19. јануар, 2021

Neravnomerna zastupljenost polova

Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova

Prema članu 13. Zakona o ravnopravnosti polova predviđena je obaveza poslodavca, koji ima više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme,  da do 31. januara usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za tekuću godinu. U obavezi je i da usvoji godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera za prethodnu godinu. Pravilnikom o sadržaju i načinu dostavljanja plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i godišnjeg izveštaja o njegovom sprovođenju, koji je propisao Ministar rada i socijalne politike, bliže je uređeno šta plan i izveštaj treba da sadrže. Uređeno je i da se plan mera i godišnji izveštaj o njegovom sprovođenju moraju dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove ravnopravnosti. Rok je najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Po pravilu se plan i izveštaj dostavljanju u pisanoj formi. Ukoliko je poslodavac obezbedio tehničke uslove može se predati i u elektronskoj formi.

Prema Pravilniku plan mera sadrži sledeće podatke:

1) naziv, sedište, poreski identifikacioni broj (PIB), broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata, matični broj i šifru delatnosti poslodavca;

2) ukupan broj zaposlenih, razvrstan po polnoj strukturi;

3) ukupan broj rukovodećih radnih mesta i izvršilačkih radnih mesta, u skladu sa opštim aktom poslodavca, prema polnoj strukturi zaposlenih;

4) broj istovetnih radnih mesta, prema opštem aktu poslodavca, sa različitom neto zaradom koja se isplaćuje zaposlenom za puno radno vreme, prema polnoj strukturi;

5) ukupan broj zaposlenih upućenih na stručno usavršavanje ili obuku za izveštajni period, prema polnoj strukturi zaposlenih;

6) ukupan broj primljenih i otpuštenih zaposlenih u izveštajnom periodu, prema polnoj strukturi zaposlenih;

7) broj žena na porodiljskom odsustvu, kao i vraćenih na rad, za izveštajni period;

8) broj radnih mesta, prema opštem aktu, za koja postoji opravdana potreba pravljenja razlika po polu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

9) merama i procedurama koje su omogućile ili će omogućiti otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova zaposle.

 

Godišnji izveštaj o sprovoženju plana mera

1) procedure koje su sprovedene i mere koje su preduzete kod poslodavca tokom izveštajnog perioda radi otklanjanja ili ublažavanja neravnomerne zastupljenosti polova zaposlenih;

2) podatke o promenama u polnoj strukturi zaposlenih u prethodnoj kalendarskoj godini;

3) podatke o promenama u broju rukovodećih i izvršilačkih radnih mesta, u skladu sa opštim aktom poslodavca, prema polnoj strukturi zaposlenih;

4) podatke o promenama u broju istovetnih radnih mesta, prema opštem aktu poslodavca, sa različitom neto zaradom koja se isplaćuje zaposlenom za puno radno vreme, prema polnoj strukturi zaposlenih;

5) podatke o promenama u ukupnom broju zaposlenih upućenih na stručno usavršavanje ili obuku, prema polnoj strukturi zaposlenih;

6) podatke o promenama u broju radnih mesta, prema opštem aktu poslodavca, za koja postoji opravdana potreba pravljenja razlika po polu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

 

Kaznene odredbe

Ukoliko poslodavac ne izradi plan mera kao i ako ne sačini godišnji izveštaj prema kaznenim odredbama ovog Zakona predviđene su kazne. One su predviđene kako za poslodavca tako i za odgovorno lice kod poslodavca i to:

-10.0000-100.000 dinara za poslodavca;

-5.000-25.000 za odgovorno lice.

Dostava dokumentacije

Dokumenta se dostavljaju Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd 11070, ili putem e-maila na adresu biljana.stojkovic@minljmpdd.gov.rs

 

Dokumentacija

Primere dokumenata koje treba da predate možete naći OVDE.