19. јун, 2023

Najvažnije izmene Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

Nakon 18 godina na snagu je stupio novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 35/2023) na snagu je stupio 07.05.2023. godine. Usvojen je 28. 04. 2023. godine, simbolično na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Pomenuti  Zakon u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina i u potpunosti je usaglašen sa evropskim standardima.

Novina ima dosta, ali verujemo da je najvažnije to da će poslodavci morati da omoguće mnogo veći nivo bezbednosti na radu. Sa druge strane i sami radnici će morati da zaštitne mere primenjuju.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja napominju da „uvođenjem novih mera i obaveza za poslodavce, novi Zakon unaprediće postojeći sistem bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Najznačajnije novine Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

Izmena svakako ima dosta, a najznačajnije možete naći u nastavku teksta.

Rad od kuće

Novim zakonom prvi put je prepoznat pojam institut rada od kuće i rada na daljinu. Zbog toga se novim Zakonom i propisuju mere zaštite na radu. Za sprovođenje ovih mera odgovoran je poslodavac. Predviđena je i obaveza poslodavca da uradi procenu rizika i propiše mere za bezbedan i zdrav rad od kuće i rad na daljinu.

Obaveza obuke u oblasti bezbednosti

Novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu uvode se obavezne obuke u oblasti bezbednosti, ali i odgovornost zaposlenih za povrede na radu. Naime, više nije dovoljno da poslodavac obezbedi radniku ličnu zaštitnu opremu i ispita mašine za rad. Poslodavac se obavezuje  da sprovede i obuku za pravilno korišćenje opreme.

Poslodavac je dužan da izvrši obuku zaposlenog za bezbedan i zdrav rad:

  1. kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja;
  2. premeštaja na druge poslove;
  3. prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad,
  4. kod promene radnog procesa.

Kako se navodi u Zakonu: „Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku obuke za bezbedan i zdrav rad upozna sa rizicima na radnom mestu na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.“

Preventivne mere za visokorizične poslove

Nove zakonske mere propisuju uređivanje preventivnih mera za visokorizične poslove propisivanjem obaveze poslodavcu da utvrdi način za izdavanje dozvole za rad koju je dužan da obezbedi prilikom izvođenja radova na visini, u dubini, u prostoru sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, na energetskom objektu, pri korišćenju opasne hemijske materije, rad u zonama u kojima je prisutna ozbiljna, neizbežna ili neposredna opasnost ili štetnost koja može da ugrozi zdravlje zaposlenog.

Lekarski pregled zaposlenih

Verujemo daje svako od nas odgovoran za svoje zdravlje i brigu o istom, ali prema novom Zakonu poslodavac je takođe taj koji mora da se uključi u brigu o zdravstvenom stanju zaposlenih.

Članu 56. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, definiše obaveze zaposlenih po pitanju organizovanja i sprovođenja sistematskih pregleda za zaposlene. Prema ovom članu poslodavac  je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada kao i zaposlenom koji rad obavlja noću, obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodični lekarski pregled u toku rada.

Šta je u stvari najveća novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu u delu lekarskih pregleda? Uvodi se veća zaštita zdravlja zaposlenih propisivanjem obaveze poslodavca da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a troškovi lekarskih pregleda padaju na teret poslodavca.

Veća nadležnost inspekcija

Radi ujednačavanja postupanja inspektora i ovlašćenja inspekcije promenjen je način vršenja nadzora, a sve u cilju obezbeđivanja efikasnije primene Zakona. U ovom smislu važnu novinu predstavlja propisivanje obaveze inspektora rada da zabrani rad na gradilištu kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog. Takva zabrana rada izriče se investitoru za celo gradilište i traje dok traju okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog, a najmanje 3, odnosno 15 ili 30 dana u zavisnosti koliko puta su utvrđene okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Periodične obuke za bezbedan i zdrav rad zaposlenog

Novim Zakonom uvode se periodične obuke za bezbedan i zdrav rad zaposlenog, koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, kao i rukovodilaca. Period kada obuka treba da se obavi je najkasnije u roku od jedne godine od dana prethodne obuke. Za ostala radna mesta obuka treba da se obavi najkasnije u roku od tri godine od dana prethodne obuke.

Obuka za bezbedan i zdrav rad obavlja se na jeziku koji zaposleni razume i prilagođava se mogućnostima i sposobnostima posebnih grupa zaposlenih.

Kompetentnost stručnjaka

Jedna od važnijih novina je svakako i podizanje kompetentnosti stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu. To će se činiti tako što se Zakonom predviđa obaveza obnavljanja licence na svakih 5 godina. Na taj način bi se obezbedila kontinuirana edukacija i usavršavanje ovih lica.

Novčane kazne

Usvajanjem novog zakona došlo je i do pooštravanja kaznene politike. Maksimalne novčane kazne su se udvostručile i sada su  propisana su 73 različita prekršaja zbog povreda zakona.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako zaposlene ne osigura za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti, radi obezbeđivanja naknade štete. Kazna od 200.000 do 400.000 dinara za isti prekršaj sleduje poslodavcu koji je preduzetnik, 30.000 do 150.000 direktoru, odnosno drugom odgovornom licu kod poslodavca a sa 30.000 do 150.000 dinara kazniće se poslodavac fizičko lice.

Rok za usaglašavanje sa Zakonom

Potrebno je naglasiti da je poslodavcima ostavljen period od dve godine od stupanja na snagu novog Zakona da svoje poslovanje usaglase sa njegovim odredbama. Kako je Zakon stupio na snagu 07.05.2023. godine imaće vremena do 07.05.2025. godine za usaglašavanje.  Imajući ovo u vidu treba na glasiti da je za potpunu primenu svih odredbi od strane poslodavaca neophodno da nadležno ministarstvo donese niz podzakonskih akata.