29. мај, 2024

Poreski kalendar za jun 2024. godine

Poreska uprava svakog meseca objavljuje kalendar poreskih i drugih obaveza. Kao što znamo, ovaj kalendar obuhvata sve datume do kojih poreski obveznici treba da podnesu dokumentaciju i izvrše plaćanje. U nastavku vam detaljno prikazujemo poreski kalendar za jun 2024. godine.

5. 6. 2024.

Podnošenje obaveštenja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI za mesec maj.

Podnošenje dokumentacije o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju, na obrascu OZU.

10. 6. 2024.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO za mesec maj.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV-u.

17. 6. 2024.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj.

Kao i za sveštenike, verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec maj.

Podnošenje poreske prijave za PDV na obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za prethodni mesec.

Prilaganje obrasca PID PDV 1 za maj, ako je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za maj, ali i obračunate akcize za period od 16. do 31. maja.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize na obrascu PP OA za mesec maj. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na obrascu PP OAEL za maj i plaćanje akcize.

28. 6. 2024.

Podnošenje poreske prijave za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica na obrascu PDP, uz koji se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans:

  • za obveznike poreza na dobit pravnih lica za period od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine na obrascu PB 1;
  • za isti period za stalne poslovne jedinice na obrascu PBPJ;
  • za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem na obrascu PBN;
  • za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica na obrascu PBN 1;
  • za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke na obrascu PBN 2;
  • za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije na obrascu PBN 3.

Uz navedene poreske bilanse i obrasce, podnosi se i ostala propisana poslovna dokumentacija.

Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2023. godinu i plaćenih akontacija.

Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. juna.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko obračuna, pripreme i predaje potrebne poreske dokumentacije, naši poreski savetnici su vam na raspolaganju. Mi smo vaš profesionalni i odgovorni poslovni partner na putu izmirenja poreskih obaveza.

Kontaktirajte sa nama putem imejl-adrese info.bg@unija.com.