računovdstvenih usluga
29. септембар, 2021

Elektronske fakture u Srbiji

Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 07.05.2021. godine, ali ima odloženu primenu. U Službenom glasniku broj 69/2021 od 9. jula 2021, objavljeno je 6 podzakonskih akata koji bliže uređuju: način slanja elektronskih faktura, korišćenja sistema, čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura,  registrovanja u sistem, elementima elektronske fakture i definisanju uslova obavljanja poslova elektronskog posredinka.

Elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom. Svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade. Kao i primljene avanse.  Da bi se dokumenat smatrao elektronskom fakturom mora da bude: izdat, poslat i primljen u propisanom formatu preko sistema elektronskih faktura.  Sadržaj elektronske fakture definisan je Članom 7. Stav 1 Zakona o elektronskom fakturisanju.  Sistem izdavanja, slanja i primanja elektronskih faktura  može da se obavlja preko registrovanog posrednika i direktno preko centralnog informacionog posrednika.

Obveznici izdavanja, slanja i primanja elektronskih faktura su svi subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a: pravna lica, preduzetnici, fizička lica obveznici PDV-a, ogranci, ustanove, udruženja, druga pravna lica.

Relevantni datumi primene

Kao dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, može da se se prijavi i lice privatnog sektora koje nije obveznik PDV-a. I to uz obavezu da sistem koristi u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini. Na njega se u ovom slučaju primenjuju odredbe zakona koje se odnose na subjekte privatnog sektora.

Subjekti javnog  sektora primaju i proveravaju elektronsku fakturu, u roku od 15 dana od prijema fakture i može da je prihvati ili odbije. Ukoliko  subjekat javnog sektora u prvih 15 dana ne prihvati niti odbije fakturu,  šalje mu se obaveštenje o prijamu fakture ponovo, a ukoliko u roku od 5 dana ne reaguje, faktura se smatra odbijenom.

Subjekat privatnog  sektora prima i proverava elektronsku fakturu, u roku od 15 dana od prijema fakture može da je odbije ili prihvati, ukoliko ne odreaguje ni na jedan način, faktura se smatra prihvaćenom.

Prema članu 10. Stav 5. Zakona o elektronskom fakturisanju elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku izdavanju u skladu sa ovim zakonom. Bez obzira na propisane rokove za prihvatanje elektronske fakture, rok dospelosti obaveze dužnika počinje da teče od narednog dana od izdavanja elektronske fakture.

Odnos između izdavaoca elektronske fakture i primaoca elektronske fakture, sa jedne strane i informacionog posrednika  sa druge strane uređuje se ugovorom. Informacioni posrednik je odgovoran ako svojim pružanjem usluge, izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronske fakture i prateće dokumentacije ugrozi bezbednost i funkcionisanje sistema elektronskih faktura. Elektronske fakture primljene od subjekata javnog sektora čuvaju se trajno, dok se fakture izdate od subjekata privatnog  sektora čuvaju najmanje 10 godina i više ukoliko je to drugačije ugovoreno. Prema Članu 6. Stav 1 Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronska faktura izdaje se prema srpskim standardima, format fakture biće zasnovan na UBL strukturi.

Ukoliko je lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga obveznik PDV-a, obaveza izdavanja elektronskih faktura postoji u svim slučajevima. Kada je primalac dobara odnosno usluga obveznik PDV-a ili subjekat javnog sektora nezavisno od toga da li je reč o:

-oporezivom prometu dobara ili usluga za koji je poreski dužnik isporučilac dobara ili pružanja usluga. U skladu sa Zakonom o PDV-u.

-promet dobara odnosno usluga za koji je naručilac poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u

– promet koji je oslobođen PDV-a  u skladu sa čl. 24. Ili 25. Zakona o PDV-u, kao i prometu za koji se smatra da promet nije izvršen u skladu sa čl. 6  i 6a Zakona o PDV-u,

– prometu za koji je mesto prometa inostranstvo u skladu sa čl. 11. Ili 12. Zakona o PDV-u.