Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Prijava poreza i drugih javnih davanja

Tijela javne vlasti koja izdaju upravne, sudske i druge pojedinačne akte u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu dvojnog iskazivanja. Dvojno iskazivanje izvršit će na način da se ukupan novčani iznos utvrđene obveze ili prava na aktu po osnovi koje nastaje obveza uplate ili isplate iskažu dvojno u kuni i euru uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja ne odnosi se na ugovore koje tijelo javne vlasti sklapa s poslovnim subjektima i drugim tijelima javne vlasti.

Prijave poreza za 2022. i ranije godine dostavljaju se u kuni, a za 2023. i nadalje u euru. Ispravci poreznih prijava podnose se u valuti u kojoj su izvorno dostavljeni. PDV obrazac za prosinac 2022. podnosi se, sukladno zakonskim rokovima, u siječnju 2023. u kuni jer se poslovni događaji iskazani u obrascu za prosinac 2022. odnose na obračunsko razdoblje 2022.

Knjige izlaznih i ulaznih računa, za obračunsko razdoblje 2022. i ranije iskazuju se u kuni, a za obračunsko razdoblje od 2023. u euru. Stanje knjiga neplaćenih izlaznih i ulaznih računa na dan 31.12.2022., kod obveznika obračuna PDV-a po naplati, potrebno je prenijeti u 2023. godinu u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Povrat PDV-a u putničkom prometu do 31. prosinca 2022. iskazuje se u kuni, a od 2023. u euru. Pravo na povrat PDV-a u putničkom prometu nakon 1.1.2023. temeljem računa izdanih do 31. prosinca 2022. iskazuje se u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za 2022. koja se podnosi u 2023. iskazuje se u kuni.

Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljaju u euru.

XML shema fiskalizacije neće se mijenjati te će se podaci za 2022. dostavljati u kuni, a za 2023. u euru. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, odnosno od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. izdani račun se fiskalizira u euru.

Obrazac JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) koji prema posebnim propisima kojim se uređuje oporezivanje dohotka, ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Obračun i isplata plaća tijekom 2022. godine, zaključno s plaćom za studeni koja se isplaćuje u prosincu vrši se u kuni i JOPPD Obrazac nosit će oznaku 22xxx. Obračun plaća i ostalih naknada za prosinac 2022. i za 2023. koje se isplaćuju u siječnju 2023. vrši se u euru. Korekcije i nadopune JOPPD Obrazaca podnose se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.

Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji se predaju u 2023., a odnose se na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.).
Nakon dana uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u euru. Na dan uvođenja eura, banke i drugi pružatelji platnih usluga obvezni su bez naknade preračunati sredstva na računima iz kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije. Pri tome, brojevi transakcijskih računa na kojima su evidentirana novčana sredstva ostaju isti, tj. brojevi računa unatoč preračunavanju (konverziji) sredstava iz kune u euro neće se promijeniti.