Fiskalizacija najčešća pitanja
5. јул, 2022

Fiskalizacija – najjčešća pitanja

E-fiskalizacija je obavezna u Republici Srbiji od 1. maja 2022. godine. Fiskalizacija podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja. Putem ovih rešenja se izdaju fiskalni računari sa KR kodom. Skeniranjem KR koda kupci i korisnici usluga mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom. Na ovaj način, takođe, uspostavljaju i vezu sa Poreskom upravom, te dobijaju informacije da li je njihov račun validan. Ovaj sistem donosi brojne koristi kako država, tako i privredi i građana. Fiskalizacija može biti komplikovana i zato sa vama delimo najčešća pitanja na ovu temu.

Najjčešća pitanja – fiskalizacija

Pitanje 1

Zanima me izdavanjem računa preko fiskalnog uređaja, a koji se izdaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima (SNPDV i LNPDV). Da li takvi računi koji se izdaju preko fiskalnog uređaja trebaju da sadrže PDV koji se naknadno koriguje? Ili se izdaju bez PDV? Ako se izdaju bez PDV-a, kako se to može tehnički sprovesti, s obzirom da svi artikli imaju stope 20% ili 10% PDV-a, a ne mogu se otvarati duple šifre za iste artikle?

U slučaju prodaje Diplomatsko-konzularnom predstavništvu (DKP) i međunarodnim organizacijama (MO), u fiskalni račun će se unositi:

 • PIB kada je kupac ambasada ili međunarodna organizacija za službene potrebe (SNPDV),
 • kao i broj obrasca SNPDV- Službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV.

Za kupovinu za lične potrebe (LNPDV) Diplomatsko-konzularnog predstavnika (DKP) i međunarodne organizacije (MO) predstavnika unosiće se:

 • ID diplomatske lične karte (LK) i
 • broj obrasca LNPDV – Naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV.

Fiskalni račun je moguće izdati sa stopom poreza 0 u slučaju kada je promet dobara i usluga oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa članom 24. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Obveznici fiskalizacije će morati da svakom artiklu dodele oznaku poreske stope (opšta, posebna, oslobođeno).

Pitanje 2

Kako će se evidentirati virmanska uplata koja je starija od izdavanja fiskalnog računa Avans Prodaja?

U slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izdati fiskalni račun Avans Prodaja (AP) koji sadrži datum uplate.

ESIR Vreme je obavezan podatak u slučaju da je obveznik fiskalizacije evidentirao uplatu avansa koja je bila ranije. ESIR može preimenovati ovo polje u Uplaćeno na dan ili slično.

Pitanje 3

Kako se kroz fiskalni uređaj evidntira vraćanje novca kupcu, prilikom vraćanja robe?

Povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa Promet Refundacija (PR), pri čemu unosi:

 • Identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifrarnikom za identifikacijom kupca)
 • Referencu na Promet Prodaje ili drugi referentni račun

Umesto Naloga za Ispravku, obveznik fiskalizacije posle PR izdaje KR (kopiju refundacije) na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje.

Kopija Refundacije se izdaje odmah posle Prometa Refundacije i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu.

Pitanje 4

Neki obveznici daju predračun fizičkim licima. Ako fizičko lice uplati celokupnu sumu računa preko banke ili pošte, ili gotovinom preko blagajne, da li se fizičkom licu isto izdaje Avansni račun? Da li se može odmah praviti konačni račun? Ako se pravi konačni da li je onda referenca predračun ?

Ukoliko fizičko lice uplati celokupnu sumu iskazanu u predračunu, u momentu prometa može se izdati konačni račun Promet Prodaja.

Što se tiče referentnog broja ovaj podatak je obavezan samo u računima Kopija i Refundacija, kao i na računu Promet Prodaja ukoliko se nadovezuje na račun Avans Prodaja. U tom slučaju Ref. broj mora biti prikazan na računu i sadržati PFR broj originalnog računa na koji se poziva, u formatu JIDZahteva – JIDPotpisa – RedniBroj.

U svim ostalim slučajevima (npr. Promet Prodaja se poziva na Predračun Prodaje) ovo polje je opciono.

Pitanje 5

Kako da dostavim Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima kada nestane internet (kada je u prekidu)?

Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa. Obveznik mora da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze. Ovo čini u realnom vremenu u trenutku prometa na malo. Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od 5 dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa. Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi. Nakon dostave nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Pitanje 6

Da li je dozvoljena naknadna štampa računa iz pozadinskog ERP sistema? Da li smemo da ovakvu opciju dozvolimo? Ili ovakva štampa predstavlja kopiju računa, pa se mora i ta štampa fiskalizovati kao kopija prodaje?

U skladu sa čl. 14. Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 99/21, 10/22) fiskalni račun se kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje u jednom primerku.

U slučaju da nakon izdavanja fiskalnog računa, obveznik fiskalizacije ponovo štampa isti fiskalni račun, to može uraditi izdavanjem kopije računa.

Kopijom računa, smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans. On se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje, odnosno preuzima naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

Pitanje 7

Kako obezbediti izdavanje računa kupcu u maloprodajnom objketu kada se pokvari kasa (fiskalni uređaj)?

Što se tiče rada u maloprodajnom objektu u kojem je došlo do kvara fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije može posedovati i jedan fiskalni uređaj koji će koristiti kao rezervni (dodatni), odnosno koji može da koristi ukoliko dođe do kvara „redovnog“ fiskalnog uređaja. U tom slučaju je neophodno u rezervni fiskalni uređaj staviti bezbednosni element koji je obveznik koristio u fiskalnom uređaju koji se pokvario.

Takođe, kao dodatna opcija, da bi se obezbedio nesmetani rad u maloprodajnom objektu, obveznik može da koristi i Virtuelni procesor fiskalnih raćuna (VPFR).  Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje. U maloprodajnom objektu obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi. On je jedinstven za svaki virtuelni PFR.

Pitanje 8

Da li PFR vraća ESIR-u dnevni i periodični izveštaj koji se dostavlja knjigovođi?

Uvođenjem novog modela fiskalizacije ne postoji obaveza štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja, već se svi podaci o prometu mogu pretražiti u Elektronskom servisu za fiskalizaciju. Elektronski servisi za fiskalizaciju predstavljaju portal preko koga obveznici fiskalizacije mogu da upravljaju svim značajnim aktivnostima vezanim za e-Fiskalizacija.

Elektronski servisi za fiskalizaciju služi za obavljanje administrativnih poslova i pomoću ovog servisa moći ćete da pratite svoju osnovnu poslovnu administraciju:

 • pregledate sve izdate fiskalne račune
 • pregledate ukupne iznose po poslovnom prostoru i svakom bezbednosnom elementu
 • nadgledate nivo aktivnosti svakog poslovnog prostora i bezbednosnog elementa.
 • 15. U tehničkom uputstvu za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i L-PFR-a na strani 44, objašnjen je način evidentiranja prometa na fiskalnom uređaju kada je kupac strani državljanin koji zahteva refakciju PDV. S obzirom na činjenicu da se broj (koji je predvidjen za unos u opcionom polju kupca) bilo ZPPPDV bilo broj operatera za refakciju PDV dobija tek nakon izdavanja fiskalnog računa, postavlja se pitanje da li je neophodno unositi ovaj broj?
 • Operater za refakciju PDV koji posluje u Republici Srbiji je već upozorio na problem i u tom smislu deo koji se odnosi na unos podataka o pasošu/LK putnika i broju obrasca predvidjenih Uputstvom nije obavezujući. Tehničko uputstvo će u najkraćem roku biti usaglašano sa ovim odgovorom.

Mi u Uniji znamo da je fiskalizacija važna. Zato je Unija CLUB organizovala besplatni webinar na temu „Šta nam donosi e-Fakturisanje“. U planu nam je da na ovu temu pričamo opet tako da prijavite se na naš newsletter kako biste dobili informaciju o naverdnom webinaru.

Izvor https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/odgovori_najcesca_pitanja.html