Otvaranje kompanije u Bosni i Hercegovini.
15. мај, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, uključujući i okruženje u kojem odlučujemo da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju veliki uticaj. Svi ovi socio-demografski faktori koje je teško subjektivno izmeriti i proceniti, bez brojčanih pokazatelja koji bi mogli opipljivije da diktiraju način života ljudi u određenom regionu. Naime, zakonski okviri, poreska opterećenja i olakšice i drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u određenoj zemlji su nesumnjivo merljivi.

O Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je država koja se nalazi u srcu Balkana, a pripada regionu zapadnog Balkana jugoistočne Evrope. Zbog njihove istorije u sastavu SFRJ, i dalje postoje jake veze između balkanskih zemalja, koje pružaju poslovne mogućnosti i veze kompanijama.

Bosna i Hercegovina je postala nezavisna 1992. godine kada je proglasila nezavisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Iako Bosna i Hercegovina još nije članica Evropske unije, od decembra 2022. godine dobila je status zemlje kandidata za članstvo u EU i sada kreće u novi model rasta. Država ima 2 entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska) i 1 samoupravnu 1 administrativnu jedinicu (Brčko Distrikt). Domaća valuta je konvertibilna marka – KM.

Ekonomija Bosne i Hercegovine je generalno stabilna ekonomija i sigurna za razvoj poslovnih ideja i njihovu implementaciju. Veća nestabilnost se mogla primetiti 2009. i 2012. godine, kada je BDP opao, ali je 2013. ponovo porastao i ostao stabilan. Pandemija COVID-19 takođe je imala snažan uticaj na ekonomiju, ali je istovremeno donela nove poslovne prilike i uspešne priče. Ekonomija se brzo oporavila, iako su prethodnih nekoliko godina i dalje bile delimično obeležene pandemijom i naknadnim merama za obuzdavanje virusa.

Zašto investirati u ekonomiju Bosne i Hercegovine?

Koji su kvaliteti BH ekonomije koji preovlađuju i uveravaju investitora da podrži i ulaže u BH ekonomski prostor?

·         KVALIFIKOVANA RADNA FORA

Radna snaga u Bosni i Hercegovini je u proseku dobro obrazovana i izuzetno kvalifikovana sa dobrim veštinama neophodnim za zapošljavanje. Država redovno daje subvencije za zapošljavanje lica koja se nalaze na birou za nezaposlene, teže zapošljivih grupa, kao što su stari, mladi ili oni koji su školovani za drugo zanimanje, osobe sa invaliditetom.

·         BLIZINA I POVEZANOST SA STRANIM TRŽIŠTEMA

Zbog svog položaja, Bosna i Hercegovina privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Evropi tako i u srednjoj Evropi. Uz povoljno poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, ovakav plan je lakše dostupan potencijalnim investitorima.

·         INFRASTRUKTURA

Bosna i Hercegovina se može pohvaliti savremenom infrastrukturom koja omogućava pojedincima da brzo prebacuju robu i materijal sa jedne tačke na drugu. Zbog male veličine zemlje i svog geografskog položaja, dobro je povezana sa susednim zemljama.

·         STRANA DIREKTNA ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovini ne postoje ograničenja za ulazak stranih investitora na tržište BiH. Ulaganja su dozvoljena i stranim pravnim i fizičkim licima, osim ako nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirom nije drugačije određeno.

 Bosna i Hercegovina podjednako tretira kompanije u zemlji i inostranstvu.

·         OSNIVANJE PREDUZEĆA U BONI I HERCEGOVINI

Unutar BH zakonodavstva, moguće je uspostaviti više različitih pravno organizacionih oblika privrednih društava: društvo sa ograničenom odgovornošću, društvo sa neograničenom zajedničkom odgovornošću, komanditno društvo, akcionarsko društvo, kao i zavisna društva stranih pravnih lica. U Bosni i Hercegovini se može osnovati predstavništvo koje može istraživati tržište na lokalnom nivou. Moguća je i registracija kao samostalni preduzetnik. Proces osnivanja preduzeća nije komplikovan.

