Poslovanje inozemnih podružnica u Republici Hrvatskoj
13. srpnja, 2022

Poslovanje inozemnih podružnica u Republici Hrvatskoj

Obavljanje poduzetničkih djelatnosti jednog poduzetnika u više različitih država, odnosno različitih poreznih sustava je sve učestalije s razvojem globalnog tržišta proizvoda i usluga. Ciljevi takvog oblika poslovanja i djelovanja su širenje tržišta i ostvarivanje većih ekonomskih koristi najčešće zbog manjih poreznih davanja u drugim državama. Poslovanje poduzetnika u zemljama koje su različite od sjedišta poduzetnika podrazumijeva otvaranje neke vrste poslovne jedinice u tim zemljama.

Podružnica predstavlja jedan od načina putem kojega strani poduzetnici mogu obavljati djelatnost u RH. Potreba za osnivanjem podružnice postoji kada je riječ o trajnom obavljanju djelatnosti. Pod trajnim obavljanjem posla ne podrazumijeva se jednokratno i povremeno obavljanje posla. Određivanje radi li se o trajnom obavljanju djelatnosti, ocjenjuje se prema pojedinačnim okolnostima. Primjerice gradilište ili građevinski ili instalacijski projekt čini stalnu poslovnu jedinicu samo ako traje dulje od dvanaest mjeseci, pri čemu se kriterij od dvanaest mjeseci odnosi na svako pojedino gradilište ili projekt.

Zakonom o trgovačkim društvima je propisan postupak osnivanja, djelovanja i prestanak djelovanja podružnice inozemnog osnivača u RH. Podružnica stranog osnivača nije pravna osoba, ali djeluje pod svojom tvrtkom uz koju je u Sudskom registru potrebno navesti sjedište podružnice kao i sjedište osnivača. Podružnica u svom poslovanju može djelomično ili u cijelosti obavljati djelatnosti za koje je registriran njezin strani osnivač.

U nastavku dajemo sažeti osvrt na poslovanje podružnica u dijelu propisa iz spektra poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost te Zakona o računovodstvu. Podružnice imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i evidencija te sastavljanja financijskih izvještaja prema hrvatskom Zakonu o računovodstvu kao i plaćanja poreza u skladu s hrvatskim poreznim propisima. Podružnice stranih osoba su također obvezne izdavati račune prema propisima koji se primjenjuju u RH.

Obveze podnošenja dokumentacije poslovanja podružnice

Prema odredbama Zakona o računovodstvu, podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a, za potrebe javne objave, nisu obvezne u FINA-u podnositi godišnji financijski izvještaj i ostalu propisanu dokumentaciju za trgovačka društva. Podružnice poduzetnika iz druge države članice EU-a imaju obvezu u FINA-u podnijeti računovodstvenu dokumentaciju društva osnivača podružnice, zajedno s revizijskim izvješćem ako postoji obveza revizije, sastavljenu prema propisima koji uređuju financijsko izvještavanje u svrhu javne objave u državi članici EU-a, sjedištu društva osnivača podružnice. Navedena dokumentacija treba biti predana na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu. Ako je osnivač podružnice društvo iz treće zemlje, u tom slučaju podružnica u RH predaje svu propisanu dokumentaciju za izvještavanje u svrhu javne objave kao i sva trgovačka društva registrirana u RH.

Podružnice kao obveznici poreza na dobit

Podružnice se smatraju obveznicima poreza na dobitak prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Porezna osnovica podružnice je dobitak koji se utvrđuje u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit, a koji se može pripisati podružnici u RH. Kod utvrđivanja rashoda pritom se priznaju rashodi nastali za potrebe podružnice, uključujući opće upravne i administrativne rashode, koji su nastali u tuzemstvu i u inozemstvu. Dakle, iako su u gospodarskom smislu RH društvo osnivač odnosno matično društvo u inozemstvu i podružnica jedna cjelina, one djeluju na dvije porezne jurisdikcije i odvojeno iskazuju svoje rezultate poslovanja koji se oporezuju u državi u kojoj su ostvareni, a u skladu s propisima te zemlje. Ostvareni dobitak podružnice nakon plaćenog poreza u RH može se prenijeti inozemnom društvu osnivaču.

Poreznim se obveznikom prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. U skladu s navedenim, podružnice inozemnih osnivača koje su osnovane u RH smatraju se poreznim obveznicima jer samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost na području RH neovisno o tome što nemaju pravnu osobnost. Ako nemaju isporuke veće od 300.000,00 kn, smatraju se malim poreznim obveznicima i ne obračunavaju PDV na svoje isporuke.

Znači podružnice stranih osnivača osnivaju se radi obavljanja djelatnosti osnivača na području RH a u svrhu ostvarivanja dobitka kroz poslovanje podružnice. Postupak osnivanja, djelovanja i prestanak djelovanja podružnice stranog osnivača u RH propisuje ZTD. Podružnica inozemnog osnivača nije pravna osoba, ali djeluje pod svojom tvrtkom uz navođenje svog sjedišta i sjedišta osnivača. Vodi poslove knjige i sastavlja financijske izvještaje prema hrvatskom Zakonu o računovodstvu i plaća propisane poreze u RH.