Grupa ljudi prisustvuje događaju u vidu kompanijske proslave i konferencije, u organizaciji kompanije Unija Smart Accounting.
15. мај, 2024

Kompanijske proslave i konferencije sa aspekta PDV-a

Organizacija korporativnih proslava krajem kalendarske godine ili povodom jubileja česta je praksa u poslovnom svetu. Ovi događaji imaju za cilj okupljanje poslovnih partnera, klijenata i drugih relevantnih lica radi jačanja poslovnih veza, promocije brenda ili proslave postignutih uspeha. Osim toga, mogu predstavljati zahvalnost i priliku za povezivanje sa zaposlenima.

Izdaci koji proizilaze iz organizacije ovakvih događaja obično se posmatraju kao troškovi reprezentacije, iako njihov osnovni cilj može biti poslovne prirode. Mogu pomoći u stvaranju pozitivne slike o kompaniji, izgradnji odnosa poverenja sa klijentima i poslovnim partnerima i neformalnom umrežavanju.

Pitanje odbitka prethodnog poreza po osnovu izdataka za organizaciju kompanijske proslave ili konferencije može biti kompleksno. Ovo pravo može varirati u zavisnosti od zakonodavstva u oblasti poreza na dodatu vrednost (PDV), koje važi u određenoj državi.

Propisi o PDV-u obično dozvoljavaju odbitak prethodnog poreza za izdatke koji se smatraju poslovnim troškovima i koji su nastali u okviru redovnog obavljanja poslovne delatnosti. Međutim, pravo na odbitak PDV-a na troškove kompanijskih proslava, konferencija i drugih događaja može biti specifično, jer može zavisiti od dva uslova. I to:

 • da li se ti troškovi smatraju reprezentativnim ili poslovnim troškovima
 • i da li se smatraju opravdanim i neophodnim za obavljanje delatnosti.

Imajući u vidu važnost razumevanja PDV-a u kontekstu organizovanja događaja, naši stručnjaci za poresko savetovanje će vam pomoći da rešite sve svoje nedoumice. U nastavku ćemo detaljno objasniti sledeće tačke:

 • kvalifikaciju događaja i razlike u tretmanu između kompanijskih proslava i konferencija,
 • uslove pod kojima se može ostvariti pravo na odbitak prethodno plaćenog poreza na troškove organizacije događaja sa praktičnim primerima
 • i potrebnu dokumentaciju.

Odbitak PDV-a na kompanijske proslave i konferencije

Ključne razlike

Nakon kratke definicije korporativnih proslava i konferencija u kontekstu PDV-a i njegove primene na poslovne događaje, treba ukazati na sledeće.

Prema članu 29. stav 1. tačka 2) Zakona o PDV-u, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju. A pod njima podrazumevamo:

 • izdatke za ugostiteljske usluge,
 • poklone (osim poklona manje vrednosti),
 • izdatke za odmor, sport i razonodu
 • i druge izdatke učinjene u korist poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza.
Zaposleni u kompaniji Unija Smart Accounting učestvuju na sportskom događaju.
Sportske igre

Kada su u pitanju izdaci za kompanijske proslave, možemo zaključiti da je većina učinjena s ciljem razonode poslovnih partnera i drugih fizičkih lica. Na primer, izdaci po osnovu angažovanja pevača i muzičkih grupa (uključujući izdatke za iznajmljivanje bine i ozvučenja), konobara, promotera itd. Ovi imaju karakter reprezentacije.

Međutim, postoje i troškovi promotivnih aktivnosti po osnovu kojih obveznik ima pravo na odbitak PDV-a. Kao što su, izdaci po osnovu odnosa s javnošću (saopštenja i pres kliping).

Isto važi i za kompanijske konferencije. Učesnici su uglavnom zaposleni i njihove kolege iz povezanih pravnih lica i izdaci koji nastaju po tom osnovu vezani su za zakup konferencijske sale i ugostiteljske usluge, koje se odnose na hranu, piće i prenoćište za kolege koje dolaze iz drugih gradova ili država. Ovde se većina izdataka smatra opravdanom, jer je reč o poslovnom skupu koji je u funkciji obavljanja delatnosti.

To znači da obveznik po osnovu nekih izdataka ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Dok na pojedinačne izdatke neće imati to pravo.

Detaljnije o tome pisali smo u nastavku.

Uslovi za odbitak PDV-a na kompanijske proslave i konferencije [+ praktični primeri]

Prvo ćemo objasniti kompanijske proslave.

Izdaci po osnovu angažovanja voditelja, prevodioca, obezbeđenja i sl. često imaju dvojaku prirodu, u zavisnosti od svrhe njihovog angažovanja. Dakle, ukoliko je voditelj angažovan radi zabave poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, izdaci će imati karakter reprezentacije. S druge strane, ukoliko bi bio angažovan da pročita reklamni materijal o istorijatu kompanije, proizvodima i/ili uslugama iz asortimana, uspešnosti poslovanja, imali bi karakter promocije i obveznik bi imao pravo na odbitak PDV-a.

Glumac Ivan Tomić drži obuku javnog nastupa i prezentovanja.
Glumac Ivan Tomić u ulozi trenera

Kada je reč o izdacima za prostor u kojem se organizuje kompanijska proslava, važno je uzeti u obzir različite situacije. Kao i njihov poreski tretman.

Ukoliko se proslava održava u restoranu ili na splavu sa ugovorenom uslugom posluženja jela i pića i objekat je zatvoren za druge goste tokom njenog trajanja (ne radi se o zasebnoj usluzi zakupa objekta), obveznik nema pravo na odbitak PDV-a.

Ukoliko pak organizator uzima prostor za proslavu u zakup, a hranu i piće za posluženje gostiju nabavlja od drugog lica, ima pravo na odbitak PDV-a po osnovu zakupa. Osim u slučaju da umesto sale zakupi brod. Tada bi se smatralo da su izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera.

Ukoliko obveznik organizuje proslavu u sopstvenom poslovnom prostoru, neće imati pravo na odbitak poreza za ketering. Ali će imati pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kuhinjskih elemenata i električnih aparata za opremanje kuhinje u okviru poslovnog prostora, koju će koristiti zaposleni.

Dok izdaci za ukrašavanje i brendiranje prostora u kojem se organizuje kompanijska proslava uključuju:

 • iznajmljivanje LED panela, reflektora, projektora, stolova, stolica, dekoracije;
 • i angažovanje fizičkih lica za dopremanje, otpremanje, istovar i postavljanje dekoracije.

Kao takvi, smatra se da nisu učinjeni u korist poslovnih partnera i drugih fizičkih lica. Te bi obveznik mogao da ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Osim u slučaju da projektor služi za prikazivanje nastupa muzičara i ostalih zabavljača.

Ketering za kompanijske proslave i konferencije
Ketering

Izdaci za snimanje filma o kompaniji, poput iznajmljivanja drona i snimanja i fotografisanja na određenoj lokaciji, montaže materijala, produkcije, animacije i grafike, nastaju u cilju promocije kompanije, njenih proizvoda i/ili usluga, uspešnosti itd. I po osnovu njih, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Ista je situacija i po osnovu izdataka za fotografisanje i snimanje tokom kompanijske proslave.

Obveznik takođe ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za pozivnice, kataloge, brošure, liflete, flajere i poklone manje vrednosti, koji se daju poslovnim partnerima. Pritom, pod poklonima manje vrednosti podrazumevamo one poklone čija pojedinačna vrednost ne prelazi 2.000 dinara bez PDV-a.

Možemo zaključiti da organizacija korporativnih proslava podrazumeva pružanje različitih usluga, koje se mogu pojedinačno identifikovati. Kada se te usluge fakturišu odvojeno, obveznik može imati pravo na odbitak PDV-a. I to u zavisnosti od toga da li se iste odnose na promociju obveznika ili reprezentaciju.

Ukoliko je moguća podela troškova, deo izdataka će imati karakter rashoda po osnovu reklame i propagande (račun 535) i oni će se u poreskom bilansu priznati u ukupnom iznosu. Drugi deo izdataka imaće karakter rashoda reprezentacije (račun 551) i biće priznati u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda.

Pravni savetnik Veljko Alvadžić drži predavanje "Efikasan otkazni postupak" poslovnim partnerima.
Radni doručak

A sada ćemo se ukratko osvrnuti i na konferencije.

Kao što smo ranije već rekli, one predstavljaju poslovne skupove koji su u funkciji obavljanja delatnosti.

Pa, što se tiče izdataka za zakup sale, obveznik ima pravo na odbitak PDV-a. Ali na izdatke za hranu i piće nema to pravo.

Zatim, kada govorimo o izdacima za prenoćište, treba razjasniti sledeće. Izdaci za zaposlene koji dolaze iz drugih gradova imaju karakter službenog puta i sa pravom su na odbitak PDV-a. Dok izdaci za kolege iz drugih povezanih lica imaju karakter reprezentacije i nemaju pravo na odbitak PDV-a.

Na konferencijama se često dodeljuju i nagrade zaposlenima – pokloni u vidu dobara i/ili usluga po osnovu kojih obveznik nema pravo na odbitak PDV-a. Osim ako se radi o poklonima manje vrednosti. Sa aspekta poreza na dohodak građana, nagrade imaju karakter zarade.

Potrebna dokumentacija

Kompanijske proslave i konferencije su dva različita tipa korporativnih događaja. Uzimajući u obzir i različite vrste izdataka i njihov poreski tretman, obveznik mora pažljivo pratiti troškove i dokumentovati ih, kako bi se osiguralo pravilno tretiranje u poreskim evidencijama i izveštajima.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, mi smo tu da Vas vodimo kroz ovaj proces!

Zaključak

Kompanijske proslave i konferencije imaju višestruke benefite. A samo neki od njih su: jačanje poslovnih veza, promocija brenda, izgradnja odnosa poverenja sa klijentima i sl.

U ovom tekstu, bavili smo se pravom na odbitak prethodnog poreza na troškove koji se uglavnom javljaju kod organizacije ovakvih događaja. Shvatili smo da se pomenuti izdaci mogu posmatrati kao poslovni i reprezentativni troškovi i da, u zavisnosti od svrhe i opravdanosti, mogu ostvariti pravo na odbitak PDV-a ili ne.

Znamo da različite vrste izdataka i njihov poreski tretman mogu biti zbunjujući. Ako je ovo i kod Vas slučaj, ništa ne brinite!

Mi ćemo Vam pomoći da optimizujete troškove organizovanja Vašeg korporativnog događaja, kao i da ih pravilno evidentirate u poreskim knjigama i izveštajima.

Za više informacija, pozovite na broj telefona +381 (0) 11 312 12 82 ili pišite na adresu info.bg@unija.com.