15. maja, 2023

Poslovanje v Bosni in Hercegovini

Na uspešnost poslovne ideje vpliva veliko dejavnikov, med drugim tudi okolje, v katerem se odločamo za uresničevanje poslovnih ciljev. Velik vpliv ima kultura ljudi, njihove navade in način življenja. Vsi tisti sociodemografski dejavniki, ki jih je težko subjektivno izmeriti in vrednotiti, brez numeričnih kazalnikov, ki bi bolj otipljivo narekovali življenjski slog ljudi v neki regiji. Pravni okviri, davčne obremenitve in ugodnosti ter drugi državni predpisi, ki krojijo način poslovanja v posamezni državi, so namreč nedvomno merljivi.

O Bosni in Hercegovini

Bosna in Hercegovina je država, ki se nahaja v osrčju Balkana in spada v regijo Zahodnega Balkana Jugovzhodne Evrope. Zaradi njihove zgodovine kot dela SFRJ so med balkanskimi državami še vedno močne vezi, ki podjetjem zagotavljajo poslovne priložnosti in povezave.

Bosna in Hercegovina je postala neodvisna leta 1992, ko je razglasila neodvisnost od Socialistične federativne republike Jugoslavije. Čeprav Bosna in Hercegovina še ni članica Evropske unije, je od decembra 2022 prejela status države kandidatke za članstvo v EU in zdaj stopa na nov model rasti. Država ima dve entiteti (Federacija Bosne in Hercegovine in Republika Srbska) in eno samoupravno upravno enoto (Distrikt Brčko). Domača valuta je konvertibilna marka – KM.

Gospodarstvo Bosne in Hercegovine je na splošno stabilno in varno za razvoj poslovnih idej in njihovo uresničevanje. Večjo nestabilnost je bilo opaziti v letih 2009 in 2012, ko je BDP upadel, v letu 2013 pa se je ponovno povečal in ostal stabilen. Pandemija COVID-19 je sicer močno vplivala tudi na gospodarstvo, a hkrati prinesla nove poslovne priložnosti in zgodbe o uspehu. Gospodarstvo si je hitro opomoglo, čeprav je bilo preteklih nekaj let delno še vedno v znamenju pandemije in kasnejših ukrepov za zajezitev virusa.

Zakaj investirati v bosansko gospodarstvo?

Katere so tiste lastnosti BH gospodarstva, ki prevladujejo in prepričajo investitorja, da podpira in posledično vlaga v BH gospodarski prostor?

·         KVALIFICIRANA DELOVNA SILA

Delovna sila v Bosni in Hercegovini je v povprečju dobro izobražena in izjemno kvalificirana z dobrimi veščinami, potrebnimi za zaposlitev. Država redno subvencionira zaposlovanje oseb, ki so na zavodu za zaposlovanje, težje zaposljivih skupin, kot so starejši, mladi ali tisti, ki so se izobraževali za drug poklic, ter invalidov.

·         BLIŽINA in POVEZAVA S TUJIMI TRGI

Bosna in Hercegovina zaradi svoje lege privablja številne investitorje, ki želijo zgraditi mrežo strank tako v Jugovzhodni Evropi kot v Srednji Evropi. Z ugodnim poslovnim okoljem Bosne in Hercegovine je tak načrt lažje dostopen potencialnim investitorjem.

·         INFRASTRUKTURA

Bosna in Hercegovina se ponaša s sodobno infrastrukturo, ki posameznikom omogoča hiter prenos blaga in materiala z ene točke na drugo. Zaradi majhnosti in geografske lege je država dobro povezana s sosednjimi državami.

·         NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE V BOSNI IN HERCEGOVINI

V Bosni in Hercegovini ni nobenih omejitev za vstop tujih investitorjev na trg BiH. Vlaganja so dovoljena tako tujim pravnim kot fizičnim osebam, razen če nacionalni in mednarodni pravni okvir ne določa drugače.

Bosna in Hercegovina enakopravno obravnava podjetja v državi in ​​tujini.

·         USTANOVITEV PODJETJA V BONI IN HERCEGOVINI

Znotraj BH zakonodaje je možno ustanoviti več različnih pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno solidarno odgovornostjo, komanditna družba, delniška družba, pa tudi hčerinske družbe tujih pravnih oseb. V Bosni in Hercegovini se lahko ustanovi predstavništvo, ki lahko lokalno raziskuje trg. Možna je tudi registracija samostojnega podjetnika. Postopek ustanovitve podjetja ni zapleten.

·         POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA

Registracija podjetja običajno traja 3 tedne in se odvija po sledečih korakih:

  • Priprava Sklepa o ustanovitvi, imenovanju direktorjev, vloge za registracijo podjetja in drugih potrebnih dokumentov in obrazcev
  • Vplačilo ustanovitnega kapitala
  • Vpis v sodni register
  • Registracija podjetja pri Zavodu za statistiko in Davčni upravi
  • Odpiranje bančnega računa v izbrani lokalni banki

Če je ustanovitelj podjetja druga pravna oseba, je poleg prej navedenih korakov potrebno še:

  • Potrebni dokumenti za registracijo podjetja, overjeni in prevedeni v lokalni jezik,
  • Kopija osebnega dokumenta imenovanega upravljavca ali zastopnika
  • Overitev podpisa ustanovitelja/upravitelja pri notarju/apostille pečat (če je potrebno)
  • Pooblastilo ustanovitelja družbe, izdano osebi, ki podpiše ustanovitveno listino nove družbe.

Če pa podjetje ustanovi fizična oseba, torej posameznik, mora predložiti overitev osebnega dokumenta, overitev podpisa direktorja in sklep o ustanovitvi.

·         ZAPOSLOVANJE TUJIH DELAVCEV

Vsi tujci, ki imajo delovno dovoljenje ali drugo enakovredno dovoljenje po mednarodni pogodbi, lahko delajo v BiH brez omejitev.

Delovno dovoljenje izda država na zahtevo delodajalca. To omogoča, da se tujci zaposlijo pri delodajalcu prosilcU. Delovno dovoljenje se izda za največ eno leto z možnostjo podaljšanja. Zaposleni, ki ima delovno dovoljenje, si mora urediti tudi začasno bivanje v Bosni in Hercegovini.

Davki

Davčni zavezanec je vsaka pravna oseba, ki ustvarja dohodek iz poslovanja v Bosni in Hercegovini, kjer ima podjetje sedež. Glede na lokacijo registriranega sedeža se uporablja zakonodaja ene od dveh entitet (Federacija Bosne in Hercegovine – FBiH ali Republika Srbska – RS).

Davek na dohodek pravnih oseb znaša 10% v FBiH in RS. Davek na dividende je 5 % (FBiH) / 10 % (RS) v primeru tujih korporacij, sicer pa 0 %.

Glede na višino prijavljenega skupnega obdobja dohodka se dohodnina plača po stopnji 10% v FBiH in 8% v RS. Tako v FBiH kot v RS se davek na dohodek iz samostojne dejavnosti plačuje po stopnji 10%.

Davek na dohodke iz avtorskih pravic, kapitala, dohodkov iz kapitala in drugih dohodkov se plačuje po stopnji 10% v FBiH in 13% v RS.

Splošna stopnja davka na dodano vrednost (DDV) od obdavčljivega prometa blaga in storitev ter uvoza blaga v Bosno in Hercegovino je 17 %. Poslovne dejavnosti, ki so v javnem interesu, kot so zdravstvo, poštne storitve, izobraževanje, kultura in šport, so izključene iz plačila DDV.

Računovodstvo in poročanje

Vse družbe v Bosni in Hercegovini morajo predložiti letna finančna poročila v skladu z domačim Zakonom o računovodstvu in reviziji ter Mednarodnimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Nekatera podjetja so tudi dolžna revidirati, predvsem velika in srednje velika podjetja.

Velikost podjetja se določi tako, da se upošteva dva od treh kriterijev za določitev velikosti podjetja: veliko podjetje ima več kot 249 zaposlenih, prihodki iz poslovanja presegajo 40.000.000 KM, ali pa knjigovodska vrednost sredstev presega 20.000.000 KM. Kriteriji kvalifikacije za srednje veliko podjetje pa so naslednji: število zaposlenih med 49 in 249 zaposlenimi, poslovni prihodki od 8.000.000 KM do 40.000.000 KM in stanje v knjigovodskih listinah med 4.000.000 KM in 20.000 KM.

Ustanovitev podjetja v Bosni in Hercegovini je lahko za nekatere velika ovira pri širjenju poslovanja na tuje trge. Nedvomno je ta jugovzhodna evropska država privlačna za številne investitorje, ki bi želeli svoje poslovanje razširiti na Balkan, pa tudi v srednjo Evropo. Pri vsem tem je za investitorja pomembno, da ima ob sebi zanesljivega svetovalca, ki mu zna razširiti obzorja in mu pomaga pri morebitnem zaposlovanju delavcev, pridobivanju sredstev ali morebitnih davčnih težavah.

Vse to dobite v Unija Consulting, kjer ekipa strokovnjakov svetuje in pomaga pri celotnem poslovanju.