Kako odabrati najbolji računovodstveni servis za kompaniju
9. март, 2023

Napomene uz finansijske izveštaje

Napomene uz finansijske izveštaje predstavljaju sastavni deo godišnjeg seta finansijskih izveštaja. Počev od predaje finansijskih izveštaja za 2021. godinu, obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja imaju i mikro pravna lica.

Osnovni razlog sastavljanja napomena jeste ukazivanje na računovodstvene politike na kojima počivaju iskazane finansijske informacije i pružanje detaljnjijih raščlanjavanja pozicija iskazanih u obrascima Bilansa stanja i Bilansa uspeha. Značajne su kako bi korisnicima dale uvid u dodatne informacije koje nisu obelodanjene kroz pomenute izveštaje, a iskazivanje tih informacija zahtevano je i Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja ili Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, zavisno od regulative koju pravno lice primenjuje, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon).

Koje informacije je potrebno obelodaniti kroz Napomene?

 • Osnovne informacije o preduzeću – uvodni deo kroz koji se korisnici finansijskih izveštaja upoznaju sa preduzećem i sadrže informacije relevantne za razumevanje finansijskih izveštaja. Navodimo podatke o nazivu, sedištu, vlasničkoj strukturi, delatnosti preduzeća i broju zaposlenih.
 • Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja – važno je ukazati na primenjenu regulativu koju preduzeće primenjuje. Ovaj podatak služi kako bi korisnici razumeli način vrednovanja različitih pozicija u izveštajima.. Podsećamo i da se regulativa mora poklapati sa onom koju smo izabrali pri unosu podataka na aplikaciji Agencije za privredne registre.
 • Pregled značajnih računovodstvenih politika – kako regulative ostavljaju mogućnost izbora između različitih metoda za računovodstveno priznavanje i vrednovanje bilansnih pozicija, potrebno je obelodaniti koje značajne računovodstvene politike su primenjene pri sastavljanju finansijskih izveštaja.
 • Dodatne informacije od značaja za razumevanje finansijskih izveštaja.
 • Informacije o usaglašavanju potraživanja i obaveza

Osnov za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja

Kroz ovaj deo napomena potrebno je ukazati na:

 • Zakonsku regulativu kao osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja
 • Informacije o uporednim podacima
 • Promene u računovodstvenim politikama

Pregled značajnih računovodstvenih politika

U pregledu značajnih računovodstvenih politika potrebno je navesti primenjene osnovne računovodstvene politike koje primenjuje. Pošto regulative ostavljaju mogućnost menadžmentu preduzeća da se opredeli za određene načine priznavanja pozicija, potrebno je ukazati na primenjene politike od značaja za razumevanje izveštaja.

Informacije o primenjenim načinima vrednovanja i priznavanja pozicija, privredno društvo iskazuje za sve grupe pozicija koje ima u svojim izveštajima.

Raščlanjavanje pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha

Pri izradi napomena uz finansijske izveštaje, nakon objašnjenja o vrednovanju pozicija, potrebno je na što sistematičniji način raščlaniti pozicije bilansa stanja i bilansa uspeha.

Usaglašavanje potraživanja i obaveza

U ovom delu napomena potrebno je ukazati na usaglašenost potraživanja i obaveza koje preduzeće ima sa svojim partnerima. Važno je obelodaniti u kom procentu su potraživanja i obaveze usaglašena.

Transakcije sa povezanim licima

Ukoliko je preduzeće u poslovnoj godini imalo transakcija sa povezanim licima, u ovom delu potrebno je obelodaniti i informacije istim.

Šta ne smemo propustiti pri izradi napomena:

 • Proveru primenjene regulative i usaglašenosti sa regulativom obeleženom na aplikaciji za e-dostavljanje finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre.
 • Proveru zakonske regulative – potrebno je uveriti se koje su poslednje izmene zakonske regulative koju privredno društvo primenjuje
 • Obelodanjivanje informacija o usaglašenosti potraživanja i obaveza
 • Obelodanjivanje informacija od značaja nastalih nakon dana bilansa
 • Obelodanjivanje o usvajanju finansijskih izveštaja

Način i rok dostavljanja napomena uz finansijske izveštaje

Zakonom je propisano da se napomene uz finansijske izveštaje dostavljaju zajedno sa finansijskim izveštajima, potpisane kvalifikovanim elektronskim sertifikatom zakonskog zastupnika.

Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu je 31.03.2023. godine.