·         POSTUPAK OSNIVANJA PREDUZEĆA

Registracija preduzeća obično traje do 3 nedelje i prati sledeće korake:

  • Priprema Odluke o osnivanju, imenovanju direktora, prijave za registraciju preduzeća i drugih potrebnih dokumenata i obrazaca;
  • Uplata kapitala za osnivanje;
  • Upis u sudski registar;
  • Registracija preduzeća u Zavodu za statistiku i Poreskoj upravi;
  • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci.

Ukoliko je osnivač preduzeća drugo pravno lice, pored prethodno navedenih koraka, potrebno je i sledeće:

  • Neophodna dokumenta za registraciju preduzeća, overena i prevedena na lokalni jezik,
  • Kopija identifikacionog dokumenta imenovanog rukovodioca ili predstavnika,
  • Overa potpisa osnivača/upravnika notarom/apostil pečatom (ako je potrebno),
  • Ovlašćenje osnivača privrednog društva, izdato licu koje potpisuje osnivački akt novog društva.
  • Potpisan ugovor o osnivanju.

Međutim, ako privredno društvo osniva fizičko lice, odnosno pojedinac, ono mora dostaviti overu identifikacionog dokumenta, overu potpisa direktora i odluku o osnivanju.

·         ZAPOŠLJAVANJE STRANIH RADNIKA

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u BiH bez ograničenja.

Dozvolu za rad izdaje država na zahtev poslodavca. Ovo omogućava strancima da budu zaposleni kod poslodavca podnosioca zahteva. Radne dozvole se izdaju na najviše godinu dana, a ova dozvola se može produžiti. Zaposleni koji ima radnu dozvolu mora regulisati i privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

Porezi

Poreski obveznik je svako pravno lice koje ostvaruje prihod od poslovanja u Bosni i Hercegovini, gde je sedište privrednog društva. U zavisnosti od lokacije registrovanog sedišta, primenjuje se zakonodavstvo jednog od 2 entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine – FBiH ili Republika Srpska – RS).

Porez na dobit preduzeća iznosi 10% u FBiH i RS. Porez na dividende je 5% (FBiH) / 10% (RS) u slučaju stranih korporacija, u suprotnom iznosi 0%.

U zavisnosti od visine iskazanog ukupnog perioda prihoda, porez na dohodak se plaća po stopi od 10% u FBiH i 8% u RS. I u FBiH i u RS – porez na dohodak od samostalne delatnosti plaća se po stopi od 10%.

Porez na prihode od autorskih prava, kapital, kapitalne prihode i druge prihode plaća se po stopi od 10% u FBiH i 13% u RS.

Standardna stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) na oporezivi promet dobara i usluga i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu iznosi 17%. Poslovne delatnosti koje su od javnog interesa kao što su zdravstvena zaštita, poštanske usluge, obrazovanje, kultura i sport su isključene iz plaćanja PDV-a.

Računovodstvo i izveštavanje

Sva preduzeća u Bosni i Hercegovini dužna su da podnose godišnje finansijske izveštaje u skladu sa domaćim Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Reviziju se zahteva i kod nekih kompanija, posebno velikih i srednjih preduzeća.

Veličina preduzeća se utvrđuje uzimajući u obzir 2 od 3 kriterijuma za određivanje veličine preduzeća: veliko preduzeće ima više od 249 zaposlenih, prihodi iz poslovanja prelaze 40.000.000 KM ili knjigovodstvena vrednost imovine prelazi 20.000.000 KM. U međuvremenu, kriterijumi kvalifikacije za srednje preduzeće su sledeći: zaposleni između 49 i 249 zaposlenih, poslovni prihod od 8.000.000 KM do 40.000.000 KM i sredstva u računovodstvenim dokumentima između 4.000.000 KM i 20.000 KM.

Osnivanje kompanije u Bosni i Hercegovini nekima može biti velika prepreka u širenju poslovanja na strana tržišta. Nema sumnje da je ova zemlja jugoistočne Evrope privlačna za mnoge investitore koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i Centralnu Evropu. U svemu tome, važno je da investitor uz sebe ima pouzdanog savetnika koji zna kako da mu proširi vidike i pomogne u eventualnom zapošljavanju radnika, dobijanju sredstava ili eventualnim poreskim problemima.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu, gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju.