8. септембар, 2020

Kako da bez greške popunite IOSI obrazac

Šta je IOSI obrazac?

Precizan opis ovog obrasca je sledeći : Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI).

 

Ko ima obavezu da predaje ovaj obrazac?

Poslodavci na teritoriji Republike Srbije (domaća ili strana, pravna ili fizička lica), koji u svom sastavu imaju najmanje 20 zaposlenih lica u radnom odnosu.

Poslodavci koji imaju od 20 do 49 zaposlenih dužni su da u radnom odnosu imaju najmanje jednu osobu sa invaliditetom;

Poslodavci koji imaju 50 i više zaposlenih dužni su da u radnom odnosu imaju najmanje dve osobe sa invaliditetom, a na svakih daljnjih započetih 50 zaposlenih još po jednu osobu.

Poslodavci koji su oslobođeni od obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom su:

 1. novoosnovani poslodavac  ( tokom prva 24 meseca poslovanja );
 2. poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih

 

Zakon koji poslodavce obavezuje na predavanje obrasca

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( „Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013 ).

Jedan od glavnih ciljeva navedenog zakona je uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi, poštovanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije OSI,  podsticanje na rad i usavršavanje u odgovarajućim uslovima.

 

Kako i gde se predaje

Obrazac IOSI se od 01.01.2017. podnosi  isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Obzirom da se izvršavanje obaveze prati mesečno, prilikom utvrđivanja broja zaposlenih, uzima se ukupan broj zaposlenih lica uključujući i osobe sa invaliditetom, sa stanjem na poslednji kalendarski dan u mesecu.

Za poslodavce koji po Zakonu ne ispune obavezu zapošljavanja OSI postoji alternativa uplatom u Budžetski fond u  iznosu od 50% od prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji.

Republički zavod za statistiku u Službenom glasniku objavljuje prosečnu bruto zaradu po zaposlenom u Republici Srbiji.

Primer:

 • poslodavac koji ima od 20-49 zaposlenih, a među njima nema zaposlenu OSI, dužan je da uplati 50% prosečne zarade po zaposlenom;
 • poslodavac koji ima od 50 – 99 zaposlenih dužan je da uplati dva puta veći iznos, jer ga Zakon obavezuje da u tom slučaju ima zaposlene dve OSI.

Rok za uplatu je 5.dan u mesecu za prethodni mesec, sredstva se uplaćuju na račun Budžetskog fonda broj 840-745126843-22. Na osnovu PIB-a i šifre opštine  na kojoj se nalazi poslodavac  prema modelu  97 se izračunava poziv na broj.

 

Zakonske sankcije

U slučaju kršenja navedenog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ukoliko poslodavac ne ispuni obavezu zapošljavanja OSI ili prijavi zaposlenu osobu koja se ne smatra osobom sa invaliditetom prema članovima 49. / 50. propisane su sledeće novčane kazne:

 • novčana kazna od 200.000,00 do 1.000.000 dinara za pravno lice ukoliko:

– ne snosi troškove profesionalne rehabilitacije

– ne omogući zaposlenoj OSI odsustvo sa rada za vreme trajanja profesionalne rehabilitacije

– prijavi da je zaposlena osoba koja se ne smatra osobom sa invaliditetom u skladu sa zakonom

 • novčana kazna od 10.000,00 do 50.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • novčana kazna od 5.000,00 do 400.000,00 dinara za preduzetnike

 

Popunjavanje  IOSI  obrasca

Obrazac IOSI sastoji se iz četiri dela, i to:

 1. Podaci o izveštaju;
 2. Podaci o poslodavcu;
 3. Podaci o broju zaposlenih;
 4. Način izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Prvi deo obrasca IOSI

 1. Podaci o izveštaju

1.1 Vrsta izveštaja ( blagovremen, neblagovremen, izveštaj po nalogu kontrole);

1.2 Obračunski period ( mesec i godina za koju se podnosi izveštaj);

1.3 Datum dospelosti obaveze ( dan, mesec i godina dospelosti roka za podnošenje izveštaja);

1.4 Datum do kojeg je obračunata kamata kod podnošenja:

   • Blagovremenog izveštaja – ne upisuje se;
   • Neblagovremenog izveštaja – upisuje se datum do kojeg je poslodavac obračunao kamatu, ukoliko postoji obaveza obračuna kamate;
   • Izveštaja podnetog po nalogu kontrole – upisuje se datum do kojeg je obračunata kamata u postupku poreske kontrole;

1.5 Izmena izveštaja

1.5a Identifikacioni broj izveštaja

        1.6 Broj rešenja poreske kontrole

  1.6a Osnov

 

 

Drugi deo obrasca IOSI

2. Podaci o poslodavcu

 

 

2.1 Tip poslodavca (pravno/fizičko lice, poljoprivredno gazdinstvo, vojno lice, preduzetnik, ogranak stranog pravnog lica )

2.1a Budžetski korisnik (kada pravno lice ima status direktnog budžetskog korisnika)

2.2 PIB ili JMBG poslodavca

2.3 JMBG podnosioca izveštaja

2.4 Matični broj (poslodavca)

2.5 Naziv/Prezime i ime (prezime i ime poslodavca)

2.6 Sedište poslodavca (šifra sedišta koja je propisana pravilnikom)

2.7 Telefonski podaci

2.8 Ulica i broj (sedišta/prebivališta poslodavca)

2.9 Podaci o elektronskoj pošti ( e-mail )

 

Treći deo obrasca IOSI

 1. Podaci o broju zaposlenih

 

 

3.1 Ukupan broj zaposlenih – ukupan broj zaposlenih kod poslodavca sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu za koji se podnosi izveštaj.

3.2 Obavezan broj zaposlenih OSI – obavezan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom  koje je poslodavac dužan da zaposli u odnosu na ukupan broj zaposlenih sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu za koji se podnosi izveštaj.

 

Četvrti deo obrasca IOSI

4.Način izvršenja obaveze zapošljavanja OSI

4.1 Broj zaposlenih OSI

4.2 Broj OSI za koje je izvršena obaveza zapošljavanja uplatom sredstava

4.3 Iznos obračunatih sredstava

4.5 Broj OSI za koje je izvršena obaveza zapošljavanja izvršenjem ugovora

 

 

U slučaju nedoumica OVDE možete da preuzmete korisničko uputstvo uz sve određene korake kako bi podnošenja obrasca proteklo što efikasnije.