Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Upravljanje gotovim novcem

Osiguravanje nesmetane zamjene kune eurom jedan je od najvažnijih koraka u pripremama, osobito za poslovne subjekte s visokim prometom u gotovini. Uz bankarski sektor, sektor maloprodaje ima ključnu ulogu u prikupljanju i povlačenju novčanica i kovanica u kuni tijekom razdoblja dvojnog optjecaja.

Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama kako bi od dana uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji obavlja velik obujam gotovinskih transakcija.

Pritisak na određene poslovne subjekte (trgovci i pružatelji usluga) koji u pravilu posluju gotovinom bit će posebice znatan u prva dva tjedna od dana uvođenja eura (14 dana dvojnog optjecaja), zato što će potrošači u tom razdoblju moći plaćati u euru i kuni, dok će gore spomenuti poslovni subjekti biti obvezni vraćati euro, kad god je to moguće. Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti najviše 50 komada kovanica kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenje naplate ili plaćanja u gotovini (do 75.000,00 kn). Iznimno, ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura. To bi se primjerice odnosilo na određene poslovne subjekte (trgovce i pružatelje usluga) u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen te na druge primatelje plaćanja koji neće biti u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura.

Nakon isteka tog razdoblja od dva tjedna (razdoblje dvojnog optjecaja), euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja. Trgovci i pružatelji usluga će u razdoblju dvojnog optjecaja polagati utržak i u kuni i u euru, a banke, FINA i Hrvatska pošta će iste evidentirati kao euro na poslovnom računu.

Četiri mjeseca prije dana uvođenja eura HNB će početi opskrbljivati banke euronovčanicama, a eurokovanicama najranije tri mjeseca prije uvođenja eura. Predopskrba banaka gotovim novcem nužna je kako bi banke počevši od dana uvođenja eura mogle potrošačima i poslovnim subjektima pružati uslugu zamjene valuta u potrebnom obujmu. Banke će poslovne subjekte moći opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama i prije dana uvođenja eura u okviru postupka posredne predopskrbe. Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura potrebna je kako bi ih se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura potrošačima vraćaju isključivo eure, kad god je to moguće.

Preduvjet za početak posredne predopskrbe je da se banka predopskrbila gotovim novcem eura i da je poslovni subjekt s bankom sklopio ugovor o posrednoj predopskrbi. Posredna predopskrba može započeti najranije 1. rujna 2022. za euronovčanice te 1. listopada 2022. za eurokovanice. Banke će u dogovoru sa zainteresiranim poslovnim subjektima odrediti u kojem će ih iznosu opskrbiti gotovim novcem, a imajući na umu sam proces preračunavanja (konverzije) gotovog novca i njegovo neometano odvijanje.

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici (Fina i/ili Hrvatska pošta) opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače. Opskrba početnim paketima eurokovanica obavljat će se bez naknade, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Najranije pet (5) dana prije dana uvođenja eura banke će moći provesti i tzv. pojednostavljenu posrednu predopskrbu u kojoj će se poslovni subjekti predopskrbiti gotovim novcem u iznosu do 10.000 eura, primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Pravo sudjelovanja u tom postupku imat će samo mikro-poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi/ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna eura. Preduvjet za početak pojednostavljene posredne predopskrbe je da mikro-poslovni subjekt prethodno potpiše izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi. Posrednu predopskrbu, kao i pojednostavljenu posrednu predopskrbu, svojih klijenata banke će obavljati bez naknade za obradu i isplatu gotovog novca. Banke koje pri obavljanju posredne predopskrbe, kao i pojednostavljene posredne predopskrbe neće biti u ulozi poslovne banke svog klijenta kod koje klijent ima otvoren poslovni račun imaju pravo zaračunati naknadu za obradu i isplatu gotovog novca.

Prijedlog ugovora o posrednoj predopskrbi između banaka i poslovnih subjekata i standardizirane izjave za pojednostavljenu posrednu predopskrbu mikro-poslovnih subjekata pripremit će HNB do 30. lipnja 2022. O načinima posredne predopskrbe poslovni subjekti bit će informirani i u okviru komunikacijske kampanje.

Poslovni subjekt će za gotov novac eura primljen u posrednoj predopskrbi morati dati odgovarajući instrument osiguranja (npr. banka može onemogućiti raspolaganje novčanim sredstvima na računu poslovnog subjekta u protuvrijednosti gotovog novca eura kojim ga je predopskrbila, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje). Sredstva će biti naplaćena s računa tek na dan uvođenja eura. Dakle, u trenutku predopskrbe nema preračunavanja (konverzije), nego tek na dan uvođenja eura poslovni subjekt “plaća” eure koje je primio u posrednoj predopskrbi. Novčana sredstva smatraju se financijskim osiguranjem i ne mogu biti predmetom ovrhe. Dok kod posredne predopskrbe banka može zatražiti neki drugi instrument osiguranja, kod pojednostavljene posredne predopskrbe instrument osiguranja je unaprijed propisan, a to je onemogućavanje raspolaganjem novčanim sredstvima na računu poslovnog subjekta.

S druge strane, kod opskrbe početnim paketima eurokovanica nema instrumenta osiguranja jer se plaćanje izvršava odmah (poslovni subjekt paket eurokovanica plaća odmah kod preuzimanja, i to u kuni po fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje). U poslovnim knjigama, tako stečena valuta euro, evidentira se u deviznoj blagajni prema srednjem tečaju HNB-a, sukladno zakonskim propisima, uz evidentiranje tečajnih razlika, uz napomenu da će na dan 31.12.2022. srednji tečaj HNB-a biti jednak fiksnom tečaju konverzije te neće biti tečajnih razlika.

Važno je naglasiti da gotov novac iz posredne predopskrbe poslovni subjekt i potrošač trebaju čuvati odvojeno od svih ostalih novčanica i kovanica eura, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije dana uvođenja eura. Poslovni subjekti trebat će na vrijeme osigurati prostor za dodatne količine gotovine te transportne kapacitete za povrat gotovine u kuni u banke.

Za rad na blagajni, odnosno kod postupanja i pohrane gotovine u euru i u kuni, može se koristiti posebna oprema, poput dodatnih ladica u blagajnama. Kod pohrane gotovog novca u blagajni, svaki poslovni subjekt samostalno odlučuje koji je mogući način odvajanja valuta.

Potrošače se može poticati na plaćanje točnog iznosa kad god je to moguće, kao i na korištenje elektroničkih sredstava plaćanja (primjerice kreditne ili debitne kartice). Primjer dobre prakse je situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa tijekom koje se putem raznih komunikacijskih kanala kontinuirano poticalo potrošače da koriste bezgotovinske oblike plaćanja.