslugu povezane sa uvozom dobara. Ne primenjuje se poresko oslobođenje na iznos povećanja naknade. Ukoliko je naknada/njen deo plaćen pre izvršenih prevoznih/drugih usluga vezanih za uvoz dobara. Tada primalac usluge koji je u svojstvu poreskog dužnika za promet stranog lica ima pravo na poresko oslobođenje bez obaveze posedovanja računa i druge dokumentacije. 
 • Kod prometa dobara u slobodnoj zoni, ako je poreski dužnik korisnik slobodne zone, on ima mogućnost da ostvari poresko oslobođenje uz posedovanje propisanih dokumenata. 
  • Za izvršene prevozne i ostale usluge povezane sa izvozom dobara. Primalac usluga kao poreski dužnik ima pravo na poresko oslobođenje uz posedovanje potrebne dokumentacije. Takođe, ako se primalac usluge nalazi u svojstvu poreskog dužnika za promet stranog lica, može da ostvari poresko oslobođenje bez obaveze  da poseduje račun/drugu dokumentaciju. Ako se za pomenute usluge naknada/deo naknade plati pre izvršenog prometa usluga. Isto važi i za slučaju prevoznih i ostalih usluga povezanih sa tranzitom dobara. Kao i za usluge povezane sa privremenim uvozom dobara.    
  • Preciznije je određena definicija za mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja koje obveznik PDV/drugi poreski dužnik za isporuke letilica i ostalih pratećih stvari do kojih dolazi sa prometom i održavanjem letilica; slično važi i u slučaju brodova.  
  • Kod realizacije infrastrukturnih projekata. Preciznije su definisani obavezni elementi koje treba da sadrži  potvrda o poreskom oslobođenju za projekat izgradnje autoputa.

Kod izdavanja računa, došlo je do sledećih izmena: 

   • U slučaju kada se račun izdaje na dan kada je izvršen promet dobara/ usluga. Na računu tada ne mora biti iskazan i datum o prometu dobara, odnosno usluga; 
   •  Preciznije je određeno šta, u slučaju kada dođe do promene naknade posle izvršenog prometa dobara i usluga, treba da sadrži dokument o povećanju ili smanjenju naknade. Odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice; 
   • Kod avansnog plaćanja, ako dođe do promene poreskog dužnika, konačni račun ne mora da sadrži podatak o PDV.  Osnovica se umanjuje za iznos avansnih uplata bez PDV – a;
   • Takođe, određeno je i šta mora da sadrži račun koji izdaje obveznik PDV koji u trenutku prijema avansne uplate nije poreski dužnik. Kao i da se ukupan iznos naknade umanjuje za iznose avansnih uplata. U slučaju kada se posle avansnog plaćanja promeni poreski dužnik, konačni račun sadrži ukupan iznos naknade umanjenu za avansne uplate bez PDV. Ukupan PDV za iznose pdv – a po osnovu avansnih uplata;
   • Propisano je koje elemente treba da sadrži račun za promet investicionog zlata u slučaju kada ne postoji obaveza obračunavanja PDV. I u slučaju kada obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV kojem je izvršen promet investicionog zlata;
   • Definisano je da je u računu za promet usluga moguće kao podatak o vrsti usluge koristiti odredbu iz ugovora kojim su određene vrste usluga koje se pružaju; 
   • U slučaju naplate naknade za promet dobara / usluga u stranoj valuti. Iznos osnovice i PDV –a može biti iskažan u stranoj valuti. S tim da ukupan iznos osnovice i PDV- a mora biti iskazan u dinarima.