4. марта, 2020

Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2019. godini preko 2.729.304 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Šta je dohodak za operezivanje?

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa.

Primer: 4.000.000 (ostvareni dohodak) – 2.729.304 (neoporezivi iznos) = 1.270.696 (dohodak za oporezivanje)

Ovo znači da ukoliko su vaša godišnja primanja 4.000.000 dinara potrebno je da od te sume oduzmete neoporezivi iznos (2.270.696) i razlika koju dobijete je suma na koju plaćate porez.

Kako možete smanjiti visinu poreza?

Zakon nam dozvoljava da sumu na koju treba da platimo porez umanjimo za određeni procenat. To se radi uz pomoć ličnih odbitaka.

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (363.907 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (136.465 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10%– za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 5.458.608 dinara
  • 15%– na razliku između iznosa koji je veći od 5.458.608 dinara i tog iznosa

Primer: Za oporezivi dohodak od 6.000.000 dinara se plaća 10% na 5.458.608 dinara i 15% na 541.392 dinara (6.000.000 – 548.608 = 541.392).

Kako se vrši obračun?

Primer obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu možete naći u tabeli ispod.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2019. godini je 15. maj 2020. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R. 

Prijavi možete podneti u:

  • elektronskom obliku
  • pismenom obliku (neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika).

Elektronsko podnošenje prijave

Ukoliko odlučite da prijavu predate elektronski neophodno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi. Prijava se podnosi lično Poreskoj upravi, a možete i ovlastiti poreskog punomoćnika putem PEP obrazca.

Pismeni oblik podnošenja prijave

Poreska prijava u papirnoj formi podnosi se u filijali Poreske uprave sa sedištem na opštini na kojoj je registrovana adresa stanovanja fizičkog lica – poreskog obveznika. Ne zaboravite da prijavu koju popunjavate u papirnom obliku morate, takođe, potpisati.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa. Poreska uprava sva rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana izdaje u papirnoj formi.

Produženje roka za podnošenje poreske prijave

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 39) moguće je produženje roka za podnošenje poreske prijave. Kako bi Poreska uprava poreskom obvezniku omogućila duži rok moraju se ispuniti određeni uslovi:

  1. pisani zahtev mora biti dostavljen Poreskoj upravi;
  2. zahtev mora biti dostavljen pre isteka roka za podnošenje poreske prijave;
  3. razlozi za produženje predmetnog roka moraju biti opravdani (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl).

Zahtev za produženje roka za podnošenje poreske prijave se dostavlja filijali Poreske uprave u kojoj se podnosi poreska prijava. O zahtevu za produženje roka za podnošenje poreske prijave rešava zaključkom Poreska uprava u mestu u kojem se podnosi poreska prijava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Krajnji rok za podnošenje poreskih prijava može biti produžen dok svi gore navedeni razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.