28. јануара, 2022

Poreske olakšice za zaposlene

Poreske olakšice za zaposlene mogu biti jedan od načina da kompanija uštedi. Takođe, poreske olakšice, mogu biti i način da se mladim ljudima pruži prilika da uče. Važno je naravno i znati pravilno izračunati poreske olakšice za zaposlene, a za to su uvek tu naši stručnjaci.

Šta zakon kaže o poreskim olakšicama

Zakonom o porezu na dohodak građana su propisane poreske olakšice za zaposlene kako bi se podstakli poslodavci da zapošljavaju mlade ljude. Prema članu 21v, ukoliko se poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik odluči da zaposli novo lice, ostvaruje pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31.12.2022. godine. Iznos povraćaja plaćenog poreza za zaposlene  se razlikuje u zavisnosti od broja novozaposlenih osoba:

  • 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
  • 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
  • 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Napomena: Ova olakšica se odnosi na novozaposlena lica koja su pre zasnivanja radnog odnosa bila prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje šest meseci bez prekida, a lica koja se smatraju pripravnikom najmanje tri meseca.

Odredbom člana 21g je definisano da se poslodavac, u slučaju zapošljavanja osobe sa invaliditetom na neodređeno vreme oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Članom 21d je propisano da ukoliko poslodavac – pravno lice koji se prema propisima koji uređuju računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica ostvaruje pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu sa 31. decembrom 2022. godine.

Poreske olakšice za zaposlene mogu se koristiti samo za novozaposlena lica koja su bila prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje šest meseci bez prekida, a lica koja se smatraju pripravnikom najmanje tri meseca.

Prema članu 21đ, poslodavac – novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik i novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza za zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.

Poreske olakšice za zaposlene se mogu koristiti u periodu od 12 meseci od dana osnivanja s tim da zarada ne može biti viša od 37.000 dinara mesečno. Ovaj iznos je bez pripadajućih poreza i doprinosa.

Članom 21e je propisano da poslodavac – novoosnovano privredno društvo koji se bavi inovacionom delatnošću (u smislu ZPDPL) ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom društvu. Pomenuto oslobođenje može se ostvariti za zarade osnivača koje su isplaćene u periodu od 36 meseci od dana od kada je osnovano privredno društvo, kao i po osnovu njegove mesečne zarade čiji iznos ne prevazilazi 150.000 dinara mesečno, a ukoliko je viši onda po osnovu dela zarade u visini najviše do 150.000 dinara.

Članom 21ž je definisano da se poslodavac, ukoliko zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim, oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2022. godine.

Članom 21z je propisano da se u slučaju kada poslodavac zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem, oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2024. godine; novozaposlenim licem se smatra lice koje u periodu od 01.01.2019. – 28.02.2022. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog.

Članom 21i je određeno da se poslodavac, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Lice koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja smatra se lice koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih procesnih ili tehničkih problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja na temu poreskih olakšica za zaposlene uvek možete da nam pišete na info.bg@unija.com. Naši stručnjaci su tu da vam pomognu da obračunate i saznate sve o poreskim olakšicama za zaposlene.