23. новембар, 2023

Poslodavcima ukinuta obaveza iz oblasti obračuna naknade zarade

Nedavno je usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Na snagu je stupio 4. novembra 2023. godine. A jedna od najvažnijih novina je ukidanje obaveze poslodavca da vrši obračun naknade zarade u slučaju kada se ona isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova izmena je učinjena radi efikasnijeg ostvarivanja prava na naknadu zarade. I to za vreme privremene sprečenosti za rad.

Dosadašnje zakonsko rešenje se pokazalo kao izuzetno neefikasno. Naime, ono je podrazumevalo da prvo poslodavac vrši obračun naknade zarade koja se isplaćuje na teret sredstava RFZO. A potom i RFZO. Što je posledično dovodilo do velikih kašnjenja prilikom isplate. Stoga, izmenom Zakona, doneto je rešenje da taj obračun vrši samo RFZO i dostavlja ga poslodavcu.

Prema navedenom rešenju, poslodavac treba da dostavi filijali RFZO sledeće. Zahtev za isplatu naknade zarade za zaposlene koji su na bolovanju dužem od 30 dana. Zajedno sa svim potrebnim dokazima za isplatu. Potrebno je podneti ga najkasnije u roku od 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se odnosi.

Filijala RFZO utvrđuje pravo na naknadu i visinu naknade zarade. Ima rok od 21 dan od prijema zahteva za isplatu naknade zarade da izvrši obračun. Onda ga dostavlja poslodavcu i prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca.

Posebnim aktom biće preciznije određeni uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade.

Takođe, u skladu sa usvojenim rešenjima, izmenjene su i kaznene odredbe. Prema njima, poslodavac će se novčano kazniti iznosom od 300.000 do 1.000.000 dinara za prekršaj u narednim situacijama:

  • ako filijali ne dostavi zahtev za isplatu naknade zarade uz sve potrebne dokaze za zaposlene kojima se ona obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  • ili ako pomenutu naknadu, koja je preneta na poseban račun poslodavca, ne isplati osiguraniku najkasnije u roku od sedam dana od dana njenog prijema. A zatim je ne vrati filijali sa kamatom za koju su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca.