28. јул, 2020

Novi moratorijum u otplati kredita

Narodna banka Srbije donela je dve nove odluke o zastoju (moratorijumu) obaveza po osnovu kredita i lizinga. Odluke su objavljene u Službenom glasniku RS broj 103/20, od 27. jula, a stupaju na snagu 28. jula 2020. godine.

Dužnicima je omogućen zastoj u otplati obaveza prema bankama/davaocima finansijskog lizinga. Sve obaveze koje dospevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine mogu biti stopirane. Ovo se odnosi i na obaveze dospele u julu ove godine ukoliko ih dužnik nije izmirio.

Odluke koje su donete na sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije su:

1) Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema;

2) Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Suština odluka je propisivanje novog zastoja (moratorijuma) u otplati obaveza dužnika. Odluke su sadržinski vrlo slične, samo što se prva odnosi na banke, a druga na lizing kompanije.

 

Sadržaj odluka možete pročitati OVDE.

 

Obaveštenje o ponudi

Banke i davaoci lizinga dužni su da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Obaveštenje o ponudi banke i davaoci lizinga objavljuju na svojoj internet prezentaciji. Nakon objavljenog obaveštenja smatra se da je ponuda dostavljena svim dužnicima, odnosno primaocima lizinga. Ako dužnik, odnosno primalac lizinga u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja ne odbije ponudu, smatraće se da je tu ponudu prihvatio. Moratorijum se primenjuje na obaveze dužnika / primaoca lizinga koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine a zaključno 30. septembra 2020. godine.

Sadržina obaveštenja je propisana odlukama.

Kako možete da odbijete ponudu

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu:

 • elektronskim putem,
 • putem redovne pošte,
 • putem telefona ili
 • u poslovnim prostorijama banke/davaoca finansijskog lizinga,

 

Rok za ovo je deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi.

Dužnik može da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

 

Obračun kamate

Što se obračuna kamate tiče, tokom trajanja moratorijuma banka / davalac lizinga obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovnu (ugovorenu) kamatu banka / davalac lizinga obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu novih odluka NBS.

Izuzetno od prethodno navedenog, ako je dužnik privredno društvo, banka / davalac lizinga može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Po prestanku moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga). Period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma. Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti raspoređena na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga).

 

 

 

Šta nakon prestanka moratorijuma

Banka/davalac finansijskog lizinga će u skladu sa prethodno navedenim načinom obračuna kamate sačiniti novi plan otplate. On će biti produžen za period trajanja moratorijuma. Plan otplate će biti dostavljen dužniku putem elektronske ili redovne pošte. Plan otplate mora biti sačinjen na način kojim se obezbeđuje potpuna informisanost dužnika o svim elementima obaveza i načina njihovog izmirivanja.

Prilikom dostavljanja plana otplate banka/davalac finansijskog lizinga mora dužniku jasno da predoči i druge moguće načine otplate. Dužniku mora biti predočen i rok u kome može da zahteva drugačiji način otplate po prestanku moratorijuma.

Nakon dostavljanja plana otplate, dužnik može, u roku od sedam dana, od banke/davaoca finansijskog lizinga zahtevati da umesto tako definisanog načina otplate, po prestanku moratorijuma:

 • izmiri sve obaveze koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu) ili da
 • izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

 

Šta je sve uređeno odlukama

Odlukama su uređena i ostala pitanja, i to:

 • odustanak od primene moratorijuma;
 • obračun kamate;
 • obaveza sačinjavanja i dostavljanja novog plana otplate;
 • uređivanje unutrašnjih akata banaka i davalaca lizinga (u roku od pet dana od dana stupanja na snagu novih odluka);
 • obaveza banaka i davalaca lizinga da NBS dostavljaju izveštaje o sprovedenim aktivnostima i merama preduzetim u skladu sa novim odlukama; za ove svrhe propisani su obrasci;
 • uticaj moratorijuma na administrativne zabrane i dr.

Odlukom koja se odnosi banke precizirano je da se moratorijum odnosi na obaveze dužnika po osnovu kredita i kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice), kao i na obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija). S druge strane, precizirano je da se moratorijum ne primenjuje na naknade za usluge banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.