2. април, 2021

Koliki godišnji porez treba da platite na dohodak građana za 2020. godinu

Prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji u 2020. godini iznosi 995.808 dinara.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2020. godini preko 2.987.424 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (398.323 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (149.371 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10%– za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 5.974.848 dinara
  • 15%– na razliku između iznosa koji je veći od 5.974.848 dinara i tog iznosa (npr. za oporezivi dohodak od 7.000.000 dinara se plaća 10% na 5.974.848 dinara i 15% na 1.025.152 dinara).

Primer:

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu:

 

Rok za podnošenje poreske prijave

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka osvarenog u 2020. godini je 15. maj 2021. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

U slučaju da vam je potrebna asistencija Unije BG prilikom popunjavanja poreske prijave možete nas kontaktirati na info.bg@unija.com

Izvor: Neobilten