olakšice za novzaposlena lica
14. фебруар, 2022

Poreska olakšica na zarade

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem počev od 1. marta 2022. godine – oslobađa se obaveze plaćanja: 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Ova nova poreska olakšica na zarade ima za cilj da se podstakne novo zapošljavanje.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Zakon o doprinosima) izvršene su izmene i dopune u vezi sa olakšicama poslodavcima u pogledu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Od 1. marta 2022. godine primenjuju se dve nove poreske olakšice za poslodavce:

 • Za poslodavca koji zasniva radni odnos sa novozaposlenim licem i
 • Za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj.

Poreska olakšica po osnovu zarade za novozaposlenog lica

Reč je o novoj poreskoj olakšici za novozaposlena lica koja u periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. godine nisu imala status:

 • osiguranika zaposlenog,
 • preduzetnika,
 • niti osnivača zaposlenog u svome društvu.

Poreska olakšica na zarade moći će da se koristi samo uz ispunjenje propisanih uslova. Poslodavci će moći da je koriste od 1. marta 2022. godine. Cilj olakšice za poslodavce je da podstakne novo zapošljavanje.

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem počev od 1. marta 2022. godine – oslobađa se obaveze plaćanja:

 • 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica i
 • 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), na teret zaposlenog i na teret poslodavca,

po osnovu zarade novozaposlenog lica koju isplati zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za novozaposleno lice, za koje se ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa, plaćaju se iz budžeta Republike Srbije. Za potrebe ostvarivanja prava iz PIO, ovi doprinosi se smatraju plaćenim u momentu dospelosti.

Prema opštem pravilu, poslodavac je dužan da doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade. Ovo treba da uradi po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.

Prema tome, u slučaju predmetne olakšice, a za potrebe ostvarivanja prava iz PIO, doprinosi na teret zaposlenog i na teret poslodavca smatraju se plaćenim u momentu isplate zarade.

Ko ima pravo da ostvari poresku olakšicu na zarade

Pravo na olakšicu ima poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem. Poslodavcem se smatra pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica.

Međutim, poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, uključujući naknade koje, u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja, plaća Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari ovu olakšicu.

Novozaposlenim licem smatra se lice za koje su ispunjena sledeća tri uslova:

 1. Lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 28. februara 2022. godine nije imalo status:
  • Osiguranika zaposlenog,
  • Osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik, i
  • Osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač tj. član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač tj. član.
 2. Lice je u periodu od 1. marta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine steklo status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač tj. član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač tj. član, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca (u smislu člana 21z stav 1. ZPDG i člana 45ž stav 1. Zakona o doprinosima). Lice koje u navedenom periodu nije steklo status osiguranika zaposlenog, tj. status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač/član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač/član, ne može se smatrati novozaposlenim licem.
 3. Lice ostvaruje mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara. Pod zaradom smatra bruto 1 zarada, prema Zakonu o radu.

Sa druge strane, kada je reč o najvišem iznosu zarade novozaposlenog lica, takvo ograničenje nije postavljeno.

Koje lice se ne smatra novozaposlenim licem

Lice koje je od 1. januara 2019. godine imalo status korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije. Korisnici porodične penzije nisu izuzeti iz pojma novozaposlenog lica.

Članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45ž Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je ograničenje. Ograničenje je da poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom – uključujući naknade koje, u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja plaća Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti – po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana.

Period korišćenja olakšice

Poreska olakšica na zarade se primenjuje za zarade isplaćene novozaposlenom licu u periodu od 1. marta 2022. godine do 31. decembra 2024. godine